Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Дирекция "АКРРДС"

Функции "АКРРДС"

Функции на Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" ("АКРРДС"):

1. Подпомага изпълнението на правомощията на областния управител, предвидени в законодателството и в актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет.
2. Организира изпълнението на делегирани функции от централните органи на изпълнителната власт.
3. Организира подготовката и провеждането на административно-териториални промени на територията на областта.
4. Изпълнява задачи по организационно-техническата подготовка на избори.
5. Осигурява упражняването на контрол за законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или с друг нормативен акт.
6. Координира, подпомага и контролира дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации.
7. Координира дейността на кметовете на общини при взаимодействието им с Областната дирекция на МВР по спазване на обществения ред и борбата с престъпността.
8. Подпомага и контролира изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;
9. Организира и участва в разработването и актуализацията на Областната стратегия за развитие.
10. Подпомага организационно-технически и експертно дейността на Областния съвет за развитие.
11. Набира и анализира информация за изпълнението на Областната стратегия за развитие.
12. Участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител.
13. Осигурява изпълнение на функциите на областния управител по устройство на територията.
14. Координира и подпомага провеждането на държавната политика в секторите строителство, транспортно обслужване, опазване на околната среда и културно-историческото наследство, образование, здравеопазване, заетост, социални, етнически и демографски въпроси.
15. Осигурява правните и фактическите действия по придобиване, разпореждане и управление на държавната собственост на територията на областта в рамките на предоставените на областния управител правомощия.
16. Осъществява действията по съставяне на актовете за държавна собственост, отписване на имоти - държавна собственост и отбелязване на промени в съставените актове.
17. Води актовите книги и регистри на имотите - държавна собственост на територията на областта по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
18. Води на отчет имотите - държавна собственост, които се управляват от областния управител.
19. Осигурява защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта;
20. Поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработва и реализира съвместни проекти.
21. Подготвя документите по налагане на предвидените в закона и в другите нормативни актове административни наказания.

 

Отдел "Координация и административен контрол" ("КАК")


1. Организира подготовката и провеждането на административно-териториални промени на територията на областта.
2. Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация на територията на областта, в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или с друг нормативен акт.
3. Осигурява взаимодействието с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта и контрола по изпълнението на актовете и действията на ръководителите им.
4. Организира и обезпечава експертно дейността на комисията за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на областта.
5. Организира и координира организационно-техническата подготовка на избори: парламентарни, президентски, за членове на Европейския парламент, местни и частични,  в изпълнение на изискванията на съответните закони, решенията на ЦИК и указанията на администрацията на Министерския съвет.
6. Координира и подпомага дейността на кметовете на общини при взаимодействието им с Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи във връзка с опазване на обществения ред и борбата с престъпността.
7. Координира и подпомага осъществяването на държавните политики в сферата на културата, опазването на културно-историческото наследство, изповеданията, образованието, заетостта, здравеопазването, социалните, етническите и демографските въпроси.
8. Подпомага организационно-технически работата на следните областни съвети и комисии: Областен съвет по здравословни и безопасни условия на труд, Областен съвет по етническите и демографските въпроси, Обществен съвет за интеграция на хора с увреждания, Комисия по заетостта към Областния съвет за регионално развитие, Областна епизоотична комисия.
9. Осигурява представителство на областния управител в Съвета по осиновяване към Регионалната дирекция за социално подпомагане, в Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и др.

 

Отдел "Териториално устройство и държавна собственост" ("ТУДС")


1. Организира, участва в разработването и актуализацията и координира изпълнението на областната стратегия за развитие.
2. Подпомага организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за развитие.
3. Разработва проектни предложения за участие в открити процедури по оперативните и други програми, финансирани от ЕС.
4. Осигурява дейностите за изпълнение на правомощията на областния управител по Закона за устройство на територията.
5. Обезпечава контролните и координиращите функции на областния управител по транспортното обслужване и безопасността на движението.
6. Организира извършването на планиране в териториите по параграф 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
7. Осигурява изпълнението на задълженията на областния управител по организацията и контрола на превантивните мерки и аварийно-възстановителните работи за защита на населението от бедствия.
8. Осигурява функциите на областния управител при отчуждаване на имоти за държавни нужди по Закона за държавната собственост и Закона за устройството на територията.
9. Осигурява представителство на областния управител в междуведомствени комисии и експертни съвети в областта на устройството на територията, кадастъра, опазването на околната среда и на земеделските земи, определяне границите на обекти на културното наследство, медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи и др.
10. Обезпечава контролните функции, делегирани на областния управител по Закона за устройството на черноморското крайбрежие върху територията на морските плажове.
11. Съхранява техническия архив на Областната администрация.
12. Осигурява административното обслужване на гражданите и юридическите лица по отношение предоставянето на технически услуги.
 13. Подпомага изпълнението на функциите на областния управител по опазване и защита на държавната собственост на територията на областта. 
14. Осъществява дейностите по актуване, отписване и извършване на промени в актовите книги за държавна собственост и осигурява вписването на актовете за държавна собственост в имотния регистър и отразяването им в действащите кадастрални регистри.
15. Актуализира информацията за фактическото състояние, кадастралните данни и градоустройствения статут на актуваните имоти.
16. Планира, организира и обезпечава експертно правните и фактическите действия по придобиване и  разпореждане с имоти - държавна собственост.
17. Периодично подготвя и предоставя на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол комплектовани предложения за разпореждане с имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
18. Подготвя мотивирани предложения и доклади до министъра на регионалното развитие и благоустройството и съгласувателни становища по проекти за решения на Министерския съвет за промяна на вида на държавната собственост и предоставяне на имоти – публична държавна собственост в управление на ведомства и общини.
19. Осъществява предвидените с нормативните актове и вътрешните правила фактически и правни действия по управление на имотите – държавна собственост и води регистрите на договорите за наем и договорите за управление.
20. Организира и провежда процедури за отдаване под наем на морски плажове на територията на областта в съответствие с делегираните правомощия на областния управител по Закона за устройството на черноморското крайбрежие.
21. Води и съхранява главния регистър и спомагателните регистри на имотите – държавна собственост.
22. Организира и поддържа Електронния регистър за имотите – държавна собственост на територията на областта.
23. Организира, попълва и съхранява архива на имотите – държавна собственост.
24. Осъществява административното обслужване на гражданите и юридическите лица по отношение на услугите, свързани с държавната собственост.

top back pdf