Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
План за действие

 

ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА 

ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

 

 (януари – декември 2015 г.)

 

 1. Създаване на екип от експерти  от областната администрация за подобряване на  общото координиране на дейностите  з а п р е в е н ц и я и противодействие на корупцията на територията на областта - Списък на служителите в териториалните звена на изпълнителната власт и общинските администрaция и отговарящи за превенция и противодействие на корупцията
 2. Изискване на годишен доклад  от  всички  териториални звена и общински администрации за постъпилите сигнали за корупция и предприетите от тях действия. Публикуване на информация от докладите на интернет страницата на областните администрации - декември 2015 – януари 2016.
 3. Проверка на подадените  декларациите за имотно състояние по чл. 29 от Закона за държавни служител и чл. 107а от КТ - май 2014 г. - Доклади от проверки
 4. Организиране и провеждане на задължителни обучения и семинари с антикорупционна насоченост с цел повишаване компетенциите в сферата на превенцията и противодействието на корупцията, изграждане на антикорупционна култура и поведение – Териториални звена на изпълнителната власт на територията на област Бургас, служители на област Бургас, общини, НПО и други.
 5. Актуализиране на Вътрешни правила, наредби и разпореждания в Областните администрации, с оглед недопускане на корупционни практики и в съответствие с законодателството.
 6. Укрепване на статуса и професионализма на областните администрации,  подобряване на професионалната квалификация на служителите от ОА чрез продължаващо обучение по проблемите на корупцията, конфликтите на интереси и професионалната етика.ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА

ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

 (януари – декември 2014 г.)

 

 1. Създаване на екип от експерти  от областната администрация за подобряване на  общото координиране на дейностите  з а п р е в е н ц и я и противодействие на корупцията на територията на областта - Списък на служителите в териториалните звена на изпълнителната власт и общинските администрaция и отговарящи за превенция и противодействие на корупцията
 2. Изискване на шестмесечни доклади  от  всички  териториални звена и общински администрации за постъпилите сигнали за корупция и предприетите от тях действия. Публикуване на информация от докладите на интернет страницата на областните администрации - юни 2014 г. ; декември 2014 г
 3. Проверка на подадените  декларациите за имотно състояние по чл. 29 от Закона за държавни служител и чл. 107а от КТ - май 2014 г. - Доклади от проверки
 4. Организиране и провеждане на задължителни обучения и семинари с антикорупционна насоченост на служителите в администрацията с цел повишаване компетенциите им в сферата на превенцията и противодействието на корупцията, изграждане на антикорупционна култура и поведение – Процент от всички служители в администрацията
 5. Актуализиране на Вътрешни правила, наредби и разпореждания в Областните администрации, с оглед недопускане на корупционни практики и в съответствие с законодателството.
 6. Укрепване на статуса и професионализма на областните администрации,  подобряване на професионалната квалификация на служителите от ОА чрез продължаващо обучение по проблемите на корупцията, конфликтите на интереси и професионалната етика
ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА

ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

 (октомври – декември 2013 г.)

 

1. Актуализиране състава на ООСППК

     Октомври 2013 г.

2. Оповестяване в интернет страниците на всяка институция информация за постъпилите сигнали за корупция, извършените проверки и предприетите мерки.

     Постоянен

3. Подобряване координацията между членовете на ООСППК, местната власт и териториалните звена на централната изпълнителна власт, да се уточнят длъжностните лица от общините и териториалните звена, отговарящи за превенция на корупцията.

     Октомври 2013 г.

4. Отчет за получените сигнали за корупция в институциите от областта за първото шестмесечие на 2013 г.

     Октомври 2013т.

5. Публикуване на информация в електронните страници за завършилите и текущи проекти на всяка администрация

     Постоянен

6. Своевременно актуализиране на информацията за предлаганите в  областната администрация, общините и останалите институции услуги – вид, цени, срокове

      Постоянен

7. Организиране на приемни дни на ОДМВР и РУП в областта, съвместно с представители на областния управител и кметовете на съответните общини.

     Постоянен

8. Провеждане на кръгла маса на тема „Гражданският контрол върху работата на институциите като ефективен антикорупционен инструмент”

     Ноември 2013т.

9. Провеждане на ученически дебат заедно с членовете на ООСППК на тема „Информирани и образовани срещу корупцията”

     Декември 2013г.

top back