Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns

 Правилник на дейността

ПРАВИЛНИК

за устройство и дейност на Областен обществен съвет
за превенция и противодействие на корупцията в
Област Бургас

 

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Настоящият Правилник урежда устройството, функциите и организацията за работа на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в Област Бургас, наричан за краткост “Обществен съвет”.
Чл. 2.  /1/ Общественият съвет се създава на основание Решение № 60 на Министерски съвет от 2006г. и съгласно т. 4.5 от Програмата за изпълнение на Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията.              /2/  Общественият съвет е обществен орган към Областния управител за организиране, координация и контрол по изпълнение на Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията.
/3/ Основна цел на Обществения съвет е мобилизиране на представителите на местния бизнес, неправителствените организации, средствата за масова информация и органи на държавната и местна власт за гарантиране прозрачност и публичност на административно-управленските процеси, за граждански контрол и мотивиране на предприемачеството, чрез създаване на антикорупционен климат и условия  за честна конкуренция в област Бургас.
/4/ Председател на Обществения съвет е Областният управител.
/5/ В състава на Обществения съвет могат да се включват представители на:

  1. Областна администрация
  2. Държавни институции и дирекции
  3. Отраслови и браншови организации
  4. Неправителствени организации
  5. Масмедии

Чл. 3. Общественият съвет е отворен за участие към всички национални, регионални и местни организации и сдружения, регистрирани в обществена полза, имащи активност на територията на областта и с дейност, по превенция и противодействие на  корупцията”.
Чл.4.   /1/ В заседанията на Обществения съвет участват членовете на съвета.
/2/ Участието е на обществени начала и не се получават възнаграждения.
/3/ При обсъждане на определени въпроси, по решение на Обществения съвет, могат да бъдат привлечени за участие в заседанията и други специалисти и експерти.
/4/ За изпълнение на основните цели и задачи Общественият съвет ползва човешкия, експертен и материален ресурс на членуващите в него организации.
/5/ Организационно-техническото обслужване на Обществения съвет се осигурява от Областна администрация Бургас.
/6/ Съставът на Обществения съвет и “горещият телефон” за връзка се публикуват в  сайта на Областна администрация.

 

РАЗДЕЛ II
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

 

Чл.5. Общественият съвет:
/1/ Анализира и изследва състоянието на проблемите, пораждащи корупционна среда.
/2/ Анализира и обобщава постъпилата информация за предприетите мерки и действия от съответните компетентни органи срещу прояви на корупция.
/3/ Оценява ефективността на предприетите организационно- управленски действия за борба с корупцията от органите на държавната и местна  власти на територията на областта.
/4/ Прави предложения за приемане на адекватни мерки и дава конкретни препоръки за корекция и допълване на антикорупционните програми на национално и местно ниво.
/5/ Осъществява пряко наблюдение, координация и контрол на провежданата политика за борба с корупцията в областта.
/6/ Съобразява дейността си с приоритетите на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията.
/7/ Разглежда постъпилите жалби и сигнали за корупция .
/8/ Препраща постъпилите сигнали и жалби с обществена значимост на съответните държавни и местни органи на властта, респективно техните компетентности.
/9/ Изготвя периодично доклади, както и годишен отчетен доклад с анализи и препоръки за подобряване работата по превенцията и противодействието на корупцията.
/10/ Прави предложения до Националната Комисия по превенция и противодействие на корупцията.
/11/ Осигурява условия за упражняване на граждански контрол над дейността на държавните и местни органи на властта, с оглед прозрачност и публичност на административните процеси, за насърчаване на честната конкуренция и равнопоставеност на бизнеса.

РАЗДЕЛ III
ПРИНЦИПИ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл.6. Дейността на Обществения съвет се основава на принципите на:
/1/ Доброволност на участието;
/2/ Равнопоставеност;
/3/ Законност;
/4/ Прозрачност.

РАЗДЕЛ IV
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

 

Чл.7.   /1/  Заседанията на Обществения съвет се провеждат на 3 месеца, при необходимост могат да се провеждат и извънредни.
/2/ Заседанията на Обществения съвет се насрочват, свикват и организират от Председателя, който определя Дневния ред и материалите за обсъждане.
/3/ Дейността на Председателя се подпомага от зам. председател, секретар и техн. секретар.
/4/ Поканата за Дневен ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете по електронен път или факс, най-късно 5 дни преди съответното заседание.
/5/ По решение на Обществения съвет се създават работни групи за обсъждане и решаване на основни въпроси, свързани  с превенцията и противодействието на корупцията;
Чл.8    /1/  Заседанията на Обществения съвет се ръководят от Председателя, а в случаите, когато отсъства, от зам. председател
/2/ Заседанията на Обществения съвет се считат за редовни, ако в тях участват повече от половината членове. Ако на обявените заседания липсва кворум, заседанието се провежда след половин час с присъстващите членове. Решенията ще се считат за валидни, ако за тях са гласували 50% + 1 от присъстващите.
/3/ С решение на Обществения съвет на заседанията могат да присъстват и други лица – представители на институции и организации, вносители на материали за обсъждане, или имащи пряко отношение към материалите.
/4/ Решенията на Обществения съвет се приемат с явно гласуване и с мнозинство от повече от половината присъстващи членове.
/5/ За заседанията се съставя Протокол, в който се вписват приетите Решения, подписва се от Председател и техн. секретар. Към него се прилагат разгледаните на заседанието документи. Всички материали се съхраняват от техн. секретар
/6/ Членовете на Обществения съвет получават копие от Протокола с приетите решения.
/7/ Общественият съвет отчита дейността си годишно.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

& 1. Настоящият правилник се изготвя и приема на основание прието Решение № 60 на Министерски съвет от 2006г. и съгласно т. 4.3 от Програмата за изпълнение на Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията
& 2. Настоящият Правилник може да се допълня и изменя по предложение на Обществения съвет.
& 3. Настоящият Правилник влиза в сила от деня на приемането му от Обществения съвет.

top back pdf