Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Състав на съвета

 

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-10-41

 

Бургас, 15.02.2022 год.

 

 

На основание чл. 32, ал. 1 във вр. с чл. 29, ал.1 от Закона за администрацията и чл. 7 ал. 2 от Устройствения правилник на Областните администрации и във връзка с настъпили персонални промени в състава на териториалните администрации,

 

 

                                                 ЗАПОВЯДВАМ:

 

1.Определям състав на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, създаден със Заповед № РД-10-122/14.06.2021 г., както следва:

 

Председател: Стойко Танков – Областен управител на област Бургас

Зам. председател:

Пламен Янев - зам.областен управител на област Бургас

Тодор Иванов - зам.областен управител на област Бургас

 

Секретар - Валентин Люцканов – гл.секретар на Областна администрация Бургас

 

Технически секретар: Мирела Павлова - мл.експерт отдел  „КАК“ Дирекция „АКРРДС“

 

Членове:

1. Димитър Николов –Кмет на община Бургас;

2. Васил Едрев – Кмет на община Айтос;

3. Жельо Вардунски – Кмет на община Камено;

4. Георги Димитров- Кмет на община Карнобат;

5. Илиян Янчев – Кмет на община Малко Търново;

6. Николай Димитров – Кмет на община Несебър;

7. Иван Алексиев – Кмет на община Поморие;

8. Исмаил Осман – Кмет на община Руен;

9. Тихомир Янакиев – Кмет на община Созопол;

10. Иван Жабов –Кмет на община Средец;

11. Георги Кенов- Кмет на община Сунгурларе;

12. Димитър Германов – Кмет на община Приморско;

13. Георги Лапчев – Кмет на община Царево;

14. старши комисар Калоян  Калоянов – директор ОДМВР-Бургас;

15. Антон Мирков-Директор РДГП-Бургас;

16. Валери Стефанов – Директор на ТД „Южна Морска“

17. Татяна Кънчева – Директор на ТД на НАП Бургас

18. инж. Виолета Илиева- Началник на Регионалното управление на образованието - Бургас

19. инж. Янчо Райков-  Директор на РДНСК БУРГАС

20. Любомир Вълков – Директор на ТД „ДАНС“ Бургас

21. Д-р Георги Паздеров - Директор на РЗИ Бургас

22. Павел Маринов – Директор на РИОСВ Бургас

23. Десислава Чанева – Директор на ТД КОНПИ Бургас

24. д-р Лъчезар Томов – Директор на РЗОК Бургас

25. инж. Митко Порязов - Директор Областно пътно управление Бургас

26. Павлин Васков – Директор на  Инспекция по труда Бургас

27. Христо Панайотов - изпълнителен директор ИАРА Бургас

28. Д-р Снежана Атанасова – Директор Регионална дирекция „Социално подпомагане“    Бургас

29. Енчо Жеков – Директор на ТП на НОИ

30. Диян Димов – Директор на Пристанище Бургас ЕАД

31. комисар Васил Василев – Директор РДПБЗН

32. Лидия Станкова – Директор Областна дирекция „Земеделие“

33. Пенка Кирилова - Директор на Регионална служба по заетостта

34. Юрий Бошнаков - председател на Адвокатска колегия Бургас

35. Тодор Стамболиев - обществен посредник община Бургас

36. Проф.д.п.н- Галя Христозова – ректор на  Бургаски свободен университет

37. Проф. д-р Магдалена Миткова - ректор на Университет ''Проф. Д-р Асен Златаров''

38. Тодор Демирков - председател на Бургаска търговско – промишлена палата

39. Видка Вълчева – зам.председател на Търговско- идустриална камара – Бургас

 

2. Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията анализира и изследва състоянието на проблемите, пораждащи корупционна среда.

2.1. Анализира и обобщава постъпилата  информация за предприетите мерки и действия от съответните компетентни органи срещу прояви на корупция.

2.2. Оценява ефективността на предприетите организационно- управленски действия за борба с корупцията от органите на държавната и местна  власти на територията на областта.

2.3. Прави предложения за приемане на адекватни мерки и дава конкретни препоръки за корекция и допълване на антикорупционните програми на национално и местно ниво.

2.4. Осъществява пряко наблюдение, координация и контрол на провежданата политика за борба с корупцията в областта.

2.5. Съобразява дейността си с приоритетите и мерките на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021-2027).

2.6. Препраща постъпилите сигнали и жалби с обществена значимост на съответните държавни и местни органи на властта, респективно техните компетентности.

 2.7. Изготвя годишен отчетен доклад с анализи и препоръки за подобряване работата по превенцията и противодействието на корупцията.

 2.8. Осигурява условия за упражняване на граждански контрол над дейността на държавните и местни органи на властта, с оглед прозрачност и публичност на административните процеси, за насърчаване на честната конкуренция и равнопоставеност на бизнеса.

3. Областният обществен съвет се свиква на заседания:

           -   По необходимост

      -   По инициатива на председателя й

 -   По искане на нейни членове и след обсъждане с председателя й.

4. За проведените заседания се съставят протоколи.

            Настоящата Заповед отменя Заповед № РД-10-122/14.06.2021г. на Областен управител на област Бургас.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед ще упражнявам лично.

            Препис от настоящата заповед да се връчи на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

 

 

СТОЙКО ТАНКОВ   /п/ не се чете

Областен управител на област Бургас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top back