Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Заявления

Съгласно разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация, Областна администрация Бургас определя следния ред за предоставяне на достъп до обществена информация:

1. Обществена информация по смисъла на чл.2 (1) от ЗДОИ е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

2. Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща на Областна администрация upravitel@bsregion.org . В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

3. Заявленията се подават в Центъра за административно обслужване на Областна администрация Бургас, в рамките на работното време от 09.00 до 17,30 ч. Телефон за справки  056 842 872.

4. Областна администрация Бургас предоставя исканата информация по установения в закона и избрания от заявителя начин, а именно:

- преглед на информацията - оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър;

- устна справка;

- копия на материален носител;

- копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от изброените форми.

5. Дължимите разходи за предоставяне на обществена информация на основание Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:

1. дискета - 1 брой - 0,50 лв.;

2. CD - 1 брой - 0,50 лв.;

3. DVD - 1 брой - 0,60 лв.;

4. разпечатване - 1 стр. (А4) - 0,12 лв.;

5. ксерокопие - 1 стр. (А4) - 0,09 лв.;

6. факс - 1 стр. (А4) - 0,60 лв.;

7. видеокасета - 1 брой - 3,25 лв.;

8. аудиокасета - 1 брой - 1,15 лв.;

9. писмена справка - 1 стр. (А4) - 1,59 лв.

Стойностите не включват ДДС.

6. Разходите за предоставяне на обществена информация се заплащат в брой на място в Областна администрация Бургас, чрез ПОС терминално устройство или по банков път по сметка на Областна администрация Бургас: Уникредит Булбанк, BIC UNCRBGSF, BG86UNCR76303100114424.

7. Исканата информация се предоставя от служители от отдел „ПНО“, след подписване на протокол и представяне на платежен документ от страна на заявителя. Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, органът изпраща на посочения адрес на електронна поща решението за предоставянето на достъп заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези случаи не се съставя протоколът за предоставяне на информация и не се заплащат разходи по предоставянето.


 

Заявление за достъп до обществена информация
[ pdf - 80 KB ] [ doc - 37 KB ]

Примерна жалба за отказ от достъп до информация
[ pdf - 74 KB ] [ doc - 19 KB ]

Заявление за достъп до обществена информация за повторно ползване
[pdf] 

[
doc]

 

top back