Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Отдел регионално развитие

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Съгласно Списъка на унифицираните наименования на административните услуги, актуализиран към 21.02.2012 г.

ОА2.1 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

ОА2.2 Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

ОА2.3 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

ОА2.4 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

ОА2.5 Одобряване на технически работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

ОА2.6 Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

ОА2.7 Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване*

ОА2.8 Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в инвестиционен проект

ОА2.9 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

ОА2.10 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

ОА2.11 Презаверяване на разрешение за строеж

ОА2.12 Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5,6,7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията

ОА2.13 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

ОА2.14 Регистриране на технически паспорт на строеж

ОА2.15 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

ОА2.16 Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации планове

ОА2.17 Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство

 

* Услугата не се извършва, тъй като в Областна администрация – Бургас няма образувани производства за узаконяване на строежи в сроковете по § 183 и § 184 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 65/ 2003 г.)

 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧНИ СХЕМИ

Разработва и утвърждава областна транспортна схема- разписание на междуобщинските транспортни линии на територията на областта
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община /ЗУТ/
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Искания и жалби на юридически и физически лица по въпроси на териториално и селищното устройство
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Становище за подкрепа на проекти на юридически и физически лица, имащи отношение за развитието на региона по закона за регионално развитие
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Приемане на Общ устройствен план /ОУП/ или подробни устройствени планове /ПУП/ от областен експертен съвет за териториите по чл.10, ал.2 или подобни по решение на общинския съвет
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Приемане на екзекутивната документация при завършване на строежа
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Приемане и одобряване на плановете за земите по §4-§4л от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /земеделските земи, предоставени за ползване по силата на актове на НС, ДС и МС/
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

Съгласуване на разписанията на междуобластни транспортни линии от републиканската транспортна схема, които имат спирки на територията на област Бургас
[ pdf - 86KB ] [ doc - 48KB]

 
 

top back