Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Съвет по сигурността

Съгласно Правилника за състава и функциите на съветите по сигурност, приет с ПМС №352 от 1997 г., и чл.44 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, с цел да подпомага регионалната политика по планиране и подготовка на Бургаска област за отбрана  и управление при кризи от военен и невоенен характер към областния управител още в мирно време се създава Областен съвет по сигурност като съвещателен орган.

Основните задачи на Областния съвет по сигурност в мирно време главно са насочени към цялостната отбранително-мобилизационна подготовка на областта и се свеждат основно до :
— разработване на планове за привеждане в готовност за работа във военно време;
— военновременен план, бюджет и мероприятия за тяхното усвояване;
— изграждане, усъвършенствуване и поддържане в постоянна готовност на военновременната система за управление;
— организиране военната подготовка на ръководния състав на областта и провеждане на учебни сборове, тренировки и учения;
— участие в подготовката на териториалната отбрана;
— организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно на военно положение, при стихийни бедствия, крупни производствени аварии и много други.

Поименният състав на Областния съвет по сигурност се определя ежегодно със заповед на областния управител.

 

Състава на Областния съвет по сигурност област Бургас е както следва:


Председател на ОСС                                  Областен  управител
Зам. председател на ОСС                         зам. областен управител
 Секретар на ОСС                                         Главен експерт"ОМП"

Членове:

— Зам. областен управител                       
— Н-к на Областен военен отдел - Бургас                        
— Командир на под. 32890 - Атия            
— Директор на ОД-МВР - Бургас                      
— Директор ТД „ДАНС”- Бургас                      
— Началник на РД „Гранична полиция” – Бургас               
— Началник „ГПУ”-Малко Търново                  
— Главен секретар Областна администрация  

— Директор дирекция „АПОФУС”                    
— Директор на дирекция „АКРРДС”                
— Директор „Център за спешна медицинска помощ ”                                     
— Директор „РЗИ ”                                     
— Н-к РУ Специалезерани полицейски сили гр. Бургас                         
— Директор ТД „Държавен резерв”                 
— Главен специалист "Връзки с обществеността"

top back pdf