Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Цели на администрацията за 2021 г.

            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

                                                                                                                                  УТВЪРДИЛ:

                                                                                                                                 

                                                                                                                                  ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

Цели на администрацията за 2021 г.

 

Наименование на администрацията: Областна администрация - Бургас

 

1

2

3

4

5

6

7

Цели за 2021 г.

Стратегически цели

Стратегически документ

Дейности

Срок

/месец през 2021 г./

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение

Индикатор за текущо състояние

Индикатор за целево състояние

1. Оптимизация на процесите по предоставяне на публични услуги и  повишаване информираността и доверието на гражданите

Открито и отговорно управление

 

Предоставяне на интегрирани услуги на гражданите и бизнеса на всички нива на управление

 

Вътрешноведомствена ефективност

 

 

 

 

 

 

 

 


Програма за управление на правителството 2017-2021

 

Старатегия за развитие на електронно управление в Република България 2019-2025

1.1 Оптимизиране на учрежденския архив чрез поетапно въвеждане на утвърдената номенклатура на делата и цифровизиране на актовете за държавна собственост

декември

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобрени   работни процеси и намалени  срокове за предоставяне на административни услуги

 

 

 

Улеснен достъп на гражданите и бизнеса до публична информация

 

 

 

51 130 броя цифровизирани архивни единици 

/ е-архив/

 

 

 

 

 

51 500 броя цифровизирани архивни единици 

/ е-архив/

Над 1 млн. спестени листи хартия

 

 

 

1.2. Провеждане на обучения за служебно и професионално развитие на служителите в ОА Бургас

 

декември

0 броя проведени обучения

17 броя проведени обучения

31 обучени служители

1.3 Анализ и оптимизиране на вътрешните актове, регламентиращи процесите и дейностите в администрацията.

ноември

0 броя актуализирани вътрешни актове

 

3 броя актуализирани вътрешни актове

2. Овладяване на риска от бедствия във връзка със защита на населението и осигуряване на безопасна околна среда на територията на област Бургас

Защита и превенция на населението при бедствия

 

Обезпечаване на водното спасяване

 

Насърчаване на кампании за опазване и грижа на околната среда

 

Областен план за намаляване на риска от бедствия

2.1. Провеждане на мероприятия, свързани със защита на населението в областта от бедствия: проверка на потенциално опасни язовири

 

 

 

 

декември

 

 

 

 

 

Превенция на риска от бедствия и овладяване на факторите с негативно въздействие върху живота и здравето на населението 

 

0 броя проведени проверки на потенциално опасни язовири

Проведени пролетна и есенна проверка на потенциално опасни язовири

 

 

2.2 Проверки на критични участъци на речни корита в областта

 

декември

0 броя проведени проверки на критични участъци на речни корита

 

 

Проведени пролетна и есенна проверка на критични участъци на речни корита

 

2.3. Заявяване на финансов ресурс пред Междуведомствената комисия и пред Министерски съвет за изпълнение на превантивни мерки

 

 

0 броя заявления

 

 

 

 

 

 

 

 

 


0 бр. обезопасени плажове

 

 

 


0 бр. участия

 

2 броя заявление за осигуряване на финансов ресурс за 46 участъка за превантивни мерки

 

 

7 броя обезопасени плажове

 

 

Завършен втори етап от почистването на канал Вая

 

6 бр. проведени съвместни събития

2.4 Организация на водното спасяване на неохраняемите плажове на територията на област Бургас

 

2.5.Участие в екологични кампании и мероприятие

3. Създаване на условия за стимулиране на регионалната икономика и подобряване на средата за инвестиции и предприемачество

 

Национална програма за развитие: България 2030

 

Концепция

на политиката за интелигентна специализация за

програмен период 2021-2027

 

Интегрирана териториална стратегия за развитие на ЮИРП за периода 2021-2027 г.

3.1.  Реализиране на мерки и инициативи за  насочване на инвеститори към област Бургас

 

декември

Повишена информираност на инвеститорите за предимствата на региона

 

Институционална подкрепа за бизнеса в приоритетни за областта икономически сектори

0 бр. работни срещи с представители на бизнеса, държавната администрация, общините и НПО

6 броя работни срещи с представители  на бизнеса, дър.администрация, общините и НПО

3.2.  Изпълнение на планираните дейности по проект “RUMORE” програма “Интеррег Европа”

декември

 Подобряване на регионалния иновационен потенциал в област Бургас

0 бр. събития по проекта

2 събития по проекта

 

4. Насърчаване на териториалното и международно сътрудничество за активен икономически и културен обмен

 

Териториално сближаване и развитие на трансграничното, междурегионалното и транс-националното сътрудничество

 

 

 

Национална стратегия за регионално развитие за периода 2012 – 2022 г.

 

Интегрирана териториална стратегия за развитие на ЮИРП за периода 2021-2027 г.

4.1. Разработване на проектни предложения по програми за териториално, сътрудничество

декември

Икономическо и културно сближаване на област Бургас със съседни области и с региони в Европа и света

 

Проектно предложение за удължаване на проект RUMORE, програма Интеррег Европа

0 бр. подадени проектни предложения

 

 

3 бр. разработени идеи за проектни предложения

 

1 бр. подадено проектно предложение

 

4.2. Инициативи за разширяване на международното сътрудничество и подновяване на вече установени международни контакти за развитие

декември

Размяна на делегации, посещения на чуждестранни дипломати, кореспонденция за намерения за установяване на сътрудничество

0 бр.  посещения на дипломати в област Бургас

 

 

0 бр. писма до потенциални партньори

 

 

 


7 бр.  посещения на дипломати в област Бургас

 

20 бр. писмo до потенциални партньори

 

1 бр. Меморандум с област Тараклия, Република Молдова

 

 

 

 

4.3 Изпълнение на ангажиментите на ОА по проект „Seas without waste” по Програмата за ТГС България-Турция

През текущата година

Опазване чистотата  на водните басейни, устойчиво управление на общите природни ресурси и подобряване на екологичното състояние в трансграничния район

1 бр. проект в процес на изпълнение

Завършен втори етап от почистването на канал Вая

 

6 бр. проведени съвместни събития по проекта

5. Координирано осъществяване на правителствените политики по заетостта, демографските въпроси, здравеопазването, образованието, културатаи младежта.

           
   
 
     
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.  Подобряване и

организация на

дейността между

институциите

касаещи

процесите за

ограничаване

разпространението

то на COVID-19

 

 

 

 


7. Провеждане и

координиране

на областната,

регионалната и

националната

политика.

Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентноспособно образование

 

 

.

Национална програма за развитие: България 2030

 

Интегрирана териториална стратегия за развитие на ЮИРП за периода 2021-2027 г.

 

Актуализирана национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012-2030 г.

 

Проект на Национална

стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030

 

Проект на Национална стратегия за младежта 2021-2030 г

 

Закон за равнопоставеност на жените и мъжете

 

 

Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 


Национален

план на

Република

България за

готовност при

пандемия

 

Заповед на

министъра на

здравеопазванет

о

 

 
   

 


Национална

програма за

развитие:

България 2030;

 

Програма за

управление на

Правителството

на Република

България за

периода 2017-

2021 г.;

 

Споразумение за

партньорство на

Република

България,

очертаващо

помощта от

Европейските

структурни и

инвестиционни

фондове за

периода 2021-

2027 г. ;

5.1.  Общи дейности и мероприятия с културните и социалните институции в областта

 

През текущата година

 

 

Припознаване на Областна администрация Бургас като желан партньор в различни обществени инициативи, касаещи образованието и културата.

Подобрена хоризонтална координация на политиките за социално и културно развитие на региона.

 

Подобрена координация на дейностите на различните институции о отношение на децата в риск.

 

 

 

 

 

Преодоляване на проблема с преждевременното напускане на образователната система от деца и ученици на територията на област Бургас.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие на център за жертви на сексуално насилие „Вселена“

 

 

 

 

Подпомагане на деца с увреждания и затруднения в развитието

 

 

Защита на

здравето на

жителите на

област Бургас

0 бр. проведени кръгли маси, срещи и заседания на консултативни органи

2 бр. проведени кръгли маси, срещи и заседания на консултативни органи

Създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Защита на

здравето на

жителите на

област Бургас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провеждане на

държавната

политика за

поддържане на

балансирано и

устойчиво

регионално

развитие

 

5.2 Институционална подкрепа и съдействие пред централните власти за реализация на инициативи за развитие на образованието и социалните дейности.

 

 


5.3 Подпомагане на процеса по де-институционализация чрез координационни дейности в рамките на  Областния координационен механизъм по де-институционализация на деца

 

 


5.4 Подпомагане изпълнението на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система  посредством координация на Областния координационен център за изпълнение

на дейностите на

Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

 

 


5.5 Подпомагане на  жертви на сексуално насилие

 

 

 

 

 

5.6. Пилотен проект за Европейската гаранция за детето в България /УНИЦЕФТ/

 

 


Областен съвет по здравеопазване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областен съвет за развитие на област Бургас

През текущата година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През текущата година

 

 

 

 

 

 

 

 

През текущата година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През текущата година

 

 

 

 

 

През текущата година

 

 

 

През текущата година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През текущата година

 

 

 

 

 

0 бр. подкрепящи становища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 бр. проведени заседания

 

 

0 бр. инициативи за ангажиране на обществеността към дейността на ОКМД

 

 

 

0 бр. справки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бр. споразумения/проекти

 

 

 

 

 

1 бр. стартирал проект

 

 

 

 

0 бр. заседания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 бр. заседания

 

 

 

5 бр. подкрепящи становища

 

 

 

 

 

 

 

 

1 бр. проведено заседание

 

 

1 бр. инициатива за ангажиране на обществеността към дейностите на ОКМД

 

4 бр. справки с информация до Координационното звено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1бр. подписано споразумение за продължаване на партньорството

 

 

1 бр. проект в процес на изпълнение

 

 

 

7 бр. заседания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 бр. заседание

                   

 

 

 

 

Указания за попълване:

                                                                                                                                             

Колона 1 „Цели за 2020 г.”

В колона 1 посочете целите на Вашата администрация за 2020 г., като ги номерирате.

 

1.Годишната цел трябва да е съдържателно обвързана със стратегическата цел в колона 2, като осигурява нейното постигане без да я възпроизвежда.

2. Годишната цел трябва да бъдеясна,конкретна, реалистична, обвързана с човешките ресурси и финансовите средства, с които разполага Вашата администрация.

3. Годишната цел е постижима чрез дейности, изпълними в рамките на календарната година.

4. Освен от стратегическите цели, годишните цели могат да произтичат и от мисията на Вашата администрация във връзка с предоставяне на публични услуги.

 

 

Колона 2 „Стратегически цели”

 

В колона 2 посочете стратегическата цел, въз основа на която сте формулирали всяка от целите за 2020 г.

 

Стратегическата цел произтича от:

-                     Програмата на правителството

-                     Стратегическите документи, които изпълнява Вашата администрация

-                     Тригодишната бюджетна прогноза

 

Колона 3 „Стратегически документи”

 

В колона 3 посочете документа, в който е заложена конкретната стратегическа цел, посочена в колона 2.

Стратегически документи са стратегиите, политиките, програмите, плановете и концепциите.

 

 

Колона 4 „Дейности”

Вколона 4посочете всички дейности, които Вашата администрация планира да осъществи, за да постигне поставените цели за 2020 г.  

 

Дейностите са действията на Вашата администрация  за постигане на целите за 2020 г. Всяка от целите за 2020 г.може да бъде постигната чрез една или повече дейности. Дейностите се осъществяват от звената във Вашата администрация (дирекции, отдели, сектори), поради което разпределението на дейностите намира отражение в работните планове на служителите. 

 

Колона 5 „Срок”

В колона 5 посочете месеца на 2020 г, в който Вашата администрация планира да извърши конкретната дейност.

 

Колона 6 „Очакван резултат”

 

Вколона 6посочете в какво ще се състои резултатът от Вашата дейност.

 

Очакваният резултат е ефектът, ползата за обществото от дейностите на Вашата администрация. Очакваният резултат не включва рутинната дейност на Вашата администрация, съпътстваща постигането на ежегодните цели като: командировки, закупени компютри, обучение на служителите и др.

 

Колона 7 „Индикатор за изпълнение”

 

В колона 7 задайте текущите и целевите стойности на индикатора за изпълнение, изразени в цифри, проценти, мерна единица и др.

 

Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след дейностите за изпълнение на целите. Индикаторът е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др., например - 5 км., 10 броя, 20%.

Индикаторът за изпълнение се състои от:

1. Индикатор за текущо състояние, койтопоказвасъстоянието на обекта на въздействие преди предприетите от Вас дейности.

2. Индикатор за целево състояние, койтопоказва бъдещото желаносъстояние на обекта на въздействие след предприетите от Вас дейност.

 

 

 

Добавено : четвъртък, 19 август 2021 14:46 горе назад 243