Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Цели на администрацията за 2020 г.

            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

                                                                                                                                  УТВЪРДИЛ:

                                                                                                                                 

                                                                                                                                  ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

Цели на администрацията за 2020 г.

 

Наименование на администрацията: Областна администрация - Бургас

 

1

2

3

4

5

6

7

Цели за 2020 г.

Стратегически цели

Стратегически документ

Дейности

Срок

/месец през 2020 г./

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение

Индикатор за текущо състояние

Индикатор за целево състояние

1. Оптимизация на процесите по предоставяне на публични услуги и  повишаване информираността и доверието на гражданите

Открито и отговорно управление

 

Предоставяне на интегрирани услуги на гражданите и бизнеса на всички нива на управление

 

Вътрешноведомствена ефективност

 

 

 

 

 

 

 

 


Стратегия за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г.

 

Национална програма за реформи на Република България в изпълнение на Стратегията “Европа 2020”

 

Програма за управление на правителството 2017-2021

 

Стратегия за развитие на електронно управление в Република България 2019-2023

1.1 Оптимизиране на учрежденския архив чрез поетапно въвеждане на утвърдената номенклатура на делата и цифровизиране на актовете за държавна собственост

декември

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобрени   работни процеси и намалени  срокове за предоставяне на административни услуги

 

 

 

Улеснен достъп на гражданите и бизнеса до публична информация

 

 

 

25 000 броя цифровизирани архивни единици

 

 

 

 

 

51 130 броя цифровизирани архивни единици 

/ е-архив/

 

 

 

1.2. Провеждане на обучения за служебно и професионално развитие на служителите в ОА Бургас

 

декември

0 броя проведени обучения

13 броя проведени обучения

28 обучени служители

1.3 Анализ и оптимизиране на вътрешните актове, регламентиращи процесите и дейностите в администрацията.

ноември

0 броя актуализирани вътрешни актове

 

10 броя актуализирани вътрешни актове

2. Овладяване на риска от бедствия във връзка със защита на населението и осигуряване на безопасна околна среда на територията на област Бургас

Защита и превенция на населението при бедствия

 

Обезпечаване на водното спасяване

 

Насърчаване на кампании за опазване и грижа на околната среда

 

Областен план за намаляване на риска от бедствия

2.1. Провеждане на мероприятия, свързани със защита на населението в областта от бедствия: проверка на потенциално опасни язовири

 

 

 

 

декември

Превенция на риска от бедствия и овладяване на факторите с негативно въздействие върху живота и здравето на населението 

 

0 броя проведени проверки на потенциално опасни язовири

Проведени пролетна и есенна проверка на потенциално опасни язовири

 

 

2.2 Проверки на критични участъци на речни корита в областта

декември

0 броя проведени проверки на критични участъци на речни корита

 

 

Проведени пролетна и есенна проверка на критични участъци на речни корита

 

2.3. Заявяване на финансов ресурс пред Междуведомствената комисия и пред Министерски съвет за изпълнение на превантивни мерки

0 броя заявления

 

 

 

 

 

 

 

 

 


0 бр. обезопасени плажове

 

 

 

 


0 бр. участия

1 брой заявление за осигуряване на финансов ресурс за 45 участъка за превантивни мерки

 

 

7 броя обезопасени плажове

 

 

 

3 бр. участия в рамките на проект Seas without waste

2.4 Организация на водното спасяване на неохраняемите плажове на територията на област Бургас

 

2.5 Участие в екологични кампании и мероприятия

3. Създаване на условия за стимулиране на регионалната икономика и подобряване на средата за инвестиции и предприемачество

Повишаване на конкурентноспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност

 

 


Национална програма за развитие: България 2020

 

Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020

 

Областна стратегия за развитие на област Бургас 2014 – 2020 г.

 

3.1.  Реализиране на мерки и инициативи за  насочване на инвеститори към област Бургас

 

декември

Повишена информираност на инвеститорите за предимствата на региона

 

Институционална подкрепа за бизнеса в приоритетни за областта икономически сектори

0 бр. работни срещи с представители на бизнеса, държавната администрация, общините и НПО

3 броя работни срещи с представители  на бизнеса, дър.администрация, общините и НПО

3.2.  Изпълнение на планираните дейности по проект “RUMORE” програма “Интеррег Европа»

декември

 Подобряване на регионалния иновационен потенциал в област Бургас

0 бр. събития по проекта

2 събития по проекта

 

3.3. Ефективно управление на държавната собственост за стимулиране на инвестициите в областта

декември

 

Планиране и изграждане на индустриални зони и предоставяне на имоти – държавна собственост за реализация на инвестиции

 

0 бр. предложения за приватизация на имоти – ЧДС

 

3 бр. предложения за приватизация на имоти – ЧДС

 

 

4. Повишаване информираността на широката общественост относно актуалните теми от дневния ред на ЕС

 

Популяризиране на разнообразното културно наследство и ценностите на Европа

 

 

Национална програма за развитие: България 2020

 

Областна стратегия за развитие на област Бургас 2014 – 2020 г.

 

 

 

4.1  Провеждане на събития съвместно с културни институции за популяризиране на културното многообразие на ЕС, превенция езика на омразата, включително и за отбелязване на приноса на Република България в спасяването на евреите от Холокоста.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май, ноември

Запознаване на широката общественост с културното многообразие в ЕС. Популяризиране на съвременното европейско изкуство и мястото, което българската култура заема на европейската сцена.  Стимулиране на участието на гражданското общество в дебата относно ролята на културното многообразие.

 

0 бр. събития

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 бр. проведени събития

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Насърчаване на териториалното и международно сътрудничество за активен икономически и културен обмен

 

Териториално сближаване и развитие на трансграничното, междурегионалното и транс-националното сътрудничество

 

 

 

Национална стратегия за регионално развитие за периода 2012 – 2022 г.

 

Областна стратегия за развитие на област Бургас 2014 – 2020 г.

5.1. Разработване на проектни предложения по програми за териториално, сътрудничество

декември

Икономическо и културно сближаване на област Бургас със съседни области и с  региони в Европа и света

 

Проектно предложение Europe direct/ Европа директно - Югоизточен район - регионален център

 

Пилотен проект за Европейската гаранция за детето в България /УНИЦЕФТ/

 

Проектно предложение “Изграждане на Югоизточен Регионален Иновационен център за Мехатроника и чисти технологии”

 

Проектно предложение

“Създаване на Детски кът в Областна администрация Бургас”

0 бр. подадени проектни предложения

 

 

4 бр. разработени проектни предложения

 

3 бр. подадени проектни предложения

 

5.2. Инициативи за разширяване на международното сътрудничество и подновяване на вече установени международни контакти за развитие

декември

Размяна на делегации, посещения на чуждестранни дипломати, кореспонденция за намерения за установяване на сътрудничество

0 бр.  посещения на дипломати в област Бургас

 

0 бр. писма до потенциални партньори

 

 

 

5 бр.  посещения на дипломати в област Бургас

 

1бр. писмo до потенциални партньори

 

 

 

 

 

 

5.4 Изпълнение на ангажиментите на ОА по проект „Seas without waste” по Програмата за ТГС България-Турция

През текущата година

Опазване чистотата  на водните бесейни, устойчиво управление на общите природни ресурси и подобряване на екологичното състояние в трансграничния район

1 бр. стартирал нов проект

1 бр. проект в процес на изпълнение

6. Координирано осъществяване на правителствените политики по заетостта, демографските въпроси, здравеопазването, образованието, културатаи младежта.

Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентноспособно образование.

 

 

.

Национална програма за развитие: България 2020

 

Областна стратегия за развитие на област Бургас 2014 – 2020 г.

 

 

Национална стратегия за демографско развитие на Република България 2006 – 2020 г.

 

Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите

2012-2020

 

Национална стратегия на Република България за младежта 2010-2020

 

 Закон за равнопоставеност на жените и мъжете

 

Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)

6.1.  Общи дейности и мероприятия с културните и социалните институции в областта

 

През текущата година

 

 

Припознаване на Областна администрация Бургас като желан партньор в различни обществени инициативи, касаещи образованието, културата. Подобрена хоризонтална координация на политиките за социално и културно развитие на региона.

 

 

 

Подобрена координация на дейностите на различните институции по отношение на деца в риск

 

 

 

 

 

Преодоляване на проблема с преждевременното напускане на образователната система от деца и ученици на територията на област Бургас

 

 

 

 

в процес на изпълнение

0 бр. проведени кръгли маси, срещи и заседания на консултативни органи

2 бр. проведени кръгли маси, срещи и заседания на консултативни органи

Създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване

6.2 Институционална подкрепа и съдействие пред централните власти за реализация на инициативи за развитие на образованието и социалните дейности.

 

 

6.3 Подпомагане на процеса по де-институционализация чрез координационни дейности в рамките на  Областния координационен механизъм по де-институционализация на деца

 

 

 

6.4 Подпомагане изпълнението на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система  посредством координация на Областния координационен център за изпълнение на дейностите на

Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

През текущата година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През текущата година

 

0 бр. подкрепящи становища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 бр. проведени заседания

 

 

 

0 бр. инициативи за ангажиране на обществеността към дейността на ОКМД

 

 

 

 

 

 

0 бр. заседания

5 бр. подкрепящи становища

 

 

 

 

 

 

 

 

2 бр. проведени заседания

 

 

 

1 бр. инициатива за ангажиране на обществеността към дейностите на ОКМД

 

 

 

 

2 бр. заседания

                   

 

 

Указания за попълване:

                                                                                                                                             

Колона 1 „Цели за 2020 г.”

В колона 1 посочете целите на Вашата администрация за 2020 г., като ги номерирате.

 

1.Годишната цел трябва да е съдържателно обвързана със стратегическата цел в колона 2, като осигурява нейното постигане без да я възпроизвежда.

2. Годишната цел трябва да бъдеясна,конкретна, реалистична, обвързана с човешките ресурси и финансовите средства, с които разполага Вашата администрация.

3. Годишната цел е постижима чрез дейности, изпълними в рамките на календарната година.

4. Освен от стратегическите цели, годишните цели могат да произтичат и от мисията на Вашата администрация във връзка с предоставяне на публични услуги.

 

 

Колона 2 „Стратегически цели”

 

В колона 2 посочете стратегическата цел, въз основа на която сте формулирали всяка от целите за 2020 г.

 

Стратегическата цел произтича от:

-                     Програмата на правителството

-                     Стратегическите документи, които изпълнява Вашата администрация

-                     Тригодишната бюджетна прогноза

 

Колона 3 „Стратегически документи”

 

В колона 3 посочете документа, в който е заложена конкретната стратегическа цел, посочена в колона 2.

Стратегически документи са стратегиите, политиките, програмите, плановете и концепциите.

 

 

Колона 4 „Дейности”

Вколона 4посочете всички дейности, които Вашата администрация планира да осъществи, за да постигне поставените цели за 2020 г.  

 

Дейностите са действията на Вашата администрация  за постигане на целите за 2020 г. Всяка от целите за 2020 г.може да бъде постигната чрез една или повече дейности. Дейностите се осъществяват от звената във Вашата администрация (дирекции, отдели, сектори), поради което разпределението на дейностите намира отражение в работните планове на служителите. 

 

Колона 5 „Срок”

В колона 5 посочете месеца на 2020 г, в който Вашата администрация планира да извърши конкретната дейност.

 

Колона 6 „Очакван резултат”

 

Вколона 6посочете в какво ще се състои резултатът от Вашата дейност.

 

Очакваният резултат е ефектът, ползата за обществото от дейностите на Вашата администрация. Очакваният резултат не включва рутинната дейност на Вашата администрация, съпътстваща постигането на ежегодните цели като: командировки, закупени компютри, обучение на служителите и др.

 

Колона 7 „Индикатор за изпълнение”

 

В колона 7 задайте текущите и целевите стойности на индикатора за изпълнение, изразени в цифри, проценти, мерна единица и др.

 

Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след дейностите за изпълнение на целите. Индикаторът е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др., например - 5 км., 10 броя, 20%.

Индикаторът за изпълнение се състои от:

1. Индикатор за текущо състояние, койтопоказвасъстоянието на обекта на въздействие преди предприетите от Вас дейности.

2. Индикатор за целево състояние, койтопоказва бъдещото желаносъстояние на обекта на въздействие след предприетите от Вас дейност.

 

Добавено : петък, 31 януари 2020 14:43 горе назад 250