Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ВАЖНО съобщение за застъпници

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с процедурата по регистрация на застъпници в конкретни секции и справките, които извършват „Информационно обслужване”АД е необходимо списъкът с имената и останалите данни – пореден номер, ЕГН и № на СИК, да бъдат попълнени в таблица Excel. Същата може да изтеглите от ТУК.

 

Указания за попълване на Excel таблицата:

 

Колона 1- „№”: В случай, че подавате застъпници в различни дни на различни файлове, поредния номер в новия файл следва поредността от предходния файл.

Пример: Подавате Приложение 40 и таблица Excel, в която последния предложен застъпник е пореден номер 50. При следващо подаване на застъпници таблицата Excel започва с номер 51.

 

Колона 2: „Три имена за застъпника”: Изписват се трите имена на предложеното лице

Колона 3: „ЕГН”: ЕГН се изписва без разстояние между цифрите

Колона 4: „Секция/РИК”: В тази колона се изписва 9 цифрения номер на секционната избирателна комисия, без разстояния, тирета или други символи между цифрите. Следвайте поредност от по-малко към по-голямо.

 

Пълната номерация на откритите секционни избирателни комисии по общини може да изтеглите от ТУК.

 

Пример за попълване на таблица Excel- приложение към заявлението за регистрация на застъпници:

 

 

Към № от входящия регистър

 

 

Три имена на застъпника

ЕГН

Секция/РИК

 1

 Иван Иванов Иванов

8001010000

020100001

 2

 Петър Петров Петров

7001010000

020100002

 3

 

 

 

 

Неправилното попълване на данните на застъпниците, затруднява и забавя извършваната проверка, която извършва „Информационно обслужване”АД. Без тази проверка регистрацията на застъпниците е невъзможна.

Добавено : петък, 03 май 2013 00:00 горе назад 3975