Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Покана за провеждане на консултации за състав на Районна избирателна комисия- Бургас

№ 91-20-3/14.09.2021г.

 

ДО

ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

ПАРТИЯ „ДПС”

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

 

КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

 

С Решение на 46-то Народно събрание от 02.09.2021 г. (обн. ДВ, бр. 73/03.09.2021г.) е насрочено провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г.

В тази връзка и на основание чл. 60 от Изборния кодекс (ИК), Обн., ДВ, бр. 19 от 5.03.2014 г., в сила от 5.03.2014 г., доп. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., Ви уведомявам, че на 17.09.2021 г. от 09:00 ч. в заседателната зала на 1-ви етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър” № 1 ще се проведат консултации между политическите партии и коалиции за определяне състава на Районна избирателна комисия Бургас за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 46-то Народно събрание: Партия „Има такъв народ“, Коалиция „ГЕРБ-СДС“; Коалиция „БСП за България“; Партия „ДПС”; Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), Коалиция „Изправи се БГ! Ние идваме!“.

В консултациите могат да участват и други партии, които не са парламентарно представени.

Съгласно чл. 61 ал.4 от ИК парламентарно представените партии и коалиции предлагат членове на Районната избирателна комисия, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като за изборни райони с 10 и повече мандата – 17 членове.

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в РИК.

Всяка парламентарно представена партия или коалиция, има право на поне един член във всяка РИК.

Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

Съгласно чл. 61 ал.7 от ИК, в случай че парламентарно представените партии и коалиции, не са направили предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите. Попълването се извършва чрез жребий при условия и ред, определени с решение на ЦИК.

При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят пред областния управител:

  • писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
  • Ø копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
  • пълномощно от лицата, представляващи партията или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  • копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издадена диплома);
  • Ø предложение на партиите и коалициите за резервни членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.

Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

За членове на районна избирателна комисия се назначават лица, които:

а) са български граждани;

б) са навършили 18 години;

в) не са поставени под запрещение;

г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

д) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;

е) владеят български език;

ж) са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.

Обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „г”, „д” и „е“ се установяват с декларация, а по буква „ж” – с копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (в случай, че все още няма издадена диплома).

Докато заема длъжността си, член на районна избирателна комисия не може да бъде:

а) кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за президент или вицепрезидент;

            б) лице на изборна длъжност в държавен или местен орган;

в) орган на изпълнителната власт;

г) заместник-министър;

д) главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет;

е) главен секретар на министерство или областна администрация;

ж) секретар на община, район или кметство;

и) съдия в Конституционния съд, съдия във Върховния административен съд или в административен съд, прокурор или следовател;

к) заместник-областен управител или заместник-кмет;

л) военнослужещ във въоръжените сили;

м) служител в Министерството на вътрешните работи, Национална разузнавателна служба, Национална служба за охрана, Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

Членовете на районната избирателна комисия не могат да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.

Настоящата покана ще бъде обявена на интернет страницата на Областна администрация Бургас - http:// www.bs.government.bg

 

Предвид епидемичната обстановка в страната, моля в консултациите да вземат участие не повече от двама представители от политическа партия/коалиция.

 

 

С уважение,

 /П/

ПРОФ. Д.Н. МАРИЯ НЕЙКОВА

Областен управител на област Бургас

Добавено : вторник, 14 септември 2021 14:02 горе назад 779