Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-69/05.04.2013 година

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ЗАПОВЕД
 
№  РД-10-69
    Бургас, 05.04.2013 г.
 

На основание чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Протокол № 80-00-76/04.04.2013 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-10-82/26.04.2011 г. и изменена със Заповед № РД-10-152/17.07.2012 на Областния управител на област Бургас за откриване на тръжна процедура

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Откривам процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на жилищен имот-частна държавна собственост, представляващ апартамент с идентификатор 07079.653.481.2.2, с адрес в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник” бл. 41, вх. Б, ет. 1, ап. 25, състоящ се дневна, две спални кухня, баня, WC и антре, ведно с изба № 25, с площ от 2,49 кв.м., с обща полезна площ от 61,84 кв.м. и застроена площ от 76,84 кв.м., актуван с АЧДС № 5406/19.04.2011 год., утвърден от Областен управител на област Бургас.
Понастоящем имота се ползва от физическо лице, с което се прекратява договор за наем, считано от 03.05.2013 г., спрямо което ще бъде открито производство по принудително изземване по реда на чл. 80 от ЗДС, в случай че не бъде освободен доброволно.
Първоначална наемна цена – 77 лв. /седемдесет и седем лева/ месечен наем. Наемът се заплаща ежемесечно до 10 – то число на текущия месец.
Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен наем.
Търгът да се проведе на 14.05.2013 г. от 10.30 часа, в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.”Цар Петър” № 1, в малката зала на 2-ри етаж.
Определям депозит за участие в търга в размер на 100 лв.  /сто лева/, вносим по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 13.05.2013 г.
Определям стъпка за наддаване в размер на 3,00 лв. (три лева).
Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи – съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация
УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота както следва:
- акт за частна държавна собственост
- образец – заявление за участие в търга
- тръжни условия и необходими документи
- проект на договор за наем
- декларация за оглед
- декларация за липса на задължения към Областна администрация
- схема на самостоятелния обект по КККР
   Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лева, с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация  гр.Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава в деловодството на 1-ви етаж, стая № 8.
  Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация  и след предварителна заявка в Областна администрация до 13.05.2013 г.
  Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.
  Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17,30 часа на 13.05.2013 г.
 
За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.
Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация – Бургас – www.bsregion.org, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.
Възлагам на началника на отдел “ДС” да организира съвместно със старши експерт Пламена Троева обявяване на търга, съгласно чл. 44 от ППЗДС, а на началника на отдел „ДС” да организира всички необходими действия по провеждането на търга.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.
Препис от настоящата ми заповед да се връчи на членовете на комисията, началника на отдел “Държавна  собственост ” и началник отдел “АФСД ” и старши експерт Пламена Троева за сведение и изпълнение.        
 

 

 

/п – не се чете/

КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ                                               

Областен управител на област Бургас                                                                         

 

 

 

бж/ссд

 

 

 

Добавено : сряда, 10 април 2013 00:00 горе назад 1893