Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-12-6/28.03.2013 година

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-12-6

Бургас 28.03.2013г.

 

В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед №РД-10-33/12.02.2013г. на Областния  управител на Област  Бургас, за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОземлен ИМОТ ХVІІ, с площ от 900/деветстотин/кв. м.,в кв.21, по действащия план с. Деветак, община  Карнобат, одобрен  със Заповед 1203/21.04.1937г.,  с Акт за частна държавна собственост № 6185/06.08.2012г. на Областен Управител. Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 21.03.2013г. видно  от който на търга се е явил  1/един/ участник и същия е представил оферта, отговаряща на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга  и на основание чл. 55 от ППЗДС и чл. 45, ал. 5, т.1 от ЗДДС

 

 З А П О В Я Д В А М :

 

 

1. Определям ДИМО АТАНАСОВ ДИМОВ, с ЕГН ……………….., с лична карта№ …………., издадена на ………... от МВР – гр. …………, с постоянен адрес: с. ……………..,  за спечелил търга и за купувач на имот – частна държавна собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОземлен ИМОТ ХVІІ, с площ от 900/деветстотин/кв. м.,в кв.21, по действащия план с. Деветак, община  Карнобат, одобрен  със Заповед 1203/21.04.1937г.,  с Акт за частна държавна собственост № 6185/06.08.2012г. на Областен Управител.
 
2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатата на търга цена за продажна цена на имота, описан по т. 1 в размер на 4 300/ четири хиляди и триста/ лева без включен ДДС.
  Съгласно удостоверение за  данъчната оценка, данъчната оценка  на имота е в размер на  1 641,60 лв.       

3. Задължавам купувача в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми:
3.1. 4 200 /четири хиляди и двеста / лева, без включен ДДС съставляващи разликата между продажната цена по т. 2 и внесения от него депозит за участие в търга в размер на 100/сто/лева, вносими по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.
                        3.2. 103,20 лв. /сто и три лева и двадесет стотинки/, съставляваща 2% режийни разноски по §3  ал. 1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота с включен ДДС по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.
                       
   3.3. 86/ осемдесет и шест/ лева, съставляващи 2% местен данък по чл. 46 от ЗМДТ и решение на Общинския съвет - Карнобат по съответната банкова сметка на Община Карнобат.
  3.4. 896,40/осемстотин деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ лева, съставляваща дължимият данък добавена стойност в размер на 20% от данъчната основа, платима по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.
                         
4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, дължимия местен данък, ДДС и режийни разноски в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всички платежни документи.
              Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС, а внесения депозит не се възстановява.
5. В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 да се подготви проект на договор за продажба на имота.
                     

  Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на участника в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.
           Заповедта може да се обжалва от заинтересованият участник в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.
     Изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел “Държавна собственост” и началника на отдел “АФСД ”.
 

 

  

Константин Гребенаров

Областен управител на Област Бургас

 

 мн,ссд

 

 

Добавено : вторник, 02 април 2013 00:00 горе назад 1837