Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-12-4 / 12.02.2013 година

З А П О В Е Д

                                                                    №  РД-12-4

                                                            Бургас,  12.03.2013 год.

    Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № РД-10-20/28.01.2013 г. на Областен управител - Бургас за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ полумасивна сграда с идентификатор 07079.612.284.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на изп. директор на АГКК, изм. със Заповед № КД-14-02-2168/11.12.2002 г. на н-ка на СГКК – Бургас, с адрес ул. „Ал. Константинов” № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.612.284 (УПИ ІV, кв. 84, пл. № 1164 по ПУП в режим на съсобственост), североизточна част, със застроена площ на сградата 72 кв. м, бр. етажи: 2, с предназначение „жилищна сграда-еднофамилна”, съгласно скица на сграда № 49681/12.12.2012 г. изд. СГКК – Бургас, при граници: запад – сграда с идентификатор 07079.612.284.1, север – сграда 07079.612.283.1, изток – ул. „Ал. Константинов”, юг – външен зид към двор /ПИ 07079.612.284/, съгласно скица на сграда №  49681/12.12.2012 г. изд. СГКК – Бургас и съставен Акт за частна държавна собственост № 6630/14.12.2012 г., одобрен от Областен управител – Бургас.
    Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокол на тръжната комисия от 07.03.2013 г., които възприемам изцяло, и на основание чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 45, ал. 3 от ЗДДС

                                      З А П О В Я Д В А М:

        1.Определям„СИТИ БИЛД” ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 102929894, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Оборище” № 2, ет. 3, чрез управителя и едноличен собственик на капитала Христо Тодоров Тодоров, ЕГН 6201240540, за СПЕЧЕЛИЛ ТЪРГА  и за КУПУВАЧ на имот – частна държавна собственост, представляващ полумасивна сграда с идентификатор 07079.612.284.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на изп. директор на АГКК, изм. със Заповед № КД-14-02-2168/11.12.2002 г. на н-ка на СГКК – Бургас, с адрес ул. „Ал. Константинов” № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.612.284 (УПИ ІV, кв. 84, пл. № 1164 по ПУП в режим на съсобственост), североизточна част, със застроена площ на сградата 72 (седемдесет и два) кв. м, бр. етажи: 2, с предназначение „жилищна сграда-еднофамилна”, съгласно скица на сграда № 49681/12.12.2012 г. изд. СГКК – Бургас, при граници: запад – сграда с идентификатор 07079.612.284.1, север – сграда 07079.612.283.1, изток – ул. „Ал. Константинов”, юг – външен зид към двор (ПИ 07079.612.284), съгласно скица на сграда №  49681/12.12.2012 г. изд. СГКК – Бургас и АЧДС № 6630/14.12.2012 г.
       2.ОПРЕДЕЛЯМ достигнатата на търга цена за продажна цена на имота, описан по т. 1 в размер 117100 (сто и седемнадесет хиляди и сто) лева без включен ДДС.
      Данъчната оценка на имота е в размер 23478 (двадесет и три хиляди четиристотин седемдесет и осем) лева.                                                       
       3.Задължавам купувача в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми:
       3.1.Сумата 104600.00(сто и четири хиляди и шестстотин) лв., съставляващи разликата между продажната цена по т. 2 и внесения от него депозит за участие в търга в размер 12500 (дванадесет хиляди и петстотин) лв., вносими по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.
      3.2.Сумата 2810.40 (две хиляди осемстотин и десет лв. и четиридесет ст.) лв, съставляваща 2 % режийни разноски по §3  ал. 1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота с включен ДДС по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.
       3.3.Сумата 2927.50 (две хиляди деветстотин двадесет и седем лв. и петдесетдесет ст.) лв., съставляваща 2.5 % местен данък по чл. 46 от ЗМДТ и решение на Общинския съвет – Бургас, платима по съответната банкова сметка на Община Бургас, „МДТ”.
       3.4.Сумата 24497.32 (двадесет и четири хиляди четиристотин деветдесет и седем лв. и тридесет и две ст.) лв., съставляваща дължимия данък добавена стойност в размер 20% от данъчната основа, по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.
        Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, дължимия местен данък, ДДС и режийни разноски в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас по един оригинал от всички платежни документи. Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява.
        5.В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 да се подготви проект на договор за продажба на имота.
       Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас, съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г.
        Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.
       Организацията по изпълнение на заповедта възлагам на началник отдел “Държавна собственост” и началник отдел “АФСД ”.
 

     

          Константин Гребенаров /П/ не се чете

           Областен управител на област Бургас

Добавено : четвъртък, 14 март 2013 00:00 горе назад 2947