Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-17/ 22.02.2013

З А П О В Е Д

 

№ РД – 09 - 17

Бургас  22.02.2013 г.

 

 В Областна администрация – Бургас е проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, открит със Заповед №РД-10-08/11.01.2013г на нежилищния имот – частна държавна собственост, находящ се на ул. "К. Фотинов" № 28, гр. Бургас, представляващ втори етаж на построената в имота двуетажна сграда, със застроена площ за целия етаж 163,83 кв.м., състоящ се от двата самостоятелни обекта, с два отделни входа, а именно 07079.610.466.1.2 с площ от 84,30 кв.м. и 07079.610.466.1.3 с площ от 79,53 кв.м., актуван с АЧДС 4189/14.06.2007 г., утвърден от Областен управител на област Бургас.
        Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 15.02.2013г., видно от който на търга са се явили 3 - ма /трима/ участника, представили оферти отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга  и на основание чл. 13, aл. 5 от ППЗДС.
 
 
З А П О В Я Д В А М :
 
 
       1. Определям“ПРИМОТУРС” ЕООД,вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания,с ЕИК 200436576, със седалище и адрес на управление: ....................., представлявано от ................, с ЕГН ......................., с постоянен адрес: ............................,за спечелило търга за наемател на нежилищния имот – частна държавна собственост, находящ се на ул. "К. Фотинов" № 28, гр. Бургас, представляващ втори етаж на построената в имота двуетажна сграда, със застроена площ за целия етаж 163,83 кв.м., състоящ се от двата самостоятелни обекта, с два отделни входа, а именно 07079.610.466.1.2 с площ от 84,30 кв.м. и 07079.610.466.1.3 с площ от 79,53 кв.м., актуван с АЧДС 4189/14.06.2007 г., утвърден от Областен управител на област Бургас.        
       
       2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатaтa на търга ценa за  месечен наем в размер на  3 502 лв. /три хиляди петстотин и два лева/, без ДДС.
 
        3. Плащането на наемната вноска в размер на 3 502 лв. /три хиляди петстотин и два лева/, без ДДС, или  с включен ДДС 4 202, 40 лв./четири хиляди двеста и два лева и четиридесет стотинки/,  да се извършва ежемесечно до 10 – то число на текущия месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.
 
        3.1. Задължавам  дружеството, определенозанаемател в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми:
 
        - 4 102, 40 лв./четири хиляди сто и два лева и четиридесет стотинки/ лева, съставляващи разликата с наемната цена и внесения депозит 100 /сто/ лева,  по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас.
          
            - 4 202, 40 лв./четири хиляди двеста и двадесет лева и четиридесет стотинки/ лева, съставляваща гаранция за изпълнение на задълженията си по договора в размер на 1 месечен наем с включен ДДС,  платима по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG 60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас,. Гаранцията се освобождава след пълното изплащане на дължимите суми и предаване на имота с двустранен протокол след прекратяването на договора.
            4. Наемателят се задължава да възстановява на Областна администрация – Бургас, съгласно ЗМДТ като заплаща начислената и платена такса битови отпадъци за съответната година по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.
            5. Наемателят е длъжен да внесе определената в т. 3.1 сума в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация – Бургас един оригинал от  платежния документ.
            Ако наемателят не внесе горепосочената сума в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57 ал. 2 от ППЗДС.
            6.В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т. 3 да се подготви проект на договор за наем на имота.
                         
       Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, всички участници в търга по реда на АПК.
 
         Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.
   Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на отдел “Държавна собственост” и началника на отдел “АФСД ”.
 
 

 

 

Kонстантин Гребенаров

Областен управител на Област Бургас

 

 

мн,ссд

Добавено : понеделник, 25 февруари 2013 00:00 горе назад 1833