Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН Поземлен имот в с.Деветак, общ.Карнобат

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

З А П О В Е Д

 № РД-10-33

Бургас 12.02.2013г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 45, ал. 5, т.1 от ЗДДС и като взех предвид протокол от 26.09.2012 г. на комисията назначена със Заповед № РД-10-158/25.09.2009г. и  Заповед № РД-10-152/17.07.2012г. по чл. 74 от ППЗДС, протокол от 10.12.2012г. на комисията за разглеждане  на доклада за пазарната оценка, изготвена от независим eксперт  - оценител и проявения инвеститорски интерес към имота

 

 З А П О В Я Д В А М:

 

      Oткривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОземлен ИМОТ ХVІІ, с площ от 900/деветстотин/кв. м.,в кв.21, по действащия план с. Деветак, община  Карнобат, одобрен  със Заповед 1203/21.04.1937г.,  с Акт за частна държавна собственост № 6185/06.08.2012г. на Областен Управител.
В имота са построени сгради собственост на 3-ти лица.        
1.1. Търгът да се проведе на 21.03.2013 г. от 10.30 часа, в сградата на Областна администрация – Бургас в гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, в малката зала на 2-ри етаж.
2. Определям следните параметри за провеждане на търга:
2.1. Първоначална тръжна цена – 4 285/четири хиляди двеста осемдесет и пет/ лева, без включен ДДС.
2.2. Начин на плащане – достигнатата тръжна цена,  ДДС и режийни разноски ще се заплащат изцяло по сметка на Областна администрация - Бургас IBAN BG86 UNCR7630 3100 114424, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на купувача. Дължимия местен данък се заплаща в същия срок по сметка на Община Карнобат.
2.3. Депозит за участие в търга – 100 /сто/ лева, вносими по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70,  BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 20.03.2013г.
         2.4. Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи – съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация.       
3. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота, както следва:
- акт за частна държавна собственост;
- скица на имота;
- тръжни условия и необходими документи;
- проект на договор за покупко-продажба;
- образец на заявление за участие в търга;
- образец на декларация за оглед;
- образец на декларация за липса на задължения към Областна администрация;
- удостоверение за данъчна оценка;
- извлечение от експертна оценка;
- предложение за цена.
Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 /сто/ лева, с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация – Бургас в гр.Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава в деловодството на 1-ви етаж, стая № 8.
        4. Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в Областна администрация - Бургас до 20.03.2013г.
         5.  Документи за участие в търга /след закупуване на тръжната документация/ ще се приемат всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа в деловодството на Областна администрация – Бургас в гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.
Краен срок за подаване на документи за участие – 17.30 часа на 20.03.2013г.
        6. Назначавам комисия в състав:
        7. За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.
             Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация – Бургас – www.bsregion.org, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.
 
             Възлагам на началника на отдел “ДС” да организира съвместно с гл. специалист – “Връзки с обществеността” – Елена Ясенова обявяване на търга, съгласно чл. 44 от ППЗДС, както и всички необходими действия по провеждането на търга.
             Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.
             Препис от настоящата ми заповед да се връчи на членовете на комисията, началника на отдел “ Държавна  собственост ” и началник отдел “АФСД ” за сведение и изпълнение.        
 
  

Константин Гребенаров 

Областен управител на Област Бургас

 

 

  ссд, мн 

Добавено : сряда, 13 февруари 2013 00:00 горе назад 2724