Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Принудително изземване на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 58356.67.39.1 по КККР на гр. Приморско, община Приморско, област Бургас

З А П О В Е Д

                                                                    № РД-09-9

Бургас, 11.02.2013 год.

    В Областна администрация – Бургас е открито  административно производство на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за принудително изземване на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 58356.67.39.1 по КККР на гр. Приморско, община Приморско, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-106/09.12.2008 г. на изп. директор на АГКК, посл. изм. на КККР, засягащо сградата и поземления имот, в който е разположена, със Заповед № КД-14-02-827/03.06.2010 г. на началника на СГКК – Бургас, едноетажна, със застроена площ 161 кв. м, предназначение „сграда за обществено хранене”, разположена в поземлен имот 58356.67.39 (резерват „Ропотамо”) – изключителна държавна собственост, от  Ки То Трейд” ООД, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 102855757, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж. к. „Възраждане” бл. 3, вх. 3, ет. 4. За сградата е съставен Акт за частна държавна собственост № 5008/29.06.2010 г., в управление на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) - Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас (РИОСВ – Бургас).
     Производството е открито по повод постъпило в Областната администрация писмо вх. № 32-00-38/12.12.2012 г. от директора на РИОСВ - Бургас, с което уведомява за държане на обекта - гореупоменатата сграда заедно с прилежащата й територия в резерват Ропотамо от страна на „Ки То Трейд” ООД след прекратяване на договорните отношения съгласно сключен между РИОСВ и дружеството Договор за възлагане на туристическа дейност с предмет „Ползване на бар-грил Ропотамо в резерват „Ропотамо”от 03.08.2010 г. и въпреки изпратено нарочно  уведомление до дружеството за освобождаване на имота от собствени на дружеството вещи, подробно описани в констативен протокол № 004186/30.11.2012 г. В подкрепа РИОСВ представя доказателства: Договор за възлагане на туристическа дейност с предмет „Ползване на бар-грил Ропотамо в резерват „Ропотамо”от 03.08.2010 г., писмо-уведомление изх. № 6613/22.10.2012 г. на директора на РИОСВ, известие за доставяне ИД PS 8000 00UFOP,  Заповед № 318/07.05.1992 г. на министъра на околната среда и водите, пълномощно № 95-00-2222/07.12.2012 г. на МОСВ, АЧДС № 5008/29.06.2010 г., и др.
     След извършена служебна проверка на относимите към случая документи, се установява от правна и фактическа страна следното:    
     С Договор от 03.08.2010 г., сключен на основание чл. 46 ал. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) и чл. 44 от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост (ДВ, бр. 49/2005 г.) между РИОСВ – Бургас и „Ки То Трейд” ООД, е възложено осъществяване на туристическа дейност с предмет „Ползване на бар-грил Ропотамо в резерват „Ропотамо” с цел  популяризирането и създаване на условия за развитие на еко-туризма в резервата, за срок 3 (три) години от датата на сключването му. (т.е. до 03.08.2013 г.) В договора се съдържа изрична клауза, че същият  може да бъде прекратен предсрочно с едномесечно предизвестие, едностранно от РИОСВ – Бургас, без да има неизпълнение по договора от страна на изпълнителя „Ки То Трейд” ООД (чл. 29)…., без РИОСВ – Бургас да дължи неустойки и обезщетение за неизпълнение и вреди (чл. 33). С писмо изх. № 6613/22.10.2012 г. от директора на РИОСВ – Бургас е изпратено уведомление до „Ки То Трейд” ООД за едностранно прекратяване на Договор от 03.08.2010 г. за възлагане на туристическа дейност с предмет „Ползване на бар-грил Ропотамо в резерват „Ропотамо”. Със същото писмо ведомството определя нов/друг едномесечен срок, считано от получаване на уведомлението, за освобождаване на обекта от страна на дружеството и предаването му на ведомството с приемо-предавателен протокол. Уведомлението е надлежно връчено на 24.10.2012 г. на адреса на управление на дружеството, видно от представеното известие за доставяне ИД PS 8000 00UFOP B. След изтичане на определения срок не са предприети действия от страна на „Ки То Трейд” ООД за освобождаване на имота.
     В хода на административното производство с писмо вх. № 26-00-644/11.12.2012 г. от „Ки То Трейд” ООД, адресирано до Областния управител – Бургас, уведомява за наличие на висящ съдебен спор със страни дружеството и РИОСВ – Бургас, както и за образувана предварителна проверка по сезиране на Районна прокуратура – Бургас, касаещи държането на гореупоменатия  имот. В подкрепа дружеството представя своя частна жалба до Върховен административен съд с искане за отмяна на Определение № 1969/22.11.2012 г. на АС – Бургас, ІХ съст. по адм. д. № 2198/2012 г. (с което се оставя без разглеждане като процесуално недопустима жалбата на „Ки То Трейд” ООД против Решение № РД-105/02.10.2012 г. на директора на  РИОСВ – Бургас за откриване на конкурс за възлагане на туристическа дейност с предмет „Ползване на бар-грил Ропотамо в резерват „Ропотамо”) и жалба с вх. № 13562/31.10.2012 г. до РП – Бургас и с вх. № 1894/31.10.2012 г. до ОД на МВР (за липса на прозрачност, лоялност и принципност от страна на възложителя, проява на изключителен субективизъм в упражняване на правомощието за предсрочно прекратяване на договора, незаконосъобразно прекратяване на същия преди изтичане на срока за изпълнение на туристическата дейност).
     С оглед постъпилите писма и съдебното определение се установява, че визираният имот продължава да се държи от „Ки То Трейд” ООД (което не се оспорва от дружеството), както и че висящият съдебен спор засяга Решение от м. 10.2012 г. на директора на РИОСВ – Бургас за откриване на друг/последващ конкурс за възлагане на туристическа дейност за имота, т. е. че се касае за предходни договорни отношения между страните, а освен това е видно от договора от 03.08.2010 г., че е предвидена възможност за едностранно и предсрочно прекратяване от страна на наемодателя/възложителя. Също така е установено, че в хода на настоящето административно производство пред Областния управител – Бургас управителят на „Ки То Трейд” ООД вече е знаел за прекратяване на договорните правоотношения с РИОСВ – Бургас по повод ползването на „Бар-грил Ропотамо в резерват „Ропотамо” с оглед мотивите на съдебното Определение № 1969/22.11.2012 г. (цитирам „неотносими са и твърденията за нарушени права и интереси на дружеството с оглед предсрочното прекратяване на сключения договор за възлагане на туристическа дейност с предмет „Ползване на бар-грил Ропотамо в резерват „Ропотамо” между „Ки То Трейд” ООД и РИОСВ – Бургас от 03.08.2010 г.”), както и с оглед жалбата с вх. № 13562/31.10.2012 г. до РП – Бургас/вх. № 1894/31.10.2012 г. до ОДМВР.
     Предвид изложеното с писмо № 26-00-656/19.12.2012 г. на Областен управител – Бургас „Ки То Трейд” ООД е уведомено за наличието на предпоставките за започване на административно производство по чл. 80 от ЗДС за принудително изземване на гореупоменатия имот – частна държавна собственост (получено на 21.12.2012 г. лично от управителя Тодор Ташев, съгласно известие за доставяне ИД PS 8000 00WJJE 1). С уведомлението по чл. 26 от АПК е дадена възможност на дружеството да представи възражения или обяснения по повод откритото производство, да изрази становище по събраните доказателства, да представи допълнително такива, както и да се запознае с образуваната преписка в Областната администрация, в седемдневен срок.
     В определения срок с постъпило писмо-възражение с вх. № 26-00-656/1/02.01.2013 г. от управителя на „Ки То Трейд” ООД е изразено становище, че единствената възможна правно-аргументирана теза е, че към настоящия момент поради липсата на валидно извършено уведомяване за прекратяване на договорните отношения, дружеството държи на годно правно основание гореупоменатия имот. С писмото е направено искане за спиране на административното производство до произнасяне на ВАС по частната жалба (на основание чл. 54 ал. 1 т. 5, във вр. с чл. 7 ал. 1 от АПК) или до получаване на резултатите от проверките по депозираните от дружеството жалби до РП – Бургас и ОД на МВР (на основание чл. 54 ал. т. 1 т. 3 от АПК). Твърди се, че проверките касаят установяване на престъпни обстоятелства (извършване на престъпление от длъжностни лица във връзка с доставянето на ИД PS 8000 00UFOP B, свързано с прекратяване на договор), които са от съществено значение за изясняване на фактическата обстановка и последващото издаване на административен акт. В подкрепа с последващо писмо/молба за допълване на възражение вх. № 26-00-656/2/04.01.2013 г. „Ки То Трейд” ООД представя документи за разследваните от полицията и прокуратурата  обстоятелства (копие на Експертна справка № 372/26.11.2012 г. на Базова лаборатория към ОД на МВР-Бургас, завер. копие на възражение, изпратено на 28.12.2012 г., завер. копие от известие за доставяне ИД PS 8000 00WJJE 1).
    С постъпило писмо/искане за прилагане на документи към възражение вх. №  26-00-656/3/14.01.2013 г. от управителя на „Ки То Трейд” ООД допълнително е представено Определение № 443/11.01.2013 г. на ВАС, VІІ о. по адм. д. № 15337/2012 г., с което е отменено Определение № 1969/22.11.2012 г. на АС – Бургас по адм. д. № 2268/2012 г. (с последното е оставена без разглеждане жалба на дружеството против Решение № РД-105/02.10.2012 г. на  директора на РИОСВ – Бургас за откриване на конкурс за възлагане на туристическа дейност с предмет „Ползване на бар-грил Ропотамо в резерват „Ропотамо”) като доказателство от съществено значение за изясняване на случая в настоящето административно производство.
     С писмо № 24-00-44/23.01.2013 г. на Областен управител – Бургас до директора на ОДМВР – Бургас е поискана информация за резултатите от проверката по жалбите с оглед депозираното писмо/молба за допълване на възражение вх. № 26-00-656/2/04.01.2013 г. на „Ки То Трейд” ООД. В отговор с писмо вх. № 24-00-44/1/01.02.2013 г. от директора на ОДМВР уведомява, че  към настоящия момент не е приключила проверката по жалбата на управителя на дружеството Тодор Радков Ташев, съдържаща информация за нарушения при вземане на решения, действия и бездействия в процедурата за обществена поръчка – конкурс за възлагане на туристическа дейност с предмет „Ползване на бар-грил Ропотамо в резерват „Ропотамо”.
    Междувременно с писмо вх. № 32-00-38/3/01.02.2013 г. от директора на РИОСВ – Бургас е постъпила информация, че „Ки То Трейд” ООД е системен нарушител в резерват Ропотамо по ЗЗТ. Представя съставени актове за установяване на административни нарушения  (съхраняване извън територията на Бар-грил „Ропотамо” два броя фризери за сладолед, два броя хладилни витрини за напитки и минерална вода, десет броя камери за видеонаблюдение, дървен павилион) и са издадени наказателни постановления (№ 3/21.01.2013 г., № 4/21.01.2013 г., № 7/21.01.2013 г.) за налагане на имуществени санкции на дружеството.       
     От постъпилите писма и съдебните определения  става ясно, че не е настъпило изменение на фактическата и правна обстановка и че визираният имот продължава да се държи от „Ки То Трейд” ООД, което не се оспорва от дружеството. Безспорно е установено с оглед АЧДС № 5008/29.06.2010 г., че визираният имот е със статут частна държавна собственост, в управление на МОСВ - РИОСВ – Бургас, съгласно чл. 46 от ЗЗТ.  Съдебните производства са образувани по оспорване на дружеството против Решение от м. 10.2012 г. на директора на РИОСВ – Бургас за откриване на конкурс за възлагане на туристическа дейност „Ползване на бар-грил Ропотамо в резерват „Ропотамо”) и за избор на изпълнител по посочения конкурс, т. е. спорът не касае договорни отношения между страните по договора от 01.07.2010 г. по повод имота, предмет на настоящето производство. Правно ирелеванти към спора за държането на имота са проверките в ОДМВР, тъй като касаят жалби на дружеството, съдържащи информация за нарушения от страна на ведомството при вземане на решения, действия и бездействия в процедурата за обществена поръчка – конкурс за възлагане на туристическа дейност „Разходка с лодка по река Ропотамо резерват Ропотамо”. Не се приемат доводите на дружеството за неправомерно и неправилно предсрочно прекратяване на   правоотношението, оформено със сключения между РИОСВ – Бургас и „Ки То Трейд” ООД договор от 03.08.2010 г., в смисъл, че възложителят/ведомството е получил от страна на дружеството в срок пълния размер на цената на услугата, не е настъпила промяна в обстоятелствата, които да налагат предсрочно прекратяване на дейността по договора, и ако е била настъпила такава официална причина, възложителят е следвало да уведоми дружеството изпълнител, с оглед евентуално изготвяне на допълнително споразумение между страните съгласно раздел ІІІ от договора (жалба вх. № 13562/31.10.2012 до РП – Бургас, стр., 2-3). Дружеството е разполагало с възможност за решаване на спора за предсрочно прекратяване на договора по предвидения в чл. 35 от договора съдебен ред, а не като преюдициален въпрос в производството пред административните съдилища, по повод друга/последваща процедура за обществена поръчка – конкурс за имота, както и пред Областния управител – Бургас в настоящето производство за изземване. 
       Предвид изложеното се установява наличието на предпоставките за принудително изземване на имот - частна държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 58356.67.39.1 по КККР на гр. Приморско, община Приморско, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-106/09.12.2008 г. на изп. директор на АГКК, посл. изм. на КККР, засягащо сградата и поземления имот, в който е разположена, със Заповед № КД-14-02-827/03.06.2010 г. на началника на СГКК – Бургас, едноетажна, със застроена площ 161 кв. м, предназначение „сграда за обществено хранене”, разположена в ПИ 58356.67.39 (резерват „Ропотамо”) – изключителна държавна собственост, актувана с АЧДС № 5008/29.06.2010 г., в управление на МОСВ - РИОСВ – Бургас. Същият е безспорно държавна собственост, поради което на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост
 
                                            З А П О В Я Д В А М :
     ИЗЗЕМВАМ от  „Ки То Трейд” ООД, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 102855757, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж. к. „Възраждане” бл. 3, вх. 3, ет. 4, имот - частна държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 58356.67.39.1 по КККР на гр. Приморско, община Приморско, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-106/09.12.2008 г. на изп. директор на АГКК, посл. изм. на КККР, засягащо сградата и поземления имот, в който е разположена, със Заповед № КД-14-02-827/03.06.2010 г. на началника на СГКК – Бургас, едноетажна, със застроена площ 161 кв. м, предназначение „сграда за обществено хранене”, разположена в ПИ 58356.67.39 (резерват „Ропотамо”) – изключителна държавна собственост, актувана с Акт за частна държавна собственост № 5008/29.06.2010 г.,
   ОПРЕДЕЛЯМ дата за доброволно изпълнение на заповедта –  18.02.2013 г. от 11.00 ч.
    ОПРЕДЕЛЯМ дата за принудително изпълнение на заповедта – 19.02.2013 г. от 11.00 ч.
   Принудителното изземване на имота да се извърши със съдействието на МВР.
    ВЪЗЛАГАМ изпълнението на заповедта, в т. число и осъществяване на принудителното изземване на директора на РИОСВ– Бургас, който в тридневен срок от изземването да представи доклад за изпълнение на заповедта.
     Настоящата заповед да се съобщи на управителя на „Ки То Трейд” ООД, на адрес гр. Бургас, ж. к. „Възраждане” бл. 3, вх. 3, ет. 4, и на директора на РИОСВ– Бургас, на адрес гр. Бургас, ул. „Перущица” № 67.
     Препис от заповедта да се изпрати на Областна дирекция на МВР – Бургас за оказване на съдействие по нейното изпълнение.    
     Екземпляр от заповедта да се изложи на таблото за обяви в сградата на Областна администрация - Бургас и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Бургас.
     Настоящата заповед може да се обжалва пред Административен съд - Бургас, по реда на Административно–процесуалния кодекс, в 14 – дневен срок от съобщаването й. 
     Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

 

Константин Гребенаров /п/ не се чете

Областен управител на област Бургас

мв/ссд

Добавено : сряда, 13 февруари 2013 00:00 горе назад 3920