Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Принудително изземване на недвижим имот - изключителна държавна собственост - реална част от резерват „Ропотамо”, представляващ пристан край моста на р. Ропотамо, местност „Калдъръм гечит” с прилежаща около него територия

З А П О В Е

  № РД-09-8

 

Бургас, 08.02.2013 год.

 

    В Областна администрация – Бургас е открито  административно производство на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за принудително изземване на недвижим имот - изключителна държавна собственост - реална част от резерват „Ропотамо”, представляващ пристан край моста на р. Ропотамо, местност „Калдъръм гечит” с прилежаща около него територия, находящ се в поземлен имот 58356.67.39 (резерват „Ропотамо), община Приморско, област Бургас, от „Ки То Трейд” ООД, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 102855757, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж. к. „Възраждане” бл. 3, вх. 3, ет. 4. Имотът е в управление на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) съгласно чл. 46 от Закона за защитените територии (ЗЗТ). Производството е открито по повод постъпило в Областната администрация писмо вх. № 32-00-38/12.12.2012 г. от директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас (РИОСВ) при МОСВ, с което уведомява за държане на пристана и прилежащата му територия от страна на „Ки То Трейд” ООД след прекратяване на договорните отношения съгласно сключен между Регионалната инспекция и дружеството Договор за възлагане на туристическа дейност с предмет „Разходка с лодка по река Ропотамо резерват Ропотамо”от 01.07.2010 г. и въпреки изпратено нарочно  уведомление до дружеството за освобождаване на пристана заедно със собствени на ведомството вещи, стопанисвани от дружеството, подробно описани в констативен протокол № 004186/30.11.2012 г. В подкрепа  РИОСВ представя доказателства: Договор за възлагане на туристическа дейност с предмет „Разходка с лодка по река Ропотамо резерват Ропотамо”от 01.07.2010 г., писмо-уведомление изх. № 6614/22.10.2012 г. на директора на РИОСВ, известие за доставяне ИД PS 8000 00UFOP,  констативен протокол № 004186/30.11.2012 г., Заповед № 318/07.05.1992 г. на министъра на околната среда и водите, и др.

     След извършена служебна проверка на относимите към случая документи, се установява от правна и фактическа страна следното:     

     С Договор от 01.07.2010 г., сключен на основание чл. 46 ал. 2 от ЗЗТ и чл. 44 от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост (ДВ, бр. 49/2005 г.) между РИОСВ – Бургас и „Ки То Трейд” ООД, е възложено осъществяване на туристическа дейност с предмет „Разходка с лодка по река Ропотамо резерват Ропотамо”, с цел  популяризирането и създаване на условия за развитие на еко-туризма в резервата, за срок 3 (три) летни сезона от датата на сключване и краен срок за изпълнение на туристическата дейност – 30.09.2012 г. (чл. 3). В договора се съдържа изрична клауза (чл. 34), че същият  се прекратява автоматично с изтичане на срока, както и клауза (чл. 26 ал. 1), че по времето на действието му дружеството е длъжно да изнася лодките след приключване на летния сезон (до 30 октомври на съответната година) извън речното корито на река Ропотамо. Независимо от горното РИОСВ изпраща уведомление с писмо изх. № 6614/22.10.2012 г. до „Ки То Трейд” ООД за освобождаване на територията, в която последното е осъществявало туристическата си дейност предвид на това, че  договорът се счита прекратен с изтичане на срока на действие, и  определя друг/нов срок - 30.10.2012 г. за изнасяне на лодките извън границите на резерват Ропотамо. Уведомлението е надлежно връчено на 24.10.2012 г. на адреса на управление на дружеството, видно от представеното известие за доставяне ИД PS 8000 00UFOP B. След изтичане на определения срок не са предприети действия от страна на „Ки То Трейд” ООД за освобождаване на имота, заедно със собствени на ведомството вещи, стопанисвани от дружеството, подробно описани в приложен констативен протокол № 004186/30.11.2012 г.

     В хода на административното производство с писмо вх. № 26-00-644/11.12.2012 г. от „Ки То Трейд” ООД, адресирано до Областния управител – Бургас, уведомява за наличие на висящ съдебен спор със страни дружеството и РИОСВ – Бургас, както и за образувана предварителна проверка по сезиране на Районна прокуратура – Бургас, касаещи държането на гореупоменатия  имот. В подкрепа дружеството представя своя частна жалба до Върховен административен съд с искане за отмяна на Определение № 2067/03.12.2012 г. на АС – Бургас, Х съст. по адм. д. № 2268/2012 г. (с което се оставя без разглеждане като процесуално недопустима жалбата на „Ки То Трейд” ООД против Решение № РД-106/02.10.2012 г. на директора на  РИОСВ – Бургас за откриване на конкурс за възлагане на туристическа дейност с предмет „Разходка с лодка по река Ропотамо резерват Ропотамо”) и жалба с вх. № 13562/31.10.2012 г. до РП – Бургас и с вх. № 1894/31.10.2012 г. до ОД на МВР (относно несъответствия по отношение срока на договора от 01.07.2010 г. и проекто-договора към конкурсната документация).

     С оглед постъпилите писма и съдебното определение се установява, че визираният имот продължава да се държи от „Ки То Трейд” ООД (което не се оспорва от дружеството), както и че висящият съдебен спор засяга Решение от м. 10.2012 г. на директора на РИОСВ – Бургас за откриване на друг/последващ конкурс за възлагане на туристическа дейност за имота, т. е. че спорът не касае договорни отношения между страните по повод имота, предмет на настоящето производство.

     Предвид изложеното с писмо № 26-00-656/19.12.2012 г. на Областен управител – Бургас „Ки То Трейд” ООД е уведомено за наличието на предпоставките за започване на административно производство по чл. 80 от ЗДС за принудително изземване на гореупоменатия имот – изключителна държавна собственост (получено на 21.12.2012 г. лично от управителя Тодор Ташев, съгласно известие за доставяне ИД PS 8000 00WJJE 1). С писмото-уведомление по чл. 26 от АПК е дадена възможност на дружеството да представи  възражения или обяснения по повод откритото производство, да изрази становище по събраните доказателства, да представи допълнително такива, както и да се запознае с образуваната преписка в Областната администрация, в седемдневен срок.

     В определения срок с постъпило писмо-възражение с вх. № 26-00-656/1/02.01.2013 г. (изпратено на 28.12.2012 г.) от управителя на „Ки То Трейд” ООД е изразено становище, че „единствената възможна правно-аргументирана теза е, че към настоящия момент поради липса на валидно извършено уведомяване за прекратяване на договорните отношения, дружеството държи на годно правно основание гореупоменатия имот.” С писмото е направено искане за спиране на административното производство до произнасяне на ВАС по частната жалба (на основание чл. 54 ал. 1 т. 5, във вр. с чл. 7 ал. 1 от АПК) или до получаване на резултатите от проверките по депозираните от дружеството жалби до РП – Бургас и ОД на МВР (на основание чл. 54 ал. т. 1 т. 3 от АПК). Твърди се, че проверките касаят установяване на престъпни обстоятелства (извършване на престъпление от длъжностни лица във връзка с доставянето на ИД PS 8000 00UFOP B, свързано с прекратяване на договор), които са от съществено значение за изясняване на фактическата обстановка и последващото издаване на административен акт. В подкрепа с последващо писмо/молба за допълване на възражение вх. № 26-00-656/2/04.01.2013 г. представя документи (копие на Експертна справка № 372/26.11.2012 г. на Базова лаборатория към ОД на МВР-Бургас, завер. копие на възражение, изпратено на 28.12.2012 г., завер. копие от известие за доставяне ИД PS 8000 00WJJE 1).

    С постъпило писмо/искане за прилагане на документи към възражение вх. №  26-00-656/3/14.01.2013 г. от управителя на „Ки То Трейд” ООД допълнително е представено Определение № 442/11.01.2013 г. на ВАС, VІІ о. по адм. д. № 269/2013 г., с което е отменено Определение № 2067/03.12.2012 г. на АС – Бургас по адм. д. № 2268/2012 г. (с последното е оставена без разглеждане жалба на дружеството против Решение № РД-106/02.10.2012 г. на  директора на РИОСВ – Бургас за откриване на конкурс за възлагане на туристическа дейност с предмет „Разходка с лодка по река Ропотамо резерват Ропотамо” ) като доказателство от съществено значение за изясняване на случая в настоящето административно производство.

    С писмо № 24-00-44/23.01.2013 г. на Областен управител – Бургас до директора на ОДМВР – Бургас е поискана информация за резултатите от проверката по жалбите с оглед депозираното писмо/молба за допълване на възражение вх. № 26-00-656/2/04.01.2013 г. на „Ки То Трейд” ООД. В отговор с писмо вх. № 24-00-44/1/01.02.2013 г. от директора на ОДМВР уведомява, че  към настоящия момент не е приключила проверката по жалбата на управителя на дружеството Тодор Радков Ташев, съдържаща информация за нарушения при вземане на решения, действия и бездействия в процедурата за обществена поръчка – конкурс за възлагане на туристическа дейност с предмет „Разходка с лодка по река Ропотамо резерват Ропотамо”.

    Междувременно с писмо вх. № 32-00-38/3/01.02.2013 г. от директора на РИОСВ – Бургас е постъпила информация, че „Ки То Трейд” ООД е системен нарушител в резерват Ропотамо по ЗЗТ. В тази връзка са съставени актове за установяване на административни нарушения (съхраняване на територията на резервата два броя лодки, пет броя катамарани, четири броя фургони, два броя резервоари, паркиране на МПС) и са издадени наказателни постановления (№ 1/21.01.2013 г., № 2/21.01.2013 г., № 5/21.01.2013 г., № 6/21.01.2013 г.) за налагане на имуществени санкции на дружеството (представени).       

     От постъпилите писма и съдебните определения  става ясно, че не е настъпило изменение на фактическата и правна обстановка и че визираният имот продължава да се държи от „Ки То Трейд” ООД, което не се оспорва от дружеството. С оглед Заповед № 318/07.05.1992 г. на министъра на околната среда и водите е безспорно установено, че визираният имот е със статут изключителна държавна собственост, в управление на МОСВ-РИОСВ – Бургас, съгласно чл. 46 от ЗЗТ. Съдебните производства са образувани по оспорване на дружеството против Решение от м. 10.2012 г. на директора на РИОСВ – Бургас за откриване на конкурс за възлагане на туристическа дейност „Разходка с лодка по река Ропотамо резерват Ропотамо” и за избор на изпълнител по посочения конкурс, т. е. спорът не касае договорни отношения между страните по договора от 01.07.2010 г. по повод имота, предмет на настоящето производство. Правно ирелеванти към спора за държането на имота са проверките в ОДМВР, тъй като касаят жалби на дружеството, съдържащи информация за нарушения от страна на ведомството при вземане на решения, действия и бездействия в процедура за обществена поръчка – конкурс за възлагане на туристическа дейност „Разходка с лодка по река Ропотамо резерват Ропотамо”. Не се приемат доводите на дружеството, че правоотношението, оформено със сключения между РИОСВ – Бургас и „Ки То Трейд” ООД Договор от 01.07.2010 г. за осъществяване на туристическа дейност с предмет „Разходка с лодка по река Ропотамо резерват Ропотамо”, е тълкувано превратно по отношение на срока си на действие. Дружеството е разполагало с възможност за решаване на спора за срока по предвидения в чл. 39 от договора съдебен ред, а не като преюдициален въпрос в производството пред административните съдилища по повод друга/последваща процедура за обществена поръчка – конкурс за имота, както и пред Областния управител – Бургас в настоящето производство за изземване.  

       Предвид изложеното се установява наличието на предпоставките за принудително изземване на имот - изключителна държавна собственост, реална част от резерват „Ропотамо”, представляващ пристан край моста на р. Ропотамо, местност „Калдъръм гечит” с прилежаща около него територия, находящ се в ПИ 58356.67.39 (резерват „Ропотамо), община Приморско, област Бургас. Същият е безспорно държавна собственост, поради което на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост

 

                                                З А П О В Я Д В А М :

     ИЗЗЕМВАМ от „Ки То Трейд” ООД, ЕИК 102855757, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж. к. „Възраждане” бл. 3, вх. 3, ет. 4, недвижим имот - изключителна държавна собственост - реална част от резерват „Ропотамо”, представляващ пристан край моста на река Ропотамо, местност „Калдъръм гечит” с прилежаща около него територия, находящ се в поземлен имот 58356.67.39 (резерват „Ропотамо), община Приморско, област Бургас.

     ОПРЕДЕЛЯМ дата за доброволно изпълнение на заповедта – 18.02.2013 г.

     ОПРЕДЕЛЯМ дата за принудително изпълнение на заповедта – 19.02.2013 г.

      Принудителното изземване на имота да се извърши със съдействието на МВР.  

      ВЪЗЛАГАМ изпълнението на заповедта, в т. число и осъществяване на принудителното изземване на директора на РИОСВ– Бургас, който в тридневен срок от изземването да представи доклад за изпълнение на заповедта.

      Настоящата заповед да се съобщи на управителя на „Ки То Трейд” ООД, на адрес гр. Бургас, ж. к. „Възраждане” бл. 3, вх. 3, ет. 4, и на директора на РИОСВ– Бургас, на адрес гр. Бургас, к-с „Лазур”, ул. „Перущица” № 67.

      Препис от заповедта да се изпрати на Областна дирекция на МВР – Бургас за оказване на съдействие по нейното изпълнение.   

      Екземпляр от заповедта да се изложи на таблото за обяви в сградата на Областна администрация - Бургас и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Бургас.

     Настоящата заповед може да се обжалва пред Административен съд - Бургас, по реда на Административно–процесуалния кодекс, в 14 – дневен срок от съобщаването й. 

     Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

.

 

Константин Гребенаров /п/

 

 Областен управител на област Бургас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавено : понеделник, 11 февруари 2013 00:00 горе назад 2708