Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
З А П О В Е Д № РД-09-14 Бургас, 17.05.2022 год.

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-09-14

 

Бургас,17.05.2022 год.

 

                        Постъпило е искане с вх. № 26-00-605 /17.08.2021 год. от инж. Пламен Ефтимов, пълномощник на Министерство на отбраната (рег. № 9374/17.12.2019 г. от Радостина Тянкова, нотариус в РС София с рег. № 348), допълнено с искане от Георги Йорданов, упълномощен представител на Министерство на отбраната (рег. № 2174/01.04.2022 г.) - писмо вх.№ 26-00-402/10.05.2022 г. за разрешаване изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на оптична кабелна линия                                                         „07-0807/ТШ3-0814“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Представени са: задание за проектиране на ПУП-ПП утвърдено от възложителя, опорен план и становище на РИОСВ-Бургас (изх.№ ПД-2382-(2)/26.04.2022 год.).

На основание чл.124а, ал.3 и чл.124б от Закона за устройство на територията

Р А З Р Е Ш А В А М:

Да се изработи подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия „07-0807/ТШ3-0814“, преминаващо през землището на гр.Несебър и землището на гр.Поморие като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия.

Одобрявам представеното задание за проектиране на ПУП-ПП.

ПУП-ПП да бъде изработен и окомплектован съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001 год. за обема и съдържанието на устройствените планове и заданието за проектиране.

Възложителят да съгласува проекта за ПУП-ПП преди внасянето му за приемане и одобряване  със заинтересованите централни и териториални администрации и специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.127, ал.2 във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на областна администрация и да се изпрати на общини  Несебър и Поморие за разгласяване по реда на чл. 124б, ал.2 от същия закон.

Заповедта да се впише в Регистъра на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения, издадени от областния управител на област Бургас и да се публикува в отворен формат на Портала за отворени данни.

 

 

 

СТОЙКО ТАНКОВ

областен управител на област Бургас

 

 

нк/

Добавено : четвъртък, 19 май 2022 15:56 горе назад 180