Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Заповед РД-10-274/08.12.2021 г.

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д      ПРЕПИС

 

№ РД-10-274

 

Бургас,08.12.2021 год.

 

            На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и по повод сигнали за извършване на незаконосъобразни действия, а именно изграждане на пясъчни диги с тежка техника върху крайбрежната плажна ивица в териториалния обхват на Южното Черноморско крайбрежие, и на основание чл. 158, т.4 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл.30, ал.3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, както и във връзка с чл.216, ал.1 от Наказателния кодекс,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

1. Възлагам на директора на РИОСВ – Бургас и на директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ като контролни органи съгласно чл. 158, т.4 от Закона за опазване на околната среда да не допускат извършването на действия, които нарушават повърхността и целостта на крайбрежната плажна ивица, както и стриктно да следят за извършването на нарушения и да реализират административнонаказателната отговорност спрямо нарушителите чрез налагане на предвидените в закона санкции и принудителни административни мерки.

2. Възлагам на директора на ОД на МВР - Бургас като контролен орган, който следи за извършването на административни нарушения или на престъпни посегателства срещу държавната собственост или установения в страната правов ред, да извърши проверка за наличието на данни за извършени административни нарушения по чл.30, ал.3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие на територията на морския плаж и/или данни за извършено престъпление по чл.216, ал.1 от Наказателния кодекс, съответно да реализира административнонаказателна или наказателна отговорност спрямо виновните лица.

Копие от заповедта да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Бургас, да се разгласи чрез средствата за масова информация и да се изпрати на посочените органи за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на директорите на РИОСВ – Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и на ОД МВР - Бургас, които да ми докладват за установените обстоятелства и предприетите действия.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично.

 

 

Проф.д.н. МАРИЯ НЕЙКОВА / п /

Областен управител на област Бургас

 

 

Добавено : сряда, 08 декември 2021 13:23 горе назад 561