Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании








Заповед за изземване № РД-09-33

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

 

              З А П О В Е Д        ПРЕПИС

 

№ РД-09-33

 

Бургас,30.11.2021 год.

 

С писмо изх.№ 26-00-745(1)/09.11.2021г. на областен управител на област Бургас е открито административно производство на основание чл.80 от Закона за държавната собственост по отношение на „Хермес Солар“ ООД, ЕИК 201433490, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1360, р-н „Връбница“, ул. „Проф.Янаки Моллов“ № 1, представлявано от управителя си Снежана Карамфилова Карова, за принудително изземване на 86 кв.м. реални части от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.831.167 по КККР на лесопарк „Росенец“, община Бургас, реално заети с разположените в имота 3 /три/ броя временни преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – държавна собственост, ведно със същите, както следва обект № 1 с площ 45 кв.м., обект № 2 с площ 27 кв.м. и обект № 3 с площ 14 кв.м., съгласно издадено разрешение за поставяне на временен преместваем обект № IV зона - 000694/ 19.02.2019г. и схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в ПИ 07079.831.167 по КККР на лесопарк „Росенец“, община Бургас.

Поземлен имот с идентификатор 07079.831.167 по КККР на лесопарк „Росенец“, община Бургас, целият с площ 35 546 кв.м., е образуван от бивш поземлен имот с идентификатор 07079.831.58, с площ 43 127 кв.м., за който е съставен Акт за публична държавна собственост № 6683/25.01.2013г.

Горепосоченият поземлен имот ведно с разположените върху него преместваеми обекти са в управление на областен управител на област Бургас и за същите не са сключвани договори за наем или споразумение за държане. След извършен оглед на имота от служители на Областна администрация Бургас и по данни на ползвател на съседен имот се установи, че „Хермес Солар“ ООД, ЕИК 201433490 използва същите като помощни обекти във връзка с концесията на плаж „Росенец - Север“. Предвид изложеното, става ясно, че обектите се държат неправомерно без знанието и съгласието на областния управител на област Бургас.

Посоченото по-горе писмо с изх.№ 26-00-745(1)/09.11.2021г. на областен управител на област Бургас за откриване на административното производство на основание чл.80 от Закона за държавната собственост е изпратено до „Хермес Солар“ ООД, ЕИК 201433490, с известие за доставяне ИД PS 8000 02OGL6 M, видно от което писмото е получено на 10.11.2021г. В предоставения срок не са направени възражения или искания, не е изразено становище по събраните доказателства в преписката за изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за случая и не са събрани доказателства, че имотът ведно с обектите в него се държат на правно основание от „Хермес Солар“ ООД, ЕИК 201433490.

 

 

До настоящия момент от страна на „Хермес Солар“ ООД, ЕИК 201433490 не са предприети действия за освобождаване на имота ведно с разположените върху него преместваеми обекти.

Неправомерното държане на имот –  държавна собственост е основание същият да бъде иззет по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост. Съгласно посочената разпоредба имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител”.

Държаните от „Хермес Солар“ ООД, ЕИК 201433490,86 кв.м. реални части от недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.831.167 по КККР на лесопарк „Росенец“, община Бургас, реално заети с разположените в имота 3 /три/ броя временни преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, ведно със същите, както следва обект № 1 с площ 45 кв.м., обект № 2 с площ 27 кв.м. и обект № 3 с площ 14 кв.м., съгласно издадено разрешение за поставяне на временен преместваем обект № IV зона - 000694/ 19.02.2019г. и схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в ПИ 07079.831.167 по КККР на лесопарк „Росенец“, община Бургас, са държавна собственост, което обстоятелство представлява първата предпоставка за издаване на заповед на основание чл.80 от Закона за държавната собственост.

От изложената фактология безспорно се установи, че „Хермес Солар“ ООД, ЕИК 201433490 държи неправомерно 86 кв.м. реални части от недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.831.167 по КККР на лесопарк „Росенец“, община Бургас, реално заети с разположените в имота 3 /три/ броя временни преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, ведно със същите както следва обект № 1 с площ 45 кв.м., обект № 2 с площ 27 кв.м. и обект № 3 с площ 14 кв.м., ползвани от дружеството като помощни обекти във връзка с концесията на плаж „Росенец - Север“ и без знанието и съгласието на областния управител на област Бургас. За ползването на имота и преместваемите обекти липсва сключен договор за наем или споразумение за държане между „Хермес Солар“ ООД, ЕИК 201433490 и областния управител на област Бургас, в чието управление са същите. Ето защо, към настоящия момент имотът се държи без правно основание, което е втората предпоставка, обуславяща необходимостта от изземване на имота.

Предвид гореизложените фактически и правни изводи и на основание чл.80 от Закона за държавната собственост,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

ИЗЗЕМВАМ от „Хермес Солар“ ООД, ЕИК 201433490, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1360, р-н „Връбница“, ул. „Проф.Янаки Моллов“ № 1, представлявано от управителя си Снежана Карамфилова Карова, държаните без правно основание 86 кв.м. реални части от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.831.167 по КККР на лесопарк „Росенец“, община Бургас, реално заети с разположените в имота 3 /три/ броя временни преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – държавна собственост, ведно със същите, както следва обект № 1 с площ 45 кв.м., обект № 2 с площ 27 кв.м. и обект № 3 с площ 14 кв.м., съгласно издадено разрешение за поставяне на временен преместваем обект № IV зона - 000694/ 19.02.2019г. и схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в ПИ 07079.831.167 по КККР на лесопарк „Росенец“, община Бургас.

ОПРЕДЕЛЯМ срок за доброволно предаване на недвижимия имот ведно с разположените върху него преместваеми обекти до 20.12.2021г. включително, за което да се уведоми областния управител на област Бургас.

НАСРОЧВАМ принудително изземване на недвижимия имот ведно с разположените върху него преместваеми обекти на 21.12.2021г. в 11.00ч. в присъствието и със съдействието на органите на МВР.

 

Заповедта да се връчи на „Хермес Солар“ ООД, ЕИК 201433490, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1360, р-н „Връбница“, ул. „Проф.Янаки Моллов“ № 1, представлявано от управителя си Снежана Карамфилова Карова, както и на Директора на ОДМВР - Бургас за сведение и изпълнение и оказване на съдействие.

Заповедта да се публикува в интернет страницата на Областна администрация Бургас.

Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й на страната пред Административен съд – гр. Бургас по реда на АПК, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

           

 

Проф.д.н. МАРИЯ НЕЙКОВА    /п/

Областен управител на област Бургас

 

вв/

 

 

 

Добавено : сряда, 01 декември 2021 14:35 горе назад 292