Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Заповед за изземване № РД-09-32

 

РЕПУБЛИКА   БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

               З А П О В Е Д      препис

№ РД-09-32

 

Бургас,01.11. 2021 год.

 

В Областна администрация Бургас с писмо с изх.№ 94-00-1649/10.09.2021г. е открито административно производство на основание чл. 80, ал.1 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за принудително изземване от Щерю А. Воденичаров, ЕГН … на общо 11 (единадесет) броя гаражни клетки, с поредни номера на вратите от № 6 до № 14 и следващите 2 бр. с алуминиева дограма, които са част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляваща  сграда с идентификатор 07079.604.14.2, със застроена площ 524кв.м., на един етаж с общо 25 (двадесет и пет) броя гаражни клетки, находящи се на административен адрес: гр.Бургас, ПЗ „Север“, бул. „Янко Комитов“ № 34, в поземлен имот с идентификатор 07079.604.14 по КККР на гр.Бургас, с площ 11 899 кв.м. За имота е съставен Акт за публична държавна собственост № 2992-МВР/30.05.2018г., утвърден от министъра на вътрешните работи, с който е предоставен в управление на Областна дирекция на МВР - Бургас за изпълнение на специфичните функции на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР-Бургас. Производството е открито по повод постъпило мотивирано искане с вх.№ 04-00-447/7/24.08.2021г., министър на вътрешните работи за издаване на заповед на основание чл. 80, ал.1 от ЗДС за изземване от Щерю А. Воденичаров на горепосочените гаражни клетки.

 

В искането се твърди, че Щерю А. Воденичаров е въведен във владение на имота в качеството си на наследник на Лалка Воденичарова и като представител на останалите наследници с протокол с рег.№ Н-КС607/07.03.1997г., подписан от началника на „Държавни имоти и продажби“ към СМТОСО-МВР. Правното основание на въвода във владение е Решение № 1677/17.07.1995г. по гр.д. № 128/1994г. по описа на Бургаски районен съд, с което се отменя Протоколно решение № 99193/18.10.1993г. на Поземлена комисия -гр.Бургас и се възстановява правото на собственост на наследниците на Лалка Воденичарова в съществуващи стари реални граници върху терен от 750 кв.м., находящ се в ПЗ „Север“ на гр.Бургас. Процесният терен е бил част от бивш имот с пл.№ 2189 по кадастралния план на гр.Бургас от 1946г., който към момента на съдебното решение представлявал незастроена площ от 450 кв.м. и застроена през 1977г. площ от 300 кв.м. с 15 броя гаражни клетки. След така постановеното решение наследниците на Лалка Воденичарова са се снабдили с констативен нотариален акт № 1961, том XVI, дело № 8531/95г. от 30.11.2005г., за собственост на застроен терен с площ от 8446 кв.м., находящ се в ПЗ „Север“ на гр.Бургас, придобит на основание чл.10, ал.7 от ЗСПЗЗ по наследство и съдебно решение, изготвен от нотариус Атанас Димов, рег.№ 285, район на действие: РС Бургас. През 2009г. от „СМК Бургас“ АД срещу наследниците на Лалка Воденичарова е предявен отрицателен установителен иск за липсата на правото им на собственост по отношение на имот с площ 9 400 кв.м., представляващ част от имот с идентификатор 07079.604.10 по КККР на гр.Бургас, находящ се в ПЗ „Север“, целият с площ 55 755 кв.м., със стар № 29, кв.13, която част от имота е реституираният бивш имот с пл.№ 2189 по кадастралния план на гр.Бургас от 1946г. В резултат на извършен косвен съдебен контрол за законност на описаната по-горе реституционна процедура, която има преюдициално значение за гражданскоправния спор, Бургаски районен съд с Решение № 413 от 13.05.2010г. по гр.д.№ 618/2007г. приема за установено, че наследниците на Лалка Воденичарова не са собственици на недвижим имот до размера на площта от 8446 кв.м., представляващ част от имот с идентификатор 07079.604.10 по КККР на гр.Бургас, находящ се в ПЗ „Север“, целият с площ 55 755 кв.м., със стар № 29, кв.13, която част е бивш имот с пл.№ 2189по кадастралния план на гр.Бургас от 1946г., съответно за останалата част от имота с площ 954 кв.м. прекратява производството поради липса на правен интерес. Изведен е извод за незаконосъобразност на реституционната процедура, тъй като върху процесния терен е изградено комплексно строителство, включващо сгради, наземни и подземни съоръжения и бетонови площадки (транспортни алеи) между сградите, т.е има проведени мероприятия, които не позволяват възстановяване на собствеността, съгласно чл.10б от ЗСПЗЗ. Предвид изложеното, съдът отменя констативен нотариален акт № 1961, том XVI, дело № 8531 от 30.11.2005г., изготвен от нотариус Атанас Димов, рег.№ 285, район на действие - РС Бургас. Недоволни от изводите на съда, наследниците на Лалка Воденичарова обжалват Решение № 413/13.05.2010г. по гр.д.№ 618/2007г. на Бургаски районен съд, което е потвърдено с Решение № VI-84 от 24.11.2010г. по в.гр.д. № 1421/2010г. по описа на Бургаски окръжен съд. След влизане на решението в сила е съставен нов Акт за публична държавна собственост № 2992-МВР/ 30.05.2018г., утвърден от министъра на вътрешните работи, с който имотът е предоставен в управление на Областна дирекция на МВР - Бургас за изпълнение на специфичните функции на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР-Бургас.

 

С писмо с изх.№ УРИ 251000-17170/ 17.09.2020г. на Областна дирекция на МВР-Бургас е отправена доброволна покана до Щерю А. Воденичаров в 14-дневен срок от уведомяването да освободи държаните от него без правно основание 11 (единадесет) броя гаражни клетки, с поредни номера на вратите от № 6 до № 14 и следващите 2 бр. с алуминиева дограма, които са част от недвижим имот - публична държавна собственост, а именно сграда с идентификатор 07079.604.14.2, със застроена площ 524 кв.м., на един етаж с общо 25 (двадесет и пет) броя гаражни клетки. Писмото е връчено на 17.09.2020г., в 16:20 ч. на адрес: гр.Бургас ...... чрез прочитане на съдържанието му от служители на Областна дирекция на МВР-Бургас в присъствието на двама свидетели - полицейски инспектор Деян Иванов и полицейски инспектор Диян Атанасов в сектор „ООРТП“ към отдел „ОП“ при ОДМВР-Бургас, тъй като лицето е отказало да получи същото. На посочената дата, както и до момента гаражните клетки не са предадени доброволно на представители на ОДМВР-Бургас.

 

Писмо с изх.№ 94-00-1649/10.09.2021г. на Областен управител на област Бургас за откриване на административно производство на основание чл. 80, ал.1 от ЗДС е изпратено на Щерю А. Воденичаров чрез пощенски оператор на 10.09.2021г. и е върнато като непотърсено на 04.10.2021г. Поради тази причина, същото е съобщено на Щерю А. Воденичаров по реда на чл.18а, ал.9 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) на 15.10.2021г., в 15:35ч., чрез залепяне на уведомление на пощенската му кутия по настоящия и постоянния му адрес: гр.Бургас.... Уведомяването на лицето е обективирано в протокол, подписан от служители на Областна администрация Бургас, с който му е предоставена възможност в едноседмичен срок да получи горепосоченото писмо от деловодството на областната администрация, да извърши справка по преписката, да направи възражения или искания, да изрази становище по събраните доказателства, както и да посочи или представи допълнителни такива в рамките на работното време от 9:00 - 17:00 часа на Областна администрация Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1.

 

До настоящия момент не са събрани доказателства, че процесните  11 (единадесет) броя гаражни клетки, с поредни номера на вратите от № 6 до № 14 и следващите 2 бр. с алуминиева дограма,които са част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляваща  сграда с идентификатор 07079.604.14.2, се държат на правно основание от Щерю А. Воденичаров.

 

Съгласно разпоредбата на чл.80, ал.1 от ЗДС, „имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа заповед на областния управител, въз основа на мотивирано искане на съответния министър или ръководител на ведомство.“

 

Предвид гореизложеното, безспорно се установи, че обектите -11 (единадесет) броя гаражни клетки, с поредни номера на вратите от № 6 до № 14 и следващите 2 бр. с алуминиева дограма, които са част от сграда с идентификатор 07079.604.14.2, със застроена площ 524кв.м., на един етаж с общо 25 (двадесет и пет) броя гаражни клетки, находящи се на административен адрес: гр.Бургас, ПЗ „Север“, бул. „Янко Комитов“ № 34, в поземлен имот с идентификатор 07079.604.14 по КККР на гр.Бургас, с площ 11 899 кв.м., са държавна собственост и се държат без правно основание, поради което на основание чл. 80 от Закона за държавната собственост,З А П О В Я Д В А М: 

 

 

ИЗЗЕМВАМ от  Щерю А. Воденичаров, ЕГН с адрес: гр.Бургас …, държаните без правно основание общо 11 (единадесет) броя гаражни клетки, с поредни номера на вратите от № 6 до № 14 и следващите 2 бр. с алуминиева дограма, които са част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляваща  сграда с идентификатор 07079.604.14.2, със застроена площ 524кв.м., на един етаж с общо 25 (двадесет и пет) броя гаражни клетки, находящи се на административен адрес: гр.Бургас, ПЗ „Север“, бул. „Янко Комитов“ № 34, в поземлен имот с идентификатор 07079.604.14 по КККР на гр.Бургас, с площ 11 899 кв.м. За имота е съставен Акт за публична държавна собственост № 2992-МВР/30.05.2018г., утвърден от министъра на вътрешните работи, с който е предоставен в управление на Областна дирекция на МВР - Бургас за изпълнение на специфичните функции на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР-Бургас.

ОПРЕДЕЛЯМ срок за доброволно предаване на обектите в държавния имот до 07.12.2021г. включително.

При липса на доброволно изпълнение на настоящата заповед ще се пристъпи към принудително изземване на имота на 08.12.2021г. в 10.00 ч. в присъствието и със съдействието на органите на МВР.

ВЪЗЛАГАМ изпълнението на заповедта и осъществяване на принудителното изземване на упълномощени или определени от министъра на вътрешните работи с нарочна заповед длъжностни лица от министерство на вътрешните работи. В 7-дневен срок от реализиране на доброволно предаване или принудително изземване на имота да се представи протокол за изпълнение на заповедта в Областна администрация Бургас.

Копие от заповедта да се връчи на Щерю А. Воденичаров, ЕГН, с адрес: гр.Бургас..... , на министъра на вътрешните работи и на Директора на Областна дирекция на МВР - Бургас за сведение и изпълнение.

Екземпляр от заповедта да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Бургас.

Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й на страната пред Административен съд – гр. Бургас по реда на АПК, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.

 

 

 

ПРОФ. Д.Н. МАРИЯ НЕЙКОВА /п/

Областен управител на област Бургас

Добавено : сряда, 03 ноември 2021 16:42 горе назад 525