Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-189/20.08.21 г.

З А П О В Е Д

 

№ РД-10-189

 

Бургас,20.08.2021 год.

 

            На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и по повод изнесени данни за навлизане на превозни средства и АТВ машини на територията на морски плаж „Алепу“, представляващ защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и във връзка с чл.81, ал.1, т.1 от Закона за защитените територии, чл.278в, ал.1 от Наказателния кодекс, чл.30, ал.3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

 

1. Възлагам на директора на РИОСВ – Бургас като контролен орган по отношение на опазването на защитените територии при установяване на нарушения по чл.81, ал.1, т.1 от Закона за защитените територии да прилага закона в цялата му строгост и да реализира административнонаказателната отговорност спрямо нарушителите чрез налагане на предвидените в закона санкции и принудителни административни мерки по реда на чл.84, ал.1 от Закона за защитените територии.

2. Възлагам на директора на ОД на МВР –Бургас като контролен орган, който следи за извършването на административни нарушения по чл.30, ал.3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие на територията на морския плаж или на престъпни посегателства срещу установения в страната правов ред да извърши необходимата проверка за установяване на данни за извършени административни нарушения и/или данни за извършено престъпление по Наказателния кодекс, съответно да реализира административнонаказателна или наказателна отговорност спрямо виновните лица.

Копие от заповедта да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Бургас, да се разгласи чрез средствата за масова информация и да се изпрати на посочените органи за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на директорите на РИОСВ – Бургас и на ОД на МВР –Бургас, които да ми докладват за установените обстоятелства и предприетите действия.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично.

 

 

Проф.д.н. МАРИЯ НЕЙКОВА

Областен управител на област Бургас

Добавено : петък, 20 август 2021 16:08 горе назад 487