Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Заповед РД-10-185/19.08.21 г. за спазване на противоепидемичните мерки въведени от МЗ

З А П О В Е Д

 № РД-10-185

 Бургас,19.08.2021 год.

 

 

            По повод усложнената епидемиологична обстановка в област Бургас, Заповед № РД-01-646/29.07.2021г. и Заповед № РД-01-647/ 29.07.2021г. на министъра на здравеопазването,  Заповед № РД-01-686/ 05.08.21г. на  Министерство на здравеопазването, № 8121з-1019/06.08.21 на МВР и № РД-09-789/06.05.21 на МЗХГ, издадена съвместно от тримата министри за завишаване на контрола, както и във връзка с взетите решения на Областния съвет по здравеопазване,  сформиран със Заповед №  РД-10-102/ 26.05.2021 г. на областния управител на област Бургас, и на основание чл. 63г от Закона за здравето,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 1.                   ЗАДЪЛЖАВАМ всички физически и юридически лица, които са собственици или управители на обекти от туристическия и туроператорския бранш, заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма, както и обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, да спазват стриктно въведените от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на област Бургас.

2.                 
ЗАДЪЛЖАВАМ браншовите организации на посочените по – горе лица да доведат до знанието на членовете си и потребителите на предоставяните от тях услуги, както и да организират и да следят спазването на противоепидемичните мерки, въведени от министъра на здравеопазването.

Копие от заповедта да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Бургас, да се разгласи чрез средствата за масова информация, да се изпрати на браншовите организации  и на контролните органи, за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на директорите на РЗИ Бургас, на ОД на МВР - Бургас и на ОДБХ - Бургас.

 

     /п/

 Проф.д.н. МАРИЯ НЕЙКОВА

Областен управител на област Бургас

Добавено : четвъртък, 19 август 2021 17:07 горе назад 642