Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-12-40/13.07.2021г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д
 
№ РД-12-40
 
Бургас,13.07.2021  год.

 

Със Заповед № РД-10-94/19.05.2021г. на областен управител на област Бургас е открита процедура по провеждане на електронен търг за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ: СОС с идентификатор 07079.618.68.1.5 със застр. площ 133,59 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ул. „Славянска“ № 3, ет.1, брой нива на обекта: 2, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, разположен на етажи 1-2, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху ПИ с идентификатор 07079.618.68, актуван с АЧДС № 10277/12.01.2021г.

Въз основа на резултатите от проведения търг е издадена Заповед № РД-12-36/22.06.2021г. за определяне на купувач на СОС с идентификатор 07079.618.68.1.5 със застр. площ 133,59 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ул. „Славянска“ № 3, ет.1, подробно описан в АЧДС № 10277/12.01.2021г.

В т.2 от Заповед № РД-12-36/22.06.2021г.  е определена достигнатата в търга цена в размер на 208 300 лв., като се установи, че посочената цена с думи е изписана „сто деветдесет и три хиляди“.

С оглед изложеното и предвид констатираната очевидна фактическа грешка, на основание чл.62, ал.1 от АПК,

 

 

                                    З А П О В Я Д В А М:

 

ИЗМЕНЯМ моя ЗАПОВЕД № РД-12-36/22.06.2021г. като в т.2 да се чете: „двеста и осем хиляди и триста лева“.

Настоящата заповед да се счита за неразделна част към Заповед № РД-12-36/22.06.2021г.

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, на интернет страницата на Областна администрация: https://www.bs.government.bg/ и на всички участници в търга по реда на АПК.

Заповедта да се съобщи на Окръжна прокуратура Бургас (съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г.).

Заповедта може да се обжалва в 14–дневен срок от съобщаването й пред Административния съд – гр. Бургас.

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началник отдел „ТУДС“ и началник отдел „АФСД“.

 

                  Проф. д.н. МАРИЯ НЕЙКОВА (п)

                 Областен управител на Област Бургас

 

Добавено : сряда, 14 юли 2021 16:26 горе назад 485