Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-24/09.07.2021г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

  З А П О В Е Д                                           Извлечение
 
      РД -09- 24
           Бургас, 09.07.2021 г.

            

 

В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № РД-10-97/19.05.2021г. на Областния управител на Област Бургас  за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: СОС с идентификатор 53045.504.20.1.8 с площ 50,71 кв.м. по КККР на гр. Обзор, ул. „Славянска“ № 7, бл.1, вх. Б, ет.2, ап. ляв, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива: 1, прилежащи части: 5,72 кв.м. ид.части от общите части на сградата и склад № 5 с площ 6,13 кв.м. от сграда с идентификатор 53045.504.18.1, актуван с Акт за частна държавна собственост № 7211/31.05.2014г.

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 02.07.2021г., утвърден от Областния управител и на основание, чл. 55 от  ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

           1. Определям  СТАНИСЛАВА С. ГЕОРГИЕВА ЕГН   за спечелила търга и за наемател за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: СОС с идентификатор 53045.504.20.1.8 с площ 50,71 кв.м. по КККР на гр. Обзор, ул. „Славянска“ № 7, бл.1, вх. Б, ет.2, ап. ляв, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива: 1, прилежащи части: 5,72 кв.м. ид.части от общите части на сградата и склад № 5 с площ 6,13 кв.м. от сграда с идентификатор 53045.504.18.1, актуван с Акт за частна държавна собственост № 7211/31.05.2014г.

           2.  ОПРЕДЕЛЯМ достигнатата на търга цена за месечна наемна цена на имота, описан в т.1, в размер на  70  / седемдесет / лева.

               3. Плащането на наемната вноска в размер на 70  / седемдесет / лева да се извършва авансово до 20 – то число на предходния месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

               4.  В 14 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед определеният за наемател следва да внесепо сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД:

                 - 70 /седемдесет/ лева, представляващи дължимият месечен наем за първия месец;

                - внесеният от лицето депозит за участие в търга в размер на 50 /петдесет/ лева по сметка на Областна администрация Бургас, да се трансформира в гаранция за изпълнение. Лицето да довнесе сумата от 20 /двадесет/ лева, представляващи разлика до пълния размер на гаранцията по банкова сметка на Областна администрация Бургас IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД.

Гаранцията се освобождава след пълното изплащане на дължимите суми и предаването на имота с двустранен протокол след прекратяване на договора.

            5.  Наемателят е длъжен да внесе определените в т.4 суми в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация Бургас по един оригинал от всеки платежен документ.

           Ако наемателят не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключване на сделката съгласно чл.57, ал.2 от ППЗДС.

           6.  В 7 – дневен срок след представяне на документите за извършените плащания по т.4 да се подготви договор за наем на имота.

             Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bsregion.org, на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

           Настоящата заповед да се съобщи на Станислава С. Георгиева за сведение и изпълнение.

            Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.

            Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началник отдел „ТУДС“  и  Началника на отдел “АФСД ”.

 

 

 

 

 

Проф. д.н. МАРИЯ НЕЙКОВА (п)

Областен управител на област Бургас

Добавено : сряда, 14 юли 2021 16:23 горе назад 313