Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-25/09.07.2021г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

   З А П О В Е Д                                                     извлечение
 
      РД – 09-25
          Бургас, 09.07. 2021 г.

            

 

В Областна администрация – Бургас е проведен търг с явно наддаване, открит със Заповед № РД-10-96/19.05.2021г. на Областния управител на Област Бургас, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: СОС с идентификатор 07079.601.42.1.100 с площ 56,63 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ж.к. „Зорница“ бл.42, вх.1, ет.17, ап.101, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива: 1, състоящ се от дневна, спалня, кухня, баня – WC и коридор, ведно с таванско помещение с площ 12,34 кв.м., както и 0,939% ид.части от общите части на сградата, актуван с АЧДС № 10399/12.05.2021г.

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия от 02.07.2021г., утвърден от Областния управител и на основание, чл. 55 от  ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

            

              1. Определям  ВЛАДИМИР Д. КРУМОВ ЕГН за спечелил търга и за наемател за срок от 10 /десет/ години на имот – частна държавна собственост, представляващ: СОС с идентификатор 07079.601.42.1.100 с площ 56,63 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ж.к. „Зорница“ бл.42, вх.1, ет.17, ап.101, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива: 1, състоящ се от дневна, спалня, кухня, баня – WC и коридор, ведно с таванско помещение с площ 12,34 кв.м., както и 0,939% ид.части от общите части на сградата, актуван с АЧДС № 10399/12.05.2021г.

                2.  ОПРЕДЕЛЯМ достигнатата на търга цена за месечна наемна цена на имота, описан в т.1, в размер на  199  / сто деветдесет и девет / лева.

               3. Плащането на наемната вноска в размер на  199  / сто деветдесет и девет / лева да се извършва авансово до 20 – то число на предходния месец по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД.

               4.  В 14 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед определеният за наемател следва да внесепо сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД:

                 - 199 / сто деветдесет и девет / лева, представляващи дължимият месечен наем за първия месец;

                - внесеният от лицето депозит за участие в търга в размер на 100 /сто/ лева по сметка на Областна администрация Бургас, да се трансформира в гаранция за изпълнение. Лицето да довнесе сумата от 99 /деветдесет и девет/ лева, представляващи разлика до пълния размер на гаранцията по банкова сметка на Областна администрация Бургас IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД.

Гаранцията се освобождава след пълното изплащане на дължимите суми и предаването на имота с двустранен протокол след прекратяване на договора.

            5.  Наемателят е длъжен да внесе определените в т.4 суми в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация Бургас по един оригинал от всеки платежен документ.

           Ако наемателят не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключване на сделката съгласно чл.57, ал.2 от ППЗДС.

           6.  В 7 – дневен срок след представяне на документите за извършените плащания по т.4 да се подготви договор за наем на имота.

             Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bs.government.bg, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

             Извлечение от заповедта да се изпрати на всички участници в търга по реда на АПК.

            Заповедта да се съобщи на Владимир Д. Крумов.

            Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.

            Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началник отдел „ТУДС“  и  Началника на отдел “АФСД ”.

 

 

 

 

 

Проф. д.н. МАРИЯ НЕЙКОВА (п)

Областен управител на област Бургас

Добавено : сряда, 14 юли 2021 16:21 горе назад 292