Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-150/07.07.2021г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-10-150

 

Бургас,07.07.2021 год.

 

 

      

      

 

На основание чл.22 от Закона за регионалното развитие, чл. 45 от Правилника за прилагане на ЗРР и писмо с изх. № ОбС-11-34/25.06.2021 г (входящ № 61-00-90/29.06.2021  г) от общински съвет Руен, в качеството ми на председател на областния съвет за развитие съгласно чл.22, ал.2 от ЗРР и чл.45, ал.1 от ППЗРР,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Променям т.І от заповед № РД-10-117/10.06.2021 г, а именно: заменям представителя на общински съвет Руен, Ешереф К Ешереф записан в поимения  състав на областния съвет за развитие под № 22 с Хасан А Хасан.           

Препис от настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на областна администрация Бургас, а копие от заповедта да се изпрати на Хасан А Хасан.

 

 

 

ПРОФ.Д.Н. МАРИЯ НЕЙКОВА

областен управител на област Бургас

 

Добавено : четвъртък, 08 юли 2021 15:08 горе назад 434