Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-12-38/28.06.2021г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-12-38

 

Бургас,28.06.2021 год.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.3а, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.42, ал.1 и чл. 55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл.45, ал.7 от ЗДДС, е проведен електронен търг с явно наддаване, открит със Заповед № РД-10-99/19.05.2021 год. на Областен управител на област Бургас, за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ: Неурегулиран поземлен имот, незастроен, находящ се в село Вишна, община Руен, област Бургас, с площ от 1308,62 кв.м., при граници съгласно геодезическо заснемане при координатни точки в координатна система от 1970 год., за който имот е съставен Акт за частна държавна собственост № 10302/22.02.2021 год., в управление на Областен управител на област Бургас.

Въз основа на резултатите, отразени в генериран протокол от електронната платформа на 18.06.2021 г., на основание, чл.55 от  ППЗДС,

 

З А П О В Я Д В А М:

            

1. Определям ГЮНЕР АЛИ мехмед  с ЕГН 0000000000, действал чрез представляващия го адв. Тургай Хасан, вписан в регистъра на адвокатите към Адвокатска колегия Бургас, документ за самоличност на купувача: л.к. № 000000000  издадена от МВР-Бургас на 00.00.0000 год. и адрес на купувача: 0000000000, за спечелил търга и за купувач на имот – частна държавна собственост, представляващ: Неурегулиран поземлен имот, незастроен, находящ се в село Вишна, община Руен, област Бургас, с площ от 1308,62 кв.м., при граници съгласно геодезическо заснемане при координатни точки в координатна система от 1970 год., за който имот е съставен Акт за частна държавна собственост № 10302/22.02.2021 год., в управление на Областен управител на област Бургас.

 

2. Достигнатата на търга продажна цена на имота, описан в т.1, е в размер на 4595 лв.  (четири хиляди петстотин деветдесет и пет лева) без ДДС.

 

        3. ЗАДЪЛЖАВАМ Гюнер Али Мехмед, ЕГН 0000000000, спечелил търга и определензакупувач, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, да внесе следните суми:

 

3595 лв. (три хиляди петстотин деветдесет и пет лева), съставляващи разликата между определената тръжна цена, посочена в т.2 и внесеният депозит за участие в търга в размер на 1000 лв.(хиляда лева),вносими по банкова сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF  на „Уникредит Булбанк” АД.

 

 

91,90 лв. (деветдесет и един лева и деветдесет стотинки), съставляващи 2% режийни разноски по §3 ал.1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота, без включен ДДС, по банковата сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк“ АД.

           937,38 лв.  (деветстотин тридесет и седем лева и тридесет и осем стотинки), представляващи 20% ДДСизчислен върху размера на достигната продажна цена и 2% режийни - по сметка на Областна администрация Бургас -  IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF  на „Уникредит Булбанк” АД.

         119,47 лв. (сто и деветнадесет лева и четиридесет и седем стотинки), съставляващи 2,6% местен данък по чл.47 ал.2 от ЗМДТ, по съответната банкова сметка на община Руен.

 

          4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, ДДС, дължимият местен данък и режийни разноски в 14–дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация Бургас по един оригинал от всички платежни документи.

Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл.57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява. 

5.В 7-дневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т.3, да се подготви договор за продажба на имота.

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация: www.bsgovernment.bg както и да се съобщи на Окръжна прокуратура Бургас (съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г.).

Заповедта може да се обжалва в 14–дневен срок от съобщаването й пред Административния съд – гр. Бургас.

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началник отдел „ТУДС“ и началник отдел „АФСД“.

 

 

проф.д.н. МАРИЯ НЕЙКОВА     (П)

Областен управител на област Бургас

Добавено : понеделник, 28 юни 2021 14:37 горе назад 433