Денонощна телефонна линия в помощ на гражданите на Украйна:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-21/25.06.2021г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д
 
  РД – 09 – 21 
                                      
       Бургас, 25.06.2021 г.

            

  Със Заповед №РД49-54/17.02.2021 г., изм. със Заповед № РД49-55/19.02.2021г. на министъра на земеделието, храните и горите на основание чл.168, т.1 и т.10 от Закона за горите, чл.43, ал.4 от Закона за държавната собственост във връзка с  чл.59 от ППЗДС е открит търг с явно наддаване продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС № 8520/27.02.2018г. и Акт за поправка № 8983/19.06.2018г. на  АЧДС № 8520/27.02.2018г., представляващ: Поземлен имот с идентификатор 58356.506.523 с площ 725 кв.м. по КККР на гр. Приморско, ул. „Черно море“, трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване: за туристическа база, хижа, ведно с построените в имота сгради, както следва:

Сграда с идентификатор 58356.506.523.1 със застр.площ 109 кв.м., брой етажи:1, предназначение: курортна, туристическа сграда, и

Сграда с идентификатор 58356.506.523.2 със застр.площ 41 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: курортна, туристическа сграда, с предоставени права за управление на „Югоизточно държавно предприятие“ гр. Сливен, ТП „Държавно ловно стопанство Ропотамо“.

  Въз основа на резултатите от проведения търг е издадена Заповед № РД-12-13/09.04.2021г. на областен управител, съгласно която за купувач е определен „ОКЕАНИК ПРОПЪРТИ“ ЕООД гр. София. Заповедта е обявена по предвидена в ППЗДС ред, връчена е на всички участници в търга и е влязла в сила на 27.05.2021г.

С писмо вх.№ 11-00-72/25.05.2021г. е постъпило предложение вх.№ 11-00-72/25.05.2021г. от А. Червеняков – прокурор при Окръжна прокуратура Бургас на основание чл.100 във вр.с чл. 99, т.1 от Административнопроцесуалния кодекс за възобновяване на административното производство по издаване на Заповед № РД-12-13/09.04.2021г. на областния управител на област Бургас и последващата й отмяна като незаконосъобразна.

В предложението са изложени твърдения, които според прокурора са нарушили изискванията за законосъобразност при издаване на Заповед № РД-12-13/09.04.2021г., както и твърдения за допуснато нарушение на процедурата по провеждане на търга, тъй като липсват посочените в условията за провеждане на търга изискуеми документи, удостоверяващи статута на юридическите лица.

Според прокурора дружеството, определено за купувач, а именно „ОКЕАНИК ПРОПЪРТИ“ ЕООД, е обявено на 16.03.2021г., видно от протокола и устава на дружеството, които са с дата 12.03.2021г. Чрез упълномощено лице на 26.03.2021г. тръжните документи са били предадени за участие. Дружеството е регистрирано след стартиране на процедурата по продажба – 14 дни преди провеждането му. Към началния момент 17.02.2021г., от която дата е и заповедта на министъра за откриване на тръжната процедура, дружеството не е съществувало в правния мир.

С писма изх.№ 04-00-168/09.06.2021г.; изх.№ 55-00-200(4)/09.06.2021г.; изх.№ 26-00-387/09.06.2021г. и изх.№ 26-00-382(1)/09.06.2021г. до определеното за спечелило търга дружество „ОКЕАНИК ПРОПЪРТИ“ ЕООД гр. София, Министерство на земеделието, храните и горите, ЮИДП гр. Сливен и класираният на второ място участник: „ЛИЛИЯ ИМОТИ“ ООД са изпратени уведомления за постъпилото предложение, включително им е указана възможност да направят възражение, както и да бъдат изслушани на основание чл.96 във вр. с чл.103, ал.2 от АПК.

В отговор е постъпило Възражение вх. № 26-00-382(2)/18.06.2021г.  от  „ОКЕАНИК ПРОПЪРТИ“ ЕООД гр. София, в което оспорват доводите на прокурора за възобновяване на производството. Дружеството изтъква, че предложението е необосновано и неправилно, тъй като  „ОКЕАНИК ПРОПЪРТИ“ ЕООД гр. София е валидно учредено и вписано в Агенция по вписванията – Търговски регистър и е легитимен правен субект, който има неограничена възможност да реализира права и да поема задължения. Тръжната процедура и тръжната документация не изискват като условия за участие юридическото лице да е съществувало в определен период преди откриване на процедурата и/или към определен момент. Не съществува подобно изискване и по силата на нормативен акт, приложим в конкретния случай.

Възражение с вх. № 55-00-200(5)/16.06.2021г. е постъпило и от Югоизточно държавно предприятие ДП – гр. Сливен.  Във възражението са изложени следните съображения:

На първо място, нито в Заповед № РД 49-54/17.02.2021г., изменена със Заповед № РД 49-55/19.02.2021г. на министъра на земеделието, храните и горите, с която се открива процедура на търг с явно наддаване за продажба на гореописания недвижим имот  – частна държавна собственост, нито в утвърдените с нея условия за участие не се съдържа изискване към участниците в процедурата, в случай, че са юридически лица – търговски дружества, същите да са регистрирани преди датата на откриване на тръжната процедура, или /в съответствие с мотивите на прокуратурата/ – да са съществували към тази дата в правния мир. В раздел VII от тръжната документация „Право на участие” са изчерпателно изредени изискванията към участниците, за да бъдат допуснати до участие, респ. основанията за отстраняване. Сред изискванията за участие не фигурира каквото и да било условие по отношение на момента на възникване на търговското дружество, което участниците представляват и/или в което участват. Нещо повече – такова изискване не се съдържа и в Закона за държавната собственост и в Правилника за прилагането му, по реда на които се провежда тръжната процедура – от момента на откриването й до издаването на крайния акт – заповед за класиране, а впоследствие и сключването на договора, което ако съществуваше би довело наистина до незаконосъобразност на заповедта за класиране. В конкретния случай обаче такива нормативни изисквания не са налице.

Изводът на прокурора, че тъй като към началния момент – 17.02.2021г. на стартиралата административна процедура обявеното дружество не е съществувало в правния мир, не е трябвало да бъде допуснато до участие в тръжната процедура е изцяло необоснован. Съгласно чл.67 от Търговския закон дружеството се смята за възникнало като правен субект от деня на вписването му в търговския регистър. Вписването има конститутивно действие от този момент, респ. дружеството е съществувало още при получаване на тръжната документация, подаване на заявлението за участие и т.н. от този момент то може да извършва сделки и да реализира права, в т. ч. и право да участва в търгове и конкурси, респ. да сключи договор в резултат на спечелване на търга.

Сходно е и постъпилото от Министерство на земеделието, храните и горите възражение вх.№ 04-00-168(2)/17.06.2021г., съгласно което липсват основания за възобновяване на административното производство, тъй като правото на участие в търга, условията за провеждането му са изчерпателно изброени в т. VII и т. VIII  на тръжната документация към Заповед № РД-49-54/17.2.2021г., изм. със Заповед № РД-49-55/19.02.2021г. на министъра на земеделието, храните и горите. Никъде в тръжната документация не се съдържа изискване към участниците в тръжната процедура – юридически лица, да са регистрирани преди датата на откриване на тръжната процедура или да са съществували към тази дата в правния мир.

След като разгледах основанията и доводите в предложението на прокурора, както и посочените аргументи в постъпилите възражения, намирам от фактическа и правна страна следното:

Предложението на прокурора по възобновяване на административното производство по издаване на Заповед № РД-12-13/09.04.2021г. и последващата й отмяна е подадено в срока по чл.102, ал.1 от АПК и е в съответствие с правомощията на прокурора по чл.100 във вр.с чл.99, т.1 от АПК. Разглеждането му е от компетентността на областния управител в качеството си на издател на заповедта за определяне на спечелилия търга участник, тъй като същата не подлежи на оспорване по административен ред.

Заповед № РД-12-13/09.04.2021г. на областен управител, с която дружеството „ОКЕАНИК ПРОПЪРТИ“ ЕООД гр. София е определено за спечелило търга е връчена на всички участници в тръжната процедура и е съобщена на Окръжна прокуратура Бургас. Срещу издадената заповед няма подадена жалба или протест на прокурора в сроковете, установени в чл.149, ал.1 и ал.4 от АПК, поради което заповедта е влязла в сила.

С оглед изложеното приемам като допустимо разглеждането на постъпилото предложение за възобновяване на административното производство по издаване на Заповед № РД-12-1/19.01.2021г.

По основателността на предложението:

Не е основателно твърдението на прокурора, че е нарушена процедурата по провеждане на търга,  тъй като липсвали документи, удостоверяващи статута на юридическото лице. В случая всички юридическите лица са посочили ЕИК в тръжните документи, от който може да бъде направена справка в публичната част на търговския регистър за актуално състояние на всички юридически лица – участници в тръжната процедура. Освен това тръжната комисия е извършила такава справка и за всяко юридическо лице е извадена разпечатка от търговския регистър, приложена към протокола и е неразделна част от същия.

На основание чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при посочен идентификационен код не се изисква доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър. Информацията за актуалното състояние на всяко юридическо лице е публична и достъпна на сайта на Търговския регистър и такава справка е извършена от комисията по провеждане на търга по отношение на всички участници.

Относно становището на прокурора, че към началния момент – 17.02.2021г. на откриване на тръжната процедура обявеното за спечелило дружество не е съществувало в правния мир и не е трябвало да бъде допуснато до участие в търга, е неоснователно и необосновано. Съгласно чл.67 от Търговския регистър дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в търговския регистър. Правоспособността на търговските дружества е налице именно от възникването им с вписването в Търговския регистър, съгласно посочената норма, до момента на тяхното заличаване в ТР. Вписването има не само декларативно и оповестително действие, то има и конститутивно действие – задължителен елемент от фактически състав, от който възниква юридическото лице.

Към момента на подаване на заявление за участие на дружеството в тръжната процедура, юридическото лице е легитимен правен субект, което може да бъде носител на права и задължения.

Съгласно утвърдената от министъра на земеделието, храните и горите тръжна документация няма ограничение участниците в процедурата да са регистрирани определен период преди откриването на търга. Такова изисквания липсва и в ЗДС и ППЗСД, по реда на който е проведена самата тръжна процедура. Наличието на такава изискване би било в противоречие с целта на проведената тръжна процедура съгласно Закона за държавната собственост и правилника за неговото приложение, а именно определяне на купувач на имот – частна държавна собственост, при наличие на процедурни правила и изисквания към участниците, при наличие на равни условия за всички кандидати. Ограничението за съществуването на кандидати – юридическите лице към определен момент преди стартиране на тръжната процедура, е в противовес  с принципа на равното начало, което трябва да бъде осигурено за всички субекти, които искат да участват в търга.

В обобщение на направените по-горе фактически и правни изводи, и като взех предвид постъпилите възражения, намирам предложението на прокурора за възобновяване на административното производство по издаването на Заповед № РД-12-13/09.04.2021г. на областен управител на област Бургас и последващата й отмяна, като неоснователно. Заповедта е издадена от компетентен орган в рамките на предоставените му от закона правомощия, при спазване на изискуемата форма и приложимите административни-производствени правила.

Предвид изложеното, на основание чл.97, ал.1 във вр. с чл.103, ал.2 и ал.3 от АПК,

 

З А П О В Я Д В А М :

 

           ОТХВЪРЛЯМ предложение изх.№ 2562/2021г. на Окръжна прокуратура Бургас за възобновяване на административното производство по издаване на Заповед № РД-12-13/09.04.2021г. на областния управител на област Бургас и последващата й отмяна като незаконосъобразна, за определяне на купувач недвижим имот – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС № 8520/27.02.2018г. и Акт за поправка № 8983/19.06.2018г. на  АЧДС № 8520/27.02.2018г., представляващ: Поземлен имот с идентификатор 58356.506.523 с площ 725 кв.м. по КККР на гр. Приморско, ул. „Черно море“, трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване: за туристическа база, хижа, ведно с построените в имота сгради, както следва:

Сграда с идентификатор 58356.506.523.1 със застр.площ 109 кв.м., брой етажи:1, предназначение: курортна, туристическа сграда, и

Сграда с идентификатор 58356.506.523.2 със застр.площ 41 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: курортна, туристическа сграда, с предоставени права за управление на „Югоизточно държавно предприятие“ гр. Сливен, ТП „Държавно ловно стопанство Ропотамо“.

          Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас и на интернет страницата на областната администрация  - https://www.bs.government.bg/.

            Заповедта да се съобщи на Окръжна прокуратура Бургас, както и на заинтересованите лица – участници в търга - „ОКЕАНИК ПРОПЪРТИ“ ЕООД гр. София и класираният на второ място участник „ЛИЛИЯ ИМОТИ“ ООД, както и на Министерство на земеделието, храните и горите и ЮИДП гр. Сливен.

           Настоящата заповед подлежи на оспорване пред Административен съд Бургас в 14 – дневен  срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

          

Проф. д.н. МАРИЯ НЕЙКОВА (п)

Областен управител на област Бургас

Добавено : вторник, 29 юни 2021 13:44 горе назад 300 pdf