Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-12-34/22.06.2021г

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-12-34

 

Бургас,22.06.2021 год.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.3а, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.42, ал.1 и чл. 55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл.45, ал.3 от ЗДДС, е проведен електронен търг с явно наддаване, открит със Заповед №РД-10-60/22.03.2021 год. на Областен управител на област Бургас, за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.824.279.1.2, с площ от 85,50 кв.м., на едно ниво, ведно с ½ ид. част от таван, целият с площ от 84 кв.м., както и съответните идеални части от общите части на сградата, представляващ втори етаж от двуетажна жилищна сграда с идентификатор 07079.824.279.1, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.824.279, всички по КККР на град Бургас, с адрес: град Бургас, кв. Долно Езерово, ул. „Петко Д. Петков“ № 15, ет.2, за който имот е съставен Акт за частна държавна собственост № 10278/19.01.2021 год., в управление на Областен управител на област Бургас.

Въз основа на резултатите, отразени в генериран протокол от електронната платформа на 14.06.2021 г., на основание, чл.55 от  ППЗДС,

 

З А П О В Я Д В А М:

            

1. Определям ПЕТЯ И АНЕСТИЕВА с ЕГН ********, сдокумент за самоличност: л.к. № 000000000, издадена от МВР- Бургас на 00.00.0000 год. и адрес: 00000000000, за спечелил търга и за купувач на имот – частна държавна собственост, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.824.279.1.2, с площ от 85,50 кв.м., на едно ниво, ведно с ½ ид. част от таван, целият с площ от 84 кв.м., както и съответните идеални части от общите части на сградата, представляващ втори етаж от двуетажна жилищна сграда с идентификатор 07079.824.279.1, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.824.279, всички по КККР на град Бургас, с адрес: град Бургас, кв. Долно Езерово, ул. „Петко Д. Петков“ № 15, ет.2, за който имот е съставен Акт за частна държавна собственост № 10278/19.01.2021 год., в управление на Областен управител на област Бургас.

 

2. Достигнатата на търга продажна цена на имота, описан в т.1, е в размер на 33270,00 лв.  (тридесет и три хиляди двеста и седемдесет лева).

 

        3. ЗАДЪЛЖАВАМ ПЕТЯ И АНЕСТИЕВА с ЕГН 0000000000, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, да внесе следните суми:

31270,00 лв. (тридесет и една хиляди двеста и седемдесет лева), съставляващи разликата между определената тръжна цена, посочена в т.2 и внесеният депозит за участие в търга в размер на 2 000 лв.(две хиляди лева),вносими по банкова сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF  на „Уникредит Булбанк” АД

798,48 лв. (седемстотин деветдесет и осем лева и 48 ст.), съставляващи 2% режийни разноски по §3 ал.1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота и 20% ДДС върху тях, по банковата сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк“ АД.

998,10 лв. (деветстотин деветдесет и осем лева и 10 ст.), съставляващи 3% местен данък по чл.47 ал.2 от ЗМДТ, по съответната банкова сметка на община Бургас.

Продажбата на имота е освободена доставка на основание чл. 45, ал.3 от Закон за данък върху добавената стойност, тъй като самостоятелният обект и сградата, в която се намира, не са нови по смисъла на § 1, т.5 от ДР на ЗДДС.

          4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, дължимият местен данък и режийни разноски в 14–дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация Бургас по един оригинал от всички платежни документи.

Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, приема се, че се е отказал от сключването на сделката, съгласно чл.57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява. 

5.В 7-дневен срок след представяне на документите за извършените плащания по т.3, да се подготви договор за продажба на имота.

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация: www.bsgovernment.bg както и да се съобщи на Окръжна прокуратура Бургас (съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г.).

Заповедта може да се обжалва в 14–дневен срок от съобщаването й пред Административния съд – гр. Бургас.

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началник отдел „ТУДС“ и началник отдел „АФСД“.

 

 

 

 

проф.д.н. МАРИЯ НЕЙКОВА (П)

Областен управител на област Бургас

Добавено : сряда, 23 юни 2021 20:27 горе назад 72 pdf