Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-12-36/22.06.2021г

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

                                                                                                                         Извлечение

З А П О В Е Д

 

№ РД-12-36

 

Бургас,22.06.2021год.

 

 

На основание чл.49, ал.1 от ЗДС във връзка с чл.3а, ал.2 от ЗПСК, чл.43 от ППЗДС и чл.45, ал.3 от ЗДДС е проведен електронен търг с явно наддаване, открит със Заповед №РД-10-94/19.05.2021 г. на областен управител на област Бургас, за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ: СОС с идентификатор 07079.618.68.1.5 със застр. площ 133,59 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ул. „Славянска“ № 3, ет.1, брой нива на обекта: 2, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, разположен на етажи 1-2, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху ПИ с идентификатор 07079.618.68, актуван с АЧДС № 10277/12.01.2021г.

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокол от 16.06.2021 г., на основание, чл.55 от  ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

            

1. Определям  „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД,  представлявано от управителя  Димитър Х. Сотиров, за спечелил търга и за купувач на имот – частна държавна собственост, представляващ: СОС с идентификатор 07079.618.68.1.5 със застр. площ 133,59 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ул. „Славянска“ № 3, ет.1, брой нива на обекта: 2, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, разположен на етажи 1-2, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху ПИ с идентификатор 07079.618.68, актуван с АЧДС № 10277/12.01.2021г.

2. Достигнатата на търга продажна цена на имота, описан в т.1 е в размер 208 300 лв.  (сто деветдесет и три хиляди лева).

        3. ЗАДЪЛЖАВАМ  „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД, спечелил търга и определензакупувач, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед  да внесе следните суми:

3.1. 203 300 лв. (двеста и три хиляди и триста лева), съставляващи разликата между определената тръжна цена, посочена в т.2 и внесеният депозит за участие в търга в размер на 5000 лв.(пет хиляди лева)вносими по банкова сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF  на „Уникредит Булбанк” АД.

3.2. 4999,20 лв. (четири хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и двадесет стотинки) с включен ДДС  съставляващи 2% режийни разноски по §3 ал.1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота, с включен ДДС, по банковата сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк“ АД.

          3.3. 6249 лв. (шест хиляди двеста четиридесет и девет лева), съставляващи 3% местен данък по чл.47 ал.2 от ЗМДТ, по съответната банкова сметка на община Бургас.

         3.4 На основание чл.45, ал.3 от Закона за данък добавената стойност върху продажната цена не се начислява ДДС, тъй като самостоятелният обект е разположен в сграда, която не е „нова сграда“ по смисъла на §1, т.5 от ДР на ЗДДС.

         4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, дължимият местен данък и режийни разноски в 14–дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация Бургас по един оригинал от всички платежни документи.

Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл.57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява. 

5.В 7-дневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т.3, да се подготви договор за продажба на имота.

Извлечение от заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, на интернет страницата на Областна администрация: https://www.bs.government.bg/ и на всички участници в търга по реда на АПК.

Заповедта да се съобщи на Окръжна прокуратура Бургас (съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г.).

Заповедта може да се обжалва в 14–дневен срок от съобщаването й пред Административния съд – гр. Бургас.

Настоящата заповед да се съобщи на „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД.

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началник отдел „ТУДС“ и началник отдел „АФСД“.

Заповедта да се връчи на началник отдел „АФСД“.

 

 

 

 

 БОЖАН БОЖАНОВ (п)

За Областен управител на област Бургас

Заповед № РД-10-126/22.06.2021г.

Добавено : сряда, 23 юни 2021 20:22 горе назад 85 pdf