Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-10-96/19.05.2021г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д
 
               № РД-10-96                   
 
         Бургас,19.05. 2021 г.

 

На основание чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол № 80-00-201/22.04.2021г. на комисията, назначена с моя Заповед № РД-10-217/28.11.2017г., изм. със Заповед № РД-10-210/18.12.2018г. и Протокол № 80-00- 237/13.05.2021г. на комисия, назначена със Заповед № РД-10-218/28.11.2017г., изм. със Заповед № РД-10-211/18.12.2018г. за откриване на тръжна процедура и за приемане на изготвената пазарна оценка,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Откривам процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: СОС с идентификатор 07079.601.42.1.100 с площ 56,63 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ж.к. „Зорница“ бл.42, вх.1, ет.17, ап.101, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива: 1, състоящ се от дневна, спалня, кухня, баня – WC и коридор, ведно с таванско помещение с площ 12,34 кв.м., както и 0,939% ид.части от общите части на сградата, актуван с АЧДС № 10399/12.05.2021г.

Първоначална наемна цена - 181 лв. /сто осемдесет и един лева / месечен наем без ДДС и 217,20 лв. /двеста и седемнадесет лева и двадесет стотинки/ с вкл. ДДС.

Наемът се заплаща авансово до 20-то число на предходния месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен наем.

Търгът да се проведе на 02.07.2021г. от 13.30 часа, в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул."Цар Петър" № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

 Определям депозит за участие в търга в размер на 100 лв. / сто лева /, вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 01.07.2021 г.

Определям стъпка за наддаване в размер на 18 (осемнадесет) лева без ДДС.

Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи - съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация

УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота както следва:

- акт за частна държавна собственост

- образец – заявление за участие в търга

- тръжни условия и необходими документи

- проект на договор за наем

- декларация за оглед

- декларация за липса на задължения към Областна администрация

- декларация по чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК

-декларация по чл.19а ЗДС, че кандидатът не е свързано лице с друг участник в процедурата;

- извлечение от експертна оценка.

Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лева, с включен ДДС, платени в деловодството на 1-ви етаж в сградата на Областна администрация  гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава на 3-ти етаж, стая № 27.

Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в Областна администрация до 01.07.2021 г.

Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. "Цар Петър" № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

Краен срок за подаване на документите за участие в търга - 17,30 часа на 01.07.2021 г.

В търга могат да участват всички физически и юридически лица.

Не могат да са самостоятелни кандидати или участници в тръжната процедура, лица които са свързани лица на основание чл.19а от Закона за държавна собственост. Свързани лица са лицата по смисъла на § 1, т.13 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. При установяване участието на „свързани лица“ в процедурата, същите се отстраняват с решение на комисията.

                                  

За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - Бургас - www.bsregion.org, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

Възлагам на старши експерт отдел “ТУДС” да организира съвместно с експерт връзки с обществеността обявяване на търга съгласно чл. 44 от ППЗДС, а на началник отдел „ТУДС“ да организира всички необходими действия по провеждането на търга.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Препис от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията, както и на експерт връзки с обществеността за сведение и изпълнение.

 

 

        ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (п)

Областен управител на област Бургас                                            

Добавено : четвъртък, 20 май 2021 10:05 горе назад 156 pdf