Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-10-98/19.05.2021г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д
 
      № РД- 10-98                  
         Бургас,19.05.2021 г.

 

На основание чл. 16,  ал. 2 във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13 ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, като взех предвид становище на комисията, изразено в протокол № 80-00-186/15.04.2021г., с оглед необходимостта от законосъобразно отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, осигуряване на условия за задоволяване на потребностте на посетителите на морския плаж в гр. Царево, кв. „Василико“ и реализиране на приходи от отдадените под наем имоти, находящи се в близост до морето,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Откривам процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от имот – публична държавна собственост, представляваща 144 кв.м. от ПИ с идентификатор 48619.505.464 по КККР на гр. Царево, кв. Василико, целият с площ 1950 кв.м., актуван с АПДС № 10298/16.02.2021г. Върху гореописаната площ ще бъдат разположени преместваеми обекти, представляващи 6 (шест) броя бунгала, всяко с площ 24 кв.м., с предназначение за търговска цел – туристически обекти за настаняване, съгласно схема по чл.56 от ЗУТ, съгласувана от областен управител на област Бургас и одобрена от гл. архитект на община Царево на 14.04.2021г.

Първоначална наемна цена - 436 лв. /четиристотин тридесет и шест лева/ месечен наем без ДДС и 523,20 лв.  /петстотин двадесет и три лева и двадесет стотинки/ с вкл. ДДС.

Наемът се заплаща авансово до 20 - то число на предходния месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен наем.

Търгът да се проведе на 01.07.2021г. от 10.30 часа, в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул."Цар Петър" № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

 Определям депозит за участие в търга в размер на  200 лв. / двеста лева /, вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 30.06.2021 г.

Определямстъпка за наддаванев размер на 40 (четиридесет) лева без ДДС.

Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи - съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация

УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота както следва:

- акт за публична държавна собственост

- образец – заявление за участие в търга

- тръжни условия и необходими документи

- проект на договор за наем

- декларация за оглед

- декларация за липса на задължения към Областна администрация

- декларация по чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК

-декларация по чл.19а ЗДС, че кандидатът не е свързано лице с друг участник в процедурата;

Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лева, с включен ДДС, платени в деловодството на 1-ви етаж в сградата на Областна администрация  гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава на 3-ти етаж, стая № 27.

В търга могат да участват само лица, имащи право да извършват търговска дейност, съгласно Търговския закон и Закона за търговския регистър. Допускат се само пререгистрирани търговци съгласно ЗТР. На основание чл. 19а от Закон за държавната собственост свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в тръжната процедура. Свързани лица  са лицата по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в Областна администрация до 30.06.2021 г.

Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. "Цар Петър" № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

Краен срок за подаване на документите за участие в търга - 17,30 часа на 30.06.2021 г.

За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - Бургас - www.bsregion.org, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

Възлагам на старши експерт отдел “ТУДС” да организира съвместно с експерт връзки с обществеността обявяване на търга съгласно чл. 44 от ППЗДС, а на началник отдел „ТУДС“  да организира всички необходими действия по провеждането на търга.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Препис от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията, както и на експерт връзки с обществеността за сведение и изпълнение.

       

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (п)

Областен управител на област Бургас                                           

Добавено : четвъртък, 20 май 2021 09:47 горе назад 160 pdf