Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-12-25/17.05.2021г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-12-25

Бургас,17.05.2021 год.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.3а, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.42, ал.1 и чл. 55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл.45, ал.7 от ЗДДС, е проведен електронен търг с явно наддаване, открит със Заповед №РД-10-61/22.03.2021 год. на Областен управител на област Бургас, за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ: Поземлен имот № 501.211 с площ от 487 кв. м., съгласно геодезическа снимка, находящ се в област Бургас, община Руен, село Подгорец, за който имот е съставен Акт за частна държавна собственост № 10125/20.10.2020 год., в управление на Областен управител на област Бургас.

Въз основа на резултатите, отразени в генериран протокол от електронната платформа на 13.05.2021 г., на основание, чл.55 от  ППЗДС,

 

З А П О В Я Д В А М:

             

1. Определям САИД Е САИД с ЕГН *****, действал чрез представляващия го адв. Тургай Хасан, вписан в регистъра на адвокатите към Адвокатска колегия Бургас, съгласно нотариално заверено пълномощно; документ за самоличност на купувача: л.к. № 000000000 издадена от МВР-Бургас на 00000000 год. и адрес на купувача: Област Бургас, община Руен, село Подгорец, за спечелил търга и за купувач на имот – частна държавна собственост, представляващ: Поземлен имот № 501.211 (петстотин и едно точка двеста и единадесет) с площ от 487 кв. м. (четиристотин осемдесет и седем квадратни метра), съгласно геодезическа снимка, застроен, находящ се в Област Бургас, община Руен, село Подгорец; при координати на граничните точки на имота от пряко геодезическо заснемане в координатна система  от 1970 год.: 4678954.283, 4678958.726, 4678953.782, 4678958.799, 4678944.624, 4678942.035, 4678940.352, 4678937.741; 9579774.547, 9579758.959, 9579752.986, 9579741.655, 9579740.344, 9579753.864, 9579760.261, 9579770.468; имотът актуван с АЧДС № 10125/20.10.2020 г.

2. Достигнатата на търга продажна цена на имота, описан в т.1, е в размер на 2230 лв.  (две хиляди двеста и тридесет лева) без ДДС.

 

        3. ЗАДЪЛЖАВАМ САИД Е САИД, ЕГН ******, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, да внесе следните суми:

1730 лв. (хиляда седемстотин и тридесет лева), съставляващи разликата между определената тръжна цена, посочена в т.2 и внесеният депозит за участие в търга в размер на 500 лв.(петстотин лева),вносими по банкова сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF  на „Уникредит Булбанк” АД.

 

 

 

44,6 лв. (четиридесет и четири лева и 60 ст.), съставляващи 2% режийни разноски по §3 ал.1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота, без включен ДДС, по банковата сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк“ АД.

           454,92 лв.  (четиристотин петдесет и четири лева и 92 ст.), представляващи 20% ДДСизчислен върху размера на достигната продажна цена и 2% режийни - по сметка на Областна администрация Бургас -  IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF  на „Уникредит Булбанк” АД.

         57,98 лв. (петдесет и седем лева и 98 ст.), съставляващи 2,6% местен данък по чл.47 ал.2 от ЗМДТ, по съответната банкова сметка на община Руен.

 

          4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, ДДС, дължимият местен данък и режийни разноски в 14–дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация Бургас по един оригинал от всички платежни документи.

Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл.57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява. 

5.В 7-дневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т.3, да се подготви договор за продажба на имота.

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация: www.bs.government.bg както и да се съобщи на Окръжна прокуратура Бургас (съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г.).

Заповедта може да се обжалва в 14–дневен срок от съобщаването й пред Административния съд – гр. Бургас.

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началник отдел „ТУДС“ и началник отдел „АФСД“.

 

 

 ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (П)

Областен управител на област Бургас

Добавено : вторник, 18 май 2021 10:59 горе назад 86 pdf