Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-12-15/21.04.2021г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

  З А П О В Е Д

 

№ РД-12-15

 

Бургас, 21.04.2021год.

 

 

На основание чл.49, ал.1 от ЗДС във връзка с чл.3а, ал.2 от ЗПСК, чл.43 от ППЗДС и чл.45, ал.3 от ЗДДС е проведен електронен търг с явно наддаване, открит със Заповед №РД-10-54/18.03.2021 г. на областен управител на област Бургас, за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.611.224.1.6 с площ 104,34 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ул. „Софроний“ № 12, брой нива на обекта: 2, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, ведно с избено помещение под самостоятелния обект и съответните идеални части от общите части на сградата, актуван с АЧДС № 9376/03.04.2019г.

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокол от 15.04.2021 г., на основание, чл.55 от  ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

            

1. Определям  Хасан И. Кралъ, за спечелил търга и за купувач на имот – частна държавна собственост, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.611.224.1.6 с площ 104,34 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ул. „Софроний“ № 12, брой нива на обекта: 2, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, ведно с избено помещение под самостоятелния обект и съответните идеални части от общите части на сградата, актуван с АЧДС № 9376/03.04.2019г.

2. Достигнатата на търга продажна цена на имота, описан в т.1 е в размер на 148 933 лв.  (сто четиридесет и осем хиляди деветстотин тридесет и три лева).

        3. ЗАДЪЛЖАВАМ  Хасан И. Кралъ, спечелил търга и определензакупувач, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед  да внесе следните суми:

3.1. 143 933 лв. (сто четиридесет и три хиляди деветстотин деветдесет и три лева), съставляващи разликата между определената тръжна цена, посочена в т.2 и внесеният депозит за участие в търга в размер на 5000 лв.(пет хиляди лева)вносими по банкова сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF  на „Уникредит Булбанк” АД.

3.2. 3574,39 лв. (три хиляди петстотин седемдесет и четири лева и тридесет и девет ст.)  с включен ДДС  съставляващи 2% режийни разноски по §3 ал.1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота, с включен ДДС, по банковата сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк“ АД.

          3.3. 4467,99 лв. (четири хиляди четиристотин шестдесет и седем лева и деветдесет и девет ст.), съставляващи 3% местен данък по чл.47 ал.2 от ЗМДТ, по съответната банкова сметка на община Бургас.

         3.4 На основание чл.45, ал.3 от Закона за данък добавената стойност върху продажната цена не се начислява ДДС, тъй като самостоятелният обект е разположен в сграда, която не е „нова сграда“ по смисъла на §1, т.5 от ДР на ЗДДС.

         4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, дължимият местен данък и режийни разноски в 14–дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация Бургас по един оригинал от всички платежни документи.

Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл.57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява. 

5.В 7-дневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т.3, да се подготви договор за продажба на имота.

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация: www.bs.government.bg и на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура Бургас (съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г.).

Заповедта може да се обжалва в 14–дневен срок от съобщаването й пред Административния съд – гр. Бургас.

Настоящата заповед да се съобщи на Хасан И. Кралъ.

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началник отдел „ТУДС“ и началник отдел „АФСД“.

Заповедта да се връчи на началник отдел „АФСД“.

 

 

 ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (п)

Областен управител на област Бургас

Добавено : четвъртък, 22 април 2021 09:30 горе назад 110 pdf