Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-12-13/09.04.2021г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

                                                                                                                                  Извлечение

З А П О В Е Д

 

№ РД-12-13

 

Бургас,09.04.2021год.

 

 

На основание чл.168, т.1 и т.10 от Закона за горите, чл.43, ал.4 от Закона за държавната собственост във връзка с  чл.59 от ППЗДС в административната сграда на ЦУ ЮИДП гр. Сливен е проведен търг с явно наддаване, открит със Заповед №РД49-54/17.02.2021 г., изм. със Заповед № РД49-55/19.02.2021г. на министъра на земеделието, храните и горите, за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС № 8520/27.02.2018г. и Акт за поправка № 8983/19.06.2018г. на  АЧДС № 8520/27.02.2018г., представляващ: Поземлен имот с идентификатор 58356.506.523 с площ 725 кв.м. по КККР на гр. Приморско, ул. „Черно море“, трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване: за туристическа база, хижа, ведно с построените в имота сгради, както следва:

Сграда с идентификатор 58356.506.523.1 със застр.площ 109 кв.м., брой етажи:1, предназначение: курортна, туристическа сграда, и

Сграда с идентификатор 58356.506.523.2 със застр.площ 41 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: курортна, туристическа сграда.

     Въз основа на резултатите от проведения търг е съставен протокол от 30.03.2021г. на тръжната комисия, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите на основание чл.59, ал.5 от ППЗДС. Утвърденият протокол, ведно с цялата документация по проведената тръжна процедура, е постъпил в Областна администрация Бургас с писмо рег.№ 06-138/02.04.2021г. на Министерство на земеделието, храните и горите.

      С оглед резултатите от търга, отразени в протокола от 30.03.2021г., утвърден от министъра на земеделието, храните и горите и на основание чл.59, ал.6 от ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

            

1. Определям  „ОКЕАНИК ПРОПЪРТИ“ ЕООД  , седалище адрес на управление гр. С., представлявано от Д. Димитрова – управител,  гр. С.  за спечелил търга и за купувач на имот – частна държавна собственост, подробно описан в АЧДС № 8520/27.02.2018г. и Акт за поправка № 8983/19.06.2018г. на  АЧДС № 8520/27.02.2018г., представляващ: Поземлен имот с идентификатор 58356.506.523 с площ 725 кв.м. по КККР на гр. Приморско, ул. „Черно море“, трайно предназначение на територията: урбанизирана  и начин на трайно ползване: за туристическа база, хижа, ведно с построените в имота сгради, както следва:

Сграда с идентификатор 58356.506.523.1 със застр.площ 109 кв.м., брой етажи:1, предназначение: курортна, туристическа сграда, и

Сграда с идентификатор 58356.506.523.2 със застр.площ 41 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: курортна, туристическа сграда.

2. Достигнатата на търга продажна цена на имота, описан в т.1 е в размер на 153 120 лв.  (сто петдесет и три хиляди сто и двадесет лева), без вкл. ДДС.

 3. ЗАДЪЛЖАВАМ  „ОКЕАНИК ПРОПЪРТИ“  спечелил търга и определензакупувач, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед на основание чл.59, ал.7 от ППЗДС да внесе по сметка на ЦУ на ЮИДП, гр. Сливен с IBAN: BG 47 RZBB 91551001 334494 BGN, BIC код BZBBBGSF – Райфайзен банк, офис Сливен  следните суми:

3.1. 139 200 лв. (сто тридесет и девет хиляди и двеста лева), съставляващи разликата между определената тръжна цена, посочена в т.2 и внесеният депозит за участие в търга в размер на 13 920 лв.(тринадесет хиляди деветстотин и двадесет лева)вносим по банкова сметка на ЦУ на ЮИДП гр. Сливен.

3.2. 3062,40 лв. (три хиляди шестдесет и два лева и четиридесет стотинки) съставляващи 2% режийни разноски по §3 ал.1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота без  включен ДДС по сметка на ЦУ на ЮИДП, гр. Сливен с IBAN: BG 47 RZBB 91551001 334494 BGN, BIC код BZBBBGSF – Райфайзен банк, офис Сливен.           

 3.3. 4593,60 лв. (четири хиляди петстотин деветдесет и три лева и шестдесет стотинки), съставляващи 3% местен данък по чл.47 ал.2 от ЗМДТ, по съответната банкова сметка на община Приморско.

 3.4. 31 236,48 лв. (тридесет и една хиляди двеста тридесет и шест лева и четиридесет и осемдесет стотинки) съставляващи 20% ДДС върху продажната цена, увеличена с дължимите по сделката режийни разноски на основание чл.45, ал.7 от Закон за данък върху добавената стойност.

 4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, дължимият местен данък, режийни разноски и ДДС по горепосочената банкова сметка на ЦУ ЮИДП гр. Сливен в 14–дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация Бургас по един оригинал от всички платежни документи.

Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл.57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит  не се възстановява. 

5.В 7-дневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т.3 и потвърждение от ЦУ ЮИДП гр. Сливен, че са постъпили гореописаните суми по сметка на предприятието да се подготви договор за продажба на имота.

Настоящата заповед да се изпрати на ЦУ ЮИДП гр. Сливен, ул. „Орешак“ № 15А, както и на Министерство на земеделието, храните и горите.

Извлечение от заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация:web: www.bs.government.bgи на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура Бургас (съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г.).

Заповедта може да се обжалва в 14–дневен срок от съобщаването й пред Административния съд – гр. Бургас.

Настоящата заповедта да се съобщи на „ОКЕАНИК ПРОПЪРТИ“.

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началник отдел „ТУДС“ и началник отдел „АФСД“.

 

 ВЛАДИМИР КРУМОВ (п)

 За Областен управител на област Бургас

 Заповед за заместване № РД10-75/06.04.2021г.

Добавено : петък, 09 април 2021 15:50 горе назад 276 pdf