Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-12-11/06.04.2021г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

                                                                                                                                   извлечение

 З А П О В Е Д               
№ РД-12-11
 
Бургас, 06.04.2021 год.

 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗДС във връзка с чл.3а, ал.2 от ЗПСК, чл.42, ал.1 във вр. с чл.43 от ППЗДС и чл.45, ал.7 от ЗДДС е проведен електронен търг с явно наддаване, открит със Заповед №РД-10-26/15.02.2021 г. на областен управител на област Бургас, за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ: втори етаж от двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 50 кв.м., ведно с прилежащите на обекта 500/900 кв.м. ид.ч. от УПИ XI-135 в кв.47 по регулационния план на с. Ливада, община Камено, актуван с АЧДС № 9757/10.01.2020г.

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокол от 30.03.2021 г. и на основание, чл.55 от  ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

            

        1. Определям  Руси П. Желев  за спечелил търга и за купувач на имот – частна държавна собственост, представляващ: втори етаж от двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 50 кв.м., ведно с прилежащите на обекта 500/900 кв.м. ид.ч. от УПИ XI-135 в кв.47 по регулационния план на с. Ливада, община Камено, актуван с АЧДС № 9757/10.01.2020г.

        2. Достигнатата на търга продажна цена на имота, описан в т.1 е в размер на 5900 лв.  (пет хиляди и деветстотин), без вкл. ДДС.

        3. ЗАДЪЛЖАВАМ  Руси П. Желев, спечелил търга и определензакупувач, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед  да внесе следните суми:

3.1. 5400 лв. (пет хиляди и четиристотин лева), съставляващи разликата между определената тръжна цена, посочена в т.2 и внесеният депозит за участие в търга в размер на 500 лв.(петстотин лева)вносими по банкова сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF  на „Уникредит Булбанк” АД.

3.2. 118 лв. (сто иосемнадесет лева)  без  включен ДДС  съставляващи 2% режийни разноски по §3 ал.1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота, с включен ДДС, по банковата сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк“ АД.

          3.3. 177 лв. (сто седемдесет и седем лева), съставляващи 3% местен данък по чл.47 ал.2 от ЗМДТ, по съответната банкова сметка на община Камено.

          3.4. 1203,60 лв. (хиляда двеста и три лева и шестдесет стотинки) съставляващи 20% ДДС върху продажната цена на основание чл.45, ал.7 от Закон за данък върху добавената стойност.

          4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, дължимият местен данък, режийни разноски и ДДС в 14–дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация Бургас по един оригинал от всички платежни документи.

Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл.57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява. 

5.В 7-дневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т.3, да се подготви договор за продажба на имота.

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация: www.bs.government.bg и на всички участници в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура Бургас (съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г.).

Заповедта може да се обжалва в 14–дневен срок от съобщаването й пред Административния съд – гр. Бургас.

Настоящата заповедта да се съобщи на Руси П. Желев.

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началник отдел „ТУДС“ и началник отдел „АФСД“.

Заповедта да се връчи на началник отдел „АФСД“.

 

 

 

 

 ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (п)

Областен управител на област Бургас

Добавено : вторник, 06 април 2021 16:30 горе назад 218 pdf