Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-12-9/06.04.2021г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-12-9

 

Бургас,06.04.2021 год.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.3а, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.42, ал.1 и чл. 55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл.45, ал.7 от ЗДДС, е проведен електронен търг с явно наддаване, открит със Заповед №РД-10-27/16.02.2021 год. на Областен управител на област Бургас, за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ: Неурегулиран поземлен имот с площ от 1603 кв.м. (хиляда шестстотин и три квадратни метра), находящ се в западната част на село Дропла, община Руен, ЕКАТТЕ 23755, за което село няма изработен кадастрален и регулационен план, при граници: север – улица; изток – двор на Рамадан Иб Кадир; юг – улица; запад – двор на Шукри Мехмед Сали. За имота е съставен Акт за частна държавна собственост № 9980/03.08.2020 год., в управление на Областен управител на област Бургас. 
Имотът е застроен със сгради, собственост на трето лице, които не са предмет на проведения търг.
Въз основа на резултатите, отразени в генериран протокол от електронната платформа на 31.03.2021 г., на основание, чл.55 от  ППЗДС,

 

З А П О В Я Д В А М:

            

        1. Определям Мехмед  Х Мехмед  с ЕГН *****, действал чрез представляващия го адв. Тургай Хасан, вписан в регистъра на адвокатите към Адвокатска колегия Бургас, документ за самоличност на купувача: л.к. № хххххххххх издадена от МВР-Бургас на хххххх год. и адрес на купувача: ххххххххххххххххххх, за спечелил търга и за купувач на имот – частна държавна собственост, представляващ: Неурегулиран поземлен имот с площ от 1603 кв.м. (хиляда шестстотин и три квадратни метра), находящ се в западната част на село Дропла, община Руен, ЕКАТТЕ 23755, за което село няма изработен кадастрален и регулационен план, при граници: север – улица; изток – двор на Рамадан Иб Кадир; юг – улица; запад – двор на Шукри Мехмед Сали; който имот е актуван с Акт за частна държавна собственост № 9980/03.08.2020 год., съгласно геодедическото му заснемане по координати на точки по чупките на границата на имота в координатна система 2005 г.

 

        2. Достигнатата на търга продажна цена на имота, описан в т.1, е в размер на 4596 лв.  (четири хиляди петстотин деветдесет и шест лева) без ДДС.

 

        3. ЗАДЪЛЖАВАМ Мехмед Х Мехмед, ЕГН *****, спечелил търга и определензакупувач, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, да внесе следните суми:

 3596 лв. (три хиляди петстотин деветдесет и шест лева), съставляващи разликата между определената тръжна цена, посочена в т.2 и внесеният депозит за участие в търга в размер на 1000 лв.(хиляда лева),вносими по банкова сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF  на „Уникредит Булбанк” АД.

91,92 лв. (деветдесет и един лева и деветдесет и две стотинки), съставляващи 2% режийни разноски по §3 ал.1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота, без включен ДДС, по банковата сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк“ АД.

           937,58 лв.  (деветстотин тридесет и седем лева и петдесет и осем стотинки), представляващи 20% ДДСизчислен върху размера на достигната продажна цена и 2% режийни - по сметка на Областна администрация Бургас -  IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF  на „Уникредит Булбанк” АД.

         119,50 лв. (сто и деветнадесет лева и петдесет стотинки), съставляващи 2,6% местен данък по чл.47 ал.2 от ЗМДТ, по съответната банкова сметка на община Руен.

 

          4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, ДДС, дължимият местен данък и режийни разноски в 14–дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация Бургас по един оригинал от всички платежни документи.

Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл.57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява. 

          5.В 7-дневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т.3, да се подготви договор за продажба на имота.

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация: www.bs.government.bg както и да се съобщи на Окръжна прокуратура Бургас (съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г.).

Заповедта може да се обжалва в 14–дневен срок от съобщаването й пред Административния съд – гр. Бургас.

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началник отдел „ТУДС“ и началник отдел „АФСД“.

 

 

 ВЛАДИМИР КРУМОВ  (П)

Зам-Областен управител на област Бургас

Заповед РД-10-75/06.04.2021 год.

Добавено : вторник, 06 април 2021 15:55 горе назад 223 pdf