Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-09-12/30.03.2021г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д
 
РД – 09-12
                                      
    Бургас,30.03.2021 г.

            

 

  В Областна администрация Бургас проведен е търг с тайно наддаване, открит със Заповед № РД-10-221/ 04.12.2020 г. на областния управител на област Бургас за учредяване право на пристрояване за изграждане на сутеренен етаж и асансьор за хора в неравностойно положение с обща застроена площ 166,45 кв.м. в съществуваща в имота сграда с идентификатор 67800.501.403.1, собственост на трети лица, в недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ ПИ 67800.501.403 по КККР на гр. Созопол, ул. „Кулата“ № 9, актуван с АЧДС № 4858/ 25.02.2010г. и Акт за поправка № 7512/ 27.08.2015г. на АЧДС № 4858/ 25.02.2010г.  

Въз основа на резултатите от проведения търг е издадена Заповед № РД-12-1/ 19.01.2021г. на областен управител, съгласно която дружество „СТАНТРЕЙД” ЕООД ЕИК 203428225, гр. Созопол – единствен участник в търга - е определено за спечелило търга за учредяване правото на пристрояване. Заповедта е обявена по предвидения в ППЗДС ред,  връчена е на заинтересованото лице на 26.01.2021 г. и е влязла в сила на 10.02.2021 г.

С писмо вх. № 11-00-19(2)/ 16.02.2021г. е постъпило предложение от А. Червеняков – прокурор при Окръжна прокуратура гр. Бургас на основание чл. 100 във вр. с чл. 99, т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ за възобновяване на административното производство по издаване на Заповед № РД-12-1/19.01.2021г. на областния управител на област Бургас и последващата й отмяна като незаконосъобразна.

Съгласно становището на прокурора от посоченото описание на имота в тръжната документация става ясно, че в предметния обхват на търга попада учредяване право на пристрояване за изграждане на сутеренен етаж и асансьорно съоръжение към заварена сграда с идентификатор 67800.501.403.1, собственост на трето лице, съгласно изготвена и съгласувана с НИНКН – МК техническа проектна документация за обект с наименование „Културен център Созопол – Изграждане на сутерен и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение” в УПИ VI-441 кв.37 по плана на гр. Созопол. Според аргументите на прокурора липсва яснота дали изготвената и съгласувана с НИНКН – МК техническа проектна документация /послужила за дефиниране на обекта на правото на пристрояване/ касае спечелилото търга дружество „СТАНТРЕЙД” ЕООД, предвид обстоятелството, че проектът е възложен от друго юридическо лице, инициирало откриването на тръжната процедура. В този смисъл според прокурора е налице явно несъответствие между предмета и целта на търга и резултата от проведената процедура.

В предложението са изложени и твърдения за допуснато нарушение на процедурата по провеждане на търга, тъй като липсват посочените в условията за провеждане на търга изискуеми документи, удостоверяващ статута на юридическото лице, ако не е посочен ЕИК и нотариално заверен документ за представителна власт, когато същата не може да се установи от удостоверението за актуално правно състояние.

С писмо изх. № 26-00-24(2)/24.02.2021 г. на Областна администрация Бургас спечелилият търга участник е уведомен за постъпилото предложение, включително му е указана възможността да направи възражения, както и да бъде изслушан на основание чл. 96 във вр. с чл. 103, ал. 2 от АПК. В съответствие с компетентността на областния управител по чл. 100 вр. чл. 99, т. 1 АПК по свой почин да инициира възобновяване на административното производство, в писмото са изложени допълнителни основания за незаконосъобразност на проведения търг извън наведените от прокурора доводи. Изразено е становище, че с приложения към документацията технически инвестиционен проект, с който са определени съществените характеристики на обектите на пристрояване, се предвижда изграждане на сутеренен етаж и асансьор към заварената сграда, които нямат самостоятелна функция и конструктивно са свързани с останалата част от сградата по начин, изключващ съществуването им като самостоятелни обекти. Посочено е, че в този случай реализацията на проекта, който е неразделна част от условията на търга, не би могла да доведе до придобиване на собствеността върху пристроеното от суперфициаря, което е в разрез с естеството и съдържанието на правото на пристрояване.

В отговор е постъпило възражение вх. № 26-00-24(3)/ 10.03.2021г. от спечелилия участник „СТАНТРЕЙД” ЕООД гр. Созопол, в което се застъпва тезата, че Заповед № РД-12-1/ 19.01.2021 г. на областния управител е законосъобразна и искането на прокурора за възобновяване на административното производство по издаването на заповедта е неоснователно.

Според изложените във възражението аргументи не еналице явно несъответствие между предмет и цел на търга и резултата от процедурата. Целта на проведената тръжна процедура съгласно ЗДС и ППЗДС е да се учреди в съществуващ имот право на пристрояване при наличие на редица процедурни правила и изисквания към кандидатите, които имат за цел да осигурят равни условия за всички кандидати, за които не са налице законови пречки да участват в процедурата. Участието на „СТАНТРЕЙД“  ЕООД в тръжната процедура е израз именно на равното начало, което е осигурено на всички субекти, които имат желание да участват в търга.  В този смисъл е без значение дали приложената към тръжната документация техническа проектна документация касае кандидата или не. Документацията касае строежа и това е нейното предназначение.

Според заинтересованата страна не е правилно и становището на прокурора, че е нарушена процедурата по провеждане на търга, тъй като липсват посочените в условията    изискуеми документи, удостоверяващи статута на юридическото лице. Заявлението за участие в търга е подписано от законния представител на дружеството. Справка за актуалното му състояние може да бъде направена в сайта на търговския регистър.

Във възражението се посочваче никъде в мотивите на прокурора не става ясно точно кои са фактите и обстоятелствата, които водят до пороци в издадената заповед, с които да е съществено нарушено някое от изискванията за законосъобразност на административният акт. В предложението на прокурора липсват твърдения да са налице противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона.

Заинтересованото лице е възразило и по основателността на аргументите на административния орган, изложени в писмо изх. № 26-00-24(2)/ 24.02.2021г, а именно, че след реализиране на строителството сутеренният и първият етаж ще формират общо един обект, а не отделни самостоятелни обекти. Изтъква се е, че тези доводи не съвпадат с направеното от прокурора предложение, нито имат отношение към издадената заповед. Твърди се, че в случая проектната документация не е одобрена от всички компетентни органи по законовия ред съгласно нормите на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Това според участника означава, че проектната документация подлежи на промяна до издаването на разрешение за строеж по реда на ЗУТ. При учредяване на право на пристрояване винаги обектът на строителство става неотделима част от сградата. Важното в случая е не, че сградата е собственост на трето лице, а че земята, върху която предстои да бъде изграден обектът, е собственост на държавата. Изложени са доводи, че преценката дали проектът, който е изготвен и приложен в рамките на тръжната процедура, може да бъде реализиран, не е от компетентността на областния управител, а на главният архитект на общината. Според дружеството проектът още не е одобрен и може да бъде изменян, ако са налице проблеми по възникването на самостоятелен обект.

След като разгледах основанията и доводите в предложението на прокурора, както и посочените аргументи в постъпилото възражение и след обстоен преглед и анализ на документацията по проведения търг, намирам от фактическа и правна страна следното:

Предложението на прокурора за възобновяване на административното производство по издаване на Заповед № РД-12-1/19.01.2021г. и последващата й отмяна е подадено в срока по чл.102, ал.1 АПК и е в съответствие с правомощията на прокурора по чл. 100 във вр. с чл.99, т.1 от АПК. Разглеждането му е  от компетентността на областния управител в качеството му на административен орган, издател на заповедта, доколкото същата не подлежи на оспорване по административен ред.

Заповед № РД-12-1/19.01.2021г. на областен управител, с която дружеството „СТАНТРЕЙД” ЕООД е определено за спечелило търга, е връчена лично на единствения участник в тръжната процедура на 26.01.2021г. и е съобщена на Окръжна прокуратура на 20.01.2021г. Срещу издадената заповед няма подадена жалба или протест на прокурора в сроковете, установени в чл.149, ал. 1 и ал. 4 АПК, поради което заповедта е влязла в сила.

С оглед изложеното приемам като допустимо разглеждането на постъпилото предложение за възобновяване на административното производство по издаване на Заповед № РД-12-1/ 19.01.2021г.

 

По основателността на предложението:

Не може да се сподели становището на прокурора, че е нарушена процедурата по провеждане на търга, тъй като липсвали посочените в тръжните условия изискуеми документи, удостоверяващи статута на юридическото лице, ако не е посочен ЕИК, и нотариално заверен документ за представителна власт, когато същата не може да се установи от удостоверението за актуално състояние. В случая е приложена нормата на чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съгласно която при посочен идентификационен код не се изисква доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър. Информацията за актуалното състояние на всяко юридическо лице е публична и достъпна на сайта на Търговския регистър и такава справка е извършена от комисията по провеждане на търга по отношение на участника „СТАНТРЕЙД“  ЕООД, който в заявлението си е посочил ЕИК. Справката е разпечатана и приложена към документацията по провеждане на процедурата.

Във връзка с втория аргумент на прокурора, а именно че съгласуваният с Министерство на културата инвестиционен проект е изготвен по възлагане на юридическо лице, което не е идентично с лицето, спечелило търга, и това води до противоречие на предмета и целта на търга с неговия резултат, Областна администрация Бургас извърши допълнителен анализ на проекта и тръжните условия, при което се установи следното:

В съответствие с чл. 43 ППЗДС процедурата по провеждане на търга е открита със Заповед № РД-10-221 от 04.12.2020 г. на областния управител, с която са утвърдени тръжната документация и условията на търга. В утвърдените тръжни условия е посочено, че правото на пристрояване се учредява за изграждане на сутеренен етаж и асансьорно съоръжение към заварена сграда с идентификатор 67800.501.403.1, собственост на фондация „Приморско“ и фондация „Созопол“, съгласно изготвена и съгласувана с НИНКН – МК техническа проектна документация за обект с наименование „Културен център Созопол – изграждане на сутерен и осигуряване на достъпна среда за хора с неравностойно положение“ в УПИ VІ, кв. 37 по плана на гр. Созопол.  Обектите на бъдещото строителство са описани в чл. 1 от приложения проект на договор за учредяване правото на пристрояване, който изрично препраща към приложения инвестиционен проект за обект „Културен център Созопол – изграждане на сутерен и осигуряване на достъпна среда за хора с неравностойно положение“.

С оглед на така установените изисквания следва да се отговори положително на поставения от прокурора въпрос, а именно, че изготвената и съгласувана с НИНКН – МК проектна документация касае и обвързва всички евентуални участници в търга, в т. ч. и „СТАНТРЕЙД“ ЕООД, като последният в качеството си на суперфициар не би могъл да построи различни обекти от предвидените в проектната документация по отношение на тяхната функция, граници и разположение спрямо останалите обекти в сградата.

Видно от обяснителната записка към съгласувания инвестиционен проект, в УПИ VI, кв. 37 по плана на гр. Созопол е проведено спасително археологическо проучване и е изготвен Доклад за научна стойност на разкритите археологически структури. При реализираните през 2016 г. реставрационни дейности по укрепване на основите на сградите в имота е установена възможност за създаване на ново пространство, съвпадащо с подовото ниво на бойната кула (долепена южно до фасадата на сградата), което да бъде обособено в допълнителен етаж. Проектът предвижда полученият етаж да функционира като зала с мултимедия за наблюдение на археологическия резерват от лица с увреждания, които не могат да се придвижват на територията на резервата. В северния ъгъл между двете сгради е проектиран асансьор за хора в неравностойно положение, който да свърже новополучения етаж с горното ниво на Културния център. Предвидено е и стълбище за връзка между двете нива в северната част на застройката, като същото не е отделено с преградни стени от етажите, които обслужва. От обяснителната записка, а също и от графичната част на проекта става ясно, че предвиденият по проект сутеренен етаж функционално и конструктивно е свързан с по-горните нива на сградата, заедно с които ще формира един обект – Културен център. Той няма белезите на самостоятелен обект по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър. По отношение на втория обект – асансьор за лица с увреждания, осигуряващ достъп до сутеренния етаж, е безспорно че като обслужващо сградата съоръжение той не представлява самостоятелна вещ. След изграждането му съоръжението ще стане неотделима част от сградата, чийто собственик е друго юридическо лице, различно от спечелилия търга участник.

Съгласно разпоредбите на Закона за държавната собственост (чл. 59 вр. чл. 58, ал. 2 и ал. 3 ЗДС) и правилника за прилагането му (чл. 60 ППЗДС) право на пристрояване върху съществуваща сграда, изградена върху държавна земя, се учредява чрез провеждане на търг. Изискването за провеждане на състезателна процедура означава, че на всички заинтересовани лица следва да бъдат осигурени равни условия за участие и да им бъде гарантирана правната възможност при спечелване на търга да придобият ограниченото вещно право в пълен обем, в т. ч. и собствеността върху пристроените обекти.

Отчитайки посочените по-горе условия, при които е проведен настоящият търг, ако процедурата завърши с договор за учредяване на право на пристрояване, при реализиране на предвиденото по проект строителство носителят на правото не би могъл да придобие собствеността върху пристроената част, тъй като тя не представлява самостоятелен обект. По дефиниция правото на пристрояване е право на едно лице да пристрои заварена сграда, като стане изключителен собственик на изграденото, а доколкото то представлява функционално обособен обект - и притежател на припадащите му се идеални части от общите части на сградата. Придобиването на собствеността върху новопостроения обект е съществен елемент от съдържанието на правото на пристрояване, без който то не може да съществува като вещно право. С оглед невъзможността да се придобие в изключителна собственост пристроената част, договорът за учредяване на правото на пристрояване би се оказал нищожен поради невъзможен предмет.

Възражението на „СТАНТРЕЙД” ЕООД, че няма пречка за сключване на договора, тъй като приложената проектна документация не е одобрена от компетентния орган и подлежи на промяна в хода на съгласуването й по реда на ЗУТ, не е основателно. Принципната възможност за обособяване на пристроеното в самостоятелен обект чрез изменение на проектната документация не е достатъчна, за да обоснове сключването на валиден договор. Такава промяна би могла да се реализира само ако тя е допустима съобразно изразената от страните воля или ако пристроената част не е конкретно определена в договора за учредяване на правото на пристрояване. Настоящият случай не е такъв, защото в условията на търга учредителят е дефинирал конкретно обектите на пристрояване, препращайки към обсъдената по-горе техническа документация, и това е заложено в клаузите на бъдещия договор. Съдържанието на договора също е неразделна част от тръжната документация, обвързваща всички участници в процедурата, в т. ч. и административния орган. Областният управител не би могъл да промени условията на договора след провеждането на търга или да сключи договор за учредяване на право на пристрояване с различно съдържание от утвърдения проект, тъй като това би поставило спечелилия търга участник в привилегирована позиция спрямо останалите заинтересовани лица. От друга страна налагането в тръжните условия на изисквания, обвързващи реализацията на правото на пристрояване с проектна документация, която не предвижда възникване на самостоятелен обект, не съответства на установената в чл. 59 от Закона за държавната собственост цел на търга, а именно учредяване на ограничено вещно право на пристрояване. Както бе посочено по-горе, последното не може да възникне поради липса на годен обект, който да бъде придобит в изключителна собственост от титуляря след реализиране на предвиденото по проект преустройство. Собствеността върху пристроеното, доколкото то няма самостоятелен характер, може да бъде придобита единствено от собственика на сградата, но не и от трето лице, което е още един аргумент за нарушаване на принципите на състезателност и равнопоставеност чрез въвеждане на ограничителни изисквания в условията на търга.

 Посочените нарушения не са формулирани в предложението на прокурора, но те са констатирани служебно от административния орган, съобщени са на заинтересованата страна и няма пречка да бъдат съобразени, предвид правомощието на областния управител като издател на заповедта по своя инициатива да възобнови административното производство на основание чл. 100 вр. чл. 99, т. 1 от АПК.

С оглед направените фактически и правни изводи намирам, че са налице основания за възобновяване на административното производство по издаване на Заповед № РД-12-1/ 19.01.2021 г. на областен управител на област Бургас и за отмяната й като незаконосъобразна поради несъответствие с материалния закон /чл. 59 ЗДС/ и допуснатите в условията на търга нарушения на принципите на равнопоставеност и конкуретност.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 99, т. 1 във връзка с чл.100 от АПК,

 

З А П О В Я Д В А М :

 

            ВЪЗОБНОВЯВАМ административното производство по издаване на Заповед № РД-12-1/ 19.01.2021г. на областния управител на област Бургас за учредяване право на пристрояване за изграждане на сутеренен етаж и асансьор за хора в неравностойно положение, със застроена площ 166,45 кв.м. в съществуваща в имота сграда 67800.501.403.1, собственост на трети лица, в недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ ПИ 67800.501.403 по КККР на гр. Созопол, ул. „Кулата“ № 9, актуван с АЧДС № 4858/25.02.2010г. и Акт за поправка № 7512/27.08.2015г. на АЧДС № 4858/25.02.2010 г.

            ОТМЕНЯМ Заповед № РД-12-1/ 19.01.2021 г. на областния управител на област Бургас.

            Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас и на интернет страницата на областната администрация  - www.bs.government.bg.

             Заповедта да се съобщи на Окръжна прокуратура Бургас, както и на „СТАНТРЕЙД“ ЕООД с ЕИК 203428225, гр. Созопол, ул. „Аполония” № 19.

            Настоящата заповед подлежи на оспорване пред Административен съд Бургас в 14 – дневен  срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

           

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (п)

Областен управител на област Бургас

Добавено : вторник, 30 март 2021 16:07 горе назад 147 pdf