Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 РД-10-58/22.03.2021г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д                                        Извлечение
 
          № РД-10-58
Бургас 22.03.2021 год.

 

    На основание на основание чл.49, ал.1 от Закона за държавната собственост (ЗДС) във връзка с чл.3а, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) и чл.45, ал.3 ЗДДС, като взех предвид становищата, изразени в протокол № 80-00-55/21.01.2021г. на комисия, назначена със Заповед №РД-10-209/18.12.2018 г. и протокол  № 80-00-112/25.02.2021 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-10-211/18.12.2018 г., за откриване на тръжна процедура и за разглеждане на доклада за пазарната оценка, изготвена от независим експерт-оценител,

 

 З А П О В Я Д В А М:

 

 

Откривам процедура по провеждане на електронен търг за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.656.110.2.10 с площ 69,74 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“ бл.73, вх.Д, ет.4, ап.73, брой нива на обекта: 1,с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, състоящ се от дневна, спалня, кухня, баня с WC и антре, с прилежащи части: изба № 75 с площ 5,98 кв.м., ведно с 2,246% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж на терена, актуван с АЧДС № 6206/20.08.2012г.

Данъчната оценка на имота е 44 184,00 лв. (четиридесет и четири хиляди сто осемдесет и четири лева).

           Търгът да се проведе чрез Електронната платформа за продажба на имоти, достъпна през интернет страницата на Агенция за публичните предприятия и контрол (АППК), на адрес: http://estate-sales.uslugi.io.

       Определям следните параметри за провеждане на търга:

       Срок за валидност на процедурата - 2 (два) месеца от датата на публикуването й в електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост;

       Дата и час на провеждане на търга: Търгът се провежда на петнадесетия работен ден след деня на регистрацията на първия кандидат, като започва в 10.30 ч. и наддаването продължава 1 астрономически час.

       Срок за регистрация за участие в търга: Регистрираните в електронната платформа лица могат да се регистрират за участие в настоящия търг чрез подаване на изискуемите за допускане до търга документи. От регистрацията на първия кандидат за участие в търга започва да тече срок от 12 работни дни, в който могат да се регистрират за търга всички други кандидати. Моментът, от който се определя този срок, се оповестява в платформата. Срокът за регистрация изтича в 23,59 ч. на последния ден.

     Начална тръжна цена47 220 лв. (четиридесет и седем хиляди двеста и двадесет лева).   

      

       Стъпка на наддаване: 1000 лв. (хиляда лева).

       Начин на плащане: Достигнатата тръжна цена и режийни разноски се заплащат изцяло по сметка на Областна администрация Бургас: IBAN: BG86 UNCR7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF НА „Уникредит Булбанк“ АД, клон Бургас, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на купувача. Дължимият местен данък се заплаща в същия срок по сметка на община Бургас.

       Продажбата на имота е освободена доставка на основание чл.45, ал.3 от ЗДДС, тъй като самостоятелният обект и сградата, в която се намира не са нови по смисъла § 1, т.5 от ДР на ЗДДС.

       Депозит за участие в търга1500 лв. (хиляда и петстотин лева), вносим по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас. Депозитът следва да е постъпил по горепосочената сметка до изтичане на срока за регистрация за участие в търга.

      Условия за участие в търга:

      До участие в търга се допускат български граждани и юридически лица, лица - граждани на държавите - членки на Европейския съюз и на държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридически лица от държавите - членки на Европейския съюз, или от държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Други чужди граждани или чуждестранни юридически лица могат да участват в търга, ако имат право да придобиват собственост върху земя при условията на международен договор, ратифициран по реда на чл.22, ал.2 от Конституцията на Република България, обнародван и влязъл в сила.

      Посочените по-горе категории лица се допускат до участие в търга и могат да сключат договор за продажба на имота – частна държавна собственост, при условие, че нямат публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и нямат изискуеми задължения към Областна администрация Бургас.

      Не се допускат до участие като самостоятелни кандидати свързани лица по смисъла на §1, т.13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

       Договор за продажба не се сключва с участник, за който по служебен път компетентният орган е установил, че има задължения за данъци, за задължителни осигурителни вноски и други публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК. Не се сключва и с участник, който има задължения към Областна администрация Бургас.

       Редът и условията за провеждане на търга, както и необходимите документи за участие са посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация.

       Оглед на имота може да се извършва на място всеки работен ден от 14:00ч. до 16:30ч. до датата, предхождаща деня на провеждане на търга, след предварителна заявка в Областната администрация.

УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация, както следва:

- акт за частна държавна собственост;

- схема на обекта;

- тръжни условия и необходими документи;

- проект на договор за покупко-продажба;

- образец на заявление за участие в търга;

- образец на декларация за оглед;

- образец на декларация за липса на задължения към Областна администрация Бургас;

- декларация по чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК;

- декларация по чл.48б от ЗДС

- декларация съгласие за предоставяне на лични данни;

- удостоверение за данъчна оценка;

- извлечение от експертна оценка.

За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всички членове на тръжната комисия, взели участие в работата й, който да ми бъде представен в 3-дневен срок от провеждане на търга.

Процедурата да се публикува в Електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост на интернет страницата на АППК на адрес - https://estate-sales.uslugi.io.

Едновременно с публикуването на процедурата в електронната платформа обявление за провеждането на търга да се постави на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас - www.bsregion.org,

Заповедта да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас (съгласно писмо изх. 1579/09.04.2008 г.).

Възлагам на началник отдел „ТУДС“ да организира всички необходими действия по провеждането на търга.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Препис от настоящата ми заповед да се връчи на членовете на комисията, на началник на отдел „ТУДС“ и началник на отдел „АФСД“ за сведение и изпълнение.

 

 

 ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (п)

Областен управител на област Бургас                                           

Добавено : четвъртък, 25 март 2021 19:09 горе назад 178 pdf