Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-56/19.03.2021г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д                                            извлечение

 

     № РД-10-56                    

 

Бургас, 19.03.2021 г.

 

На основание чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол № 80-00-27/14.01.2021г. на комисията, назначена с моя Заповед № РД-10-217/28.11.2017г., изменена със Заповед № РД-10-210/18.12.2018г. и Протокол № 80-00-127/11.03.2021г. за откриване на тръжна процедура и за приемане на изготвената пазарна оценка,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Откривам процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: СОС с идентификатор 53045.504.19.1.3 с площ 65,73 кв.м. по КККР на гр. Обзор, ул. „Славянска“ № 9, бл.2, ет.2, ап. десен, с предназначение: жилище, апартамент, брои нива: 1, прилежащи части: 7,17 кв.м. ид.части от общите части на сградата и склад № 8 с площ 6,13 кв.м. от сграда с идентификатор 53045.504.18.1,актуван с Акт за частна държавна собственост № 7213/31.05.2014г.

Първоначална наемна цена - 78 лв. /седемдесет и осем лева/ месечен наем без ДДС.

Наемът се заплаща авансово до 20-то число на предходния месец.

Определеният за наемател внася гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 1 месечен наем.

Търгът да се проведе на 27.04.2021г. от 10.30 часа, в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул."Цар Петър" № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

 Определям депозит за участие в търга в размер на 80 лв. / осемдесет лева /, вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 26.04.2021 г.

Определям стъпка за наддаване в размер на 5 (пет) лева.

Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи - съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация

УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота както следва:

- акт за частна държавна собственост

- образец – заявление за участие в търга

- тръжни условия и необходими документи

- проект на договор за наем

- декларация за оглед

- декларация за липса на задължения към Областна администрация

- декларация по чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК

-декларация по чл.19а ЗДС, че кандидатът не е свързано лице с друг участник в процедурата;

- извлечение от експертна оценка.

Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лева, с включен ДДС, платени в деловодството на 1-ви етаж в сградата на Областна администрация  гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава на 3-ти етаж, стая № 27.

Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в Областна администрация до 26.04.2021 г.

Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. "Цар Петър" № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

Краен срок за подаване на документите за участие в търга - 17,30 часа на 26.04.2021 г.

В търга могат да участват всички физически и юридически лица.

Не могат да са самостоятелни кандидати или участници в тръжната процедура, лица които са свързани лица на основание чл.19а от Закона за държавна собственост. Свързани лица са лицата по смисъла на § 1, т.13 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. При установяване участието на „свързани лица“ в процедурата, същите се отстраняват с решение на комисията.

За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

Извлечение от настоящата заповед с изключение състава на комисията за провеждане на търга да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - Бургас –www.bs.government.bg, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Препис от настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията, както и на експерт връзки с обществеността за сведение и изпълнение.

 

 

       

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (п)

Областен управител на област Бургас                                           

Добавено : понеделник, 22 март 2021 10:48 горе назад 403