Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-44/04.03.2021г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД  - 10 - 44

 

Бургас ,  04.03.2021 год.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 137, ал. 1 и чл. 141 от Закона за горите,

 

 

                                              З А П О В Я Д В А М:

 

1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии в област Бургас периода от 01.04.2021 г. до 31.10.2021 г.

2. Собствениците на горски територии и лицата на които са предоставени за управление горски територии, да поддържат постоянна бдителност и готовност с цел недопускане на пожари.

3. Собствениците на горски територии да планират и изпълняват мерки и мероприятия за защита на горските територии от пожари.

4. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и Регионална дирекция по горите Бургас, самостоятелно или съвместно да осъществяват контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии. Непосредственото организиране на борбата с горските пожари да се извършва от органите на пожарна безопасност и защита на населението със съдействието на териториалните поделения - държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства, общините, собствениците и ползвателите на горски територии, както и на лицата, извършващи дейност в тях.

5. На основание чл. 137, ал. 3 от Закона за горите се забранява паленето на открит огън и извършване на огневи работи на разстояние по-малко от 100 (сто) метра от границите на горските територии.

6. Директорите на териториалните поделения - държавни горски и ловни стопанства, съвместно с Директора на Природен парк „Странджа” и съгласувано с Районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението”, да обозначат трайно на терена и информират населението за определените от тях участъци в горски територии с повишена пожарна опасност (І-ви клас).

7. Особено внимание да се обърне на:

7.1. Направа на нови и поддържане на стари минерализовани ивици. Всички големи комплекси от иглолистни култури и насаждения да се разделят с бариерни и лесокултурни прегради.

7.2. Контрола по създаване и поддържане на минерализовани ивици около земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове и други.

7.3. Почистване на сухите треви покрай железопътни линии, пътища, електро и продуктопроводи и линейни съоръжения.

8. Регионална дирекция по горите Бургас да продължи изпълнението на регионалната програма по опазване на горите от пожари и да осъществява контрол по изпълнение на годишните оперативни планове, както и предоставените планове за действие при възникване на горски пожари на териториалните поделения - държавни горски и ловни стопанства, общински горски структури и другите собственици на горски територии.

9. За опазване на горите от пожари да се организират денонощни дежурства по определен график в териториалните поделения държавни горски и ловни стопанства, и общинските горски структури, който да се представя своевременно в Регионална дирекция по горите Бургас за сведение.

10. Да се спазва утвърдената схема за оповестяване на всички нива при възникване на пожар в горски територии.

11. В срок от 24 часа след възникване на горски пожар, наличната за него информация да се въвежда от териториалните поделения - държавни горски и ловни стопанства, на чиято територия е възникнал пожара в интернет информационната система на Изпълнителна агенция по горите  София, съгласно утвърдения до момента ред.

12. Настоящата заповед да се оповести публично на интернет - страницата на Областна администрация Бургас.

13. Копие от настоящата заповед да се изпрати до Кметовете на общини и кметства, кметски наместници, Директора на РД „ПБЗН” Бургас и Директора на РДГ Бургас за сведение и изпълнение.

14. Директора на РДГ Бургас да сведе настоящата заповед до знанието на Директорите на териториалните поделения на „Югоизточно държавно предприятие”, гр. Сливен, намиращи се на територията на Бургаска област, Директора на Природен парк „Странджа” и другите собственици на горски територии - за сведение и изпълнение.

15. Директора на РДГ Бургас да оповести настоящата заповед в интернет страницата на РДГ Бургас и да я изпрати за публикуване на интернет страницата на Изпълнителна агенция по горите, София.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Владимир Крумов – Заместник - областен управител на Област Бургас.

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

 

Добавено : вторник, 16 март 2021 14:52 горе назад 308