Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-12-1/19.01.2021г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

                                                                                                                 Извлечение

 

З А П О В Е Д

 

                                                       РД – 12-1

                                              Бургас,  19.01.2021 г.

            

 

В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № РД-10-221/04.12.2020г. на Областния управител на област Бургас за учредяване право на пристрояване за изграждане на сутеренен етаж и асансьор за хора в неравностойно положение, със застроена площ 166,45 кв.м. в съществуваща в имота сграда 67800.501.403.1, собственост на трети лица, в недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ ПИ 67800.501.403 по КККР на гр. Созопол, ул. „Кулата“ № 9, актуван с АЧДС № 4858/25.02.2010г. и Акт за поправка № 7512/27.08.2015г. на АЧДС № 4858/25.02.2010г.

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокол № 80-00-21/13.01.2021г. на тръжната комисия, утвърден от областния управител и на основание, чл. 55 от  ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

            

1. УЧРЕДЯВАМ  на „СТАНТРЕЙД“ ЕООД представлявано от управителя Станислав К. Губеров право на пристрояване за изграждане на сутеренен етаж и асансьор за хора в неравностойно положение, със застроена площ 166,45 кв.м. в съществуваща в имота сграда 67800.501.403.1, собственост на трети лица, в недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ ПИ 67800.501.403 по КККР на гр. Созопол, ул. „Кулата“ № 9, актуван с АЧДС № 4858/25.02.2010г. и Акт за поправка № 7512/27.08.2015г. на АЧДС № 4858/25.02.2010г.

2.  ОПРЕДЕЛЯМ дължимата цена за учредяване право на пристрояване в размер на 43 001 (четиридесет и три хиляди и един лева) лв. без ДДС. На основание чл.45, ал.7 от ЗДДС върху цената се начислява ДДС.

            3. ЗАДЪЛЖАВАМСТАНТРЕЙД“ ЕООД  в 14 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми:

  • 40 001 (четиридесет хиляди и един лева) лв. съставляващи разликата между определена цена, посочена в т.2 и внесеният депозит за участие в търга в размер на 3000 /три хиляди/ лева, вносим по банкова сметка на Областна администрация Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД ;
  • 2 % режийни разноски по § 3, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ППЗДС без включен ДДС върху определената в т. 2 стойност, в размер 860,02 (осемстотин и шестдесет лева и две стотинки) лева по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД ;
  • 20% ДДС в размер на 8772,20 (осем хиляди седемстотин седемдесет и два лева и двадесет стотинки) лева по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД ;
  • 3 % местен данък в размер на 1290,03 (хиляда двеста и деветдесет лева и три стотинки) лева по съответната банкова сметка на община Созопол.

 

Документите за извършените плащания се представят  в отдел „ТУДС“.

Въз основа на извършените плащания по влязлата в сила заповед да се подготви проект на договор за учредяване право на пристрояване.

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bs.government.bg, на участника в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

             Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.

            Заповедта да се връчи на „СТАНТРЕЙД“ ЕООД, началник отдел ТУДС и началник отдел АФСД за сведение и изпълнение.

           

 

 

 

 ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (п)

Областен управител на област Бургас

Добавено : сряда, 20 януари 2021 11:19 горе назад 415