Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-3/08.01.2021г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

    № РД – 09-3   

 

Бургас, 08.01. 2021 год.

 

 

         Постъпило е Заявление вх. № 26-00-8/ 06.01.2021 г. от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД гр. Бургас със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов“, № 3, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 812115210, представлявано от Изпълнителния директор инж. Ганчо Тенев, чрез Деян  Райков, упълномощен представител (Пълномощно рег. № 1713 от 30.09.2020 г. на Милена Илчева – Нотариус рег. № 257 на Нотариалната камара, Съдебен район на РС-Бургас), за разрешаване изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Пътна връзка до поземлен имот с идентификатор 00271.2.210 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Александрово, общ. Поморие, обл. Бургас“.

            Представени са: Задание за проектиране на ПУП-ПП, съставено от Възложителя; проектно трасе на обекта с регистри на засегнатите имоти; Становище изх. № ПД-2663/7/ 17.12.2020 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас; предварителни съгласия по реда на чл. 29, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи от Общински съвет Поморие (Решение № 355 от 10.12.2020 г.) и Общински съвет Несебър (Решение № 310 от 17.12.2020 г.).

 

            На основание чл. 124а, ал. 3 и ал. 9, и чл. 124б от Закона за устройство на територията (ЗУТ),  

 

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

            Да се изработи подробен устройствен план – парцеларен план като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за трасе на обект: „Пътна връзка до поземлен имот с идентификатор 00271.2.210 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Александрово, общ. Поморие, обл. Бургас“, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори:

            00271.2.211, землище с. Александрово, община Поморие;

            73571.28.12, землище с. Тънково, община Несебър.

 

            Одобрявам представено задание за проектиране на ПУП-ПП.

 

            ПУП-ПП да бъде изработен и окомплектован съгласно изскванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001 год. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и заданието за проектиране.

            Възложителят да съгласува проекта за ПУП-ПП преди внасянето му за приемане и одобряване със заинтересованите централни и териториални администрации и специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал. 2, във връзка с чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.

            Съгласно чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ, настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Бургас и да се изпрати на Община Поморие и Община Несебър за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от същия закон.

            Заповедта да се впише в Регистъра на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения, издадени от Областния управител на област Бургас, и да се публикува в отворен формат на Портала за отворени данни.

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

Добавено : понеделник, 11 януари 2021 12:53 горе назад 587