Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-12-25/18.12.2020г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

  З А П О В Е Д    извлечение

 

      РД-12-25

        Бургас, 18.12. 2020 г.

            

 

В Областна администрация – Бургас е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № РД-10-213/30.10.2020г. на областния управител на област Бургас за възмездно учредяване право на пристрояване в недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ УПИ II-34, кв.4 по плана на ПЗ „Север“, гр. Карнобат, актуван с АЧДС № 9635/10.09.2019г. за изграждане на „Пристройка към съществуваща сграда – хлебозавод“

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокол № 80-00-539/15.12.2020г., утвърден от областния управител и на основание, чл. 55 от  ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

            

1. УЧРЕДЯВАМ  на„ДЕСИЙ“ ЕООД възмездно безсрочно право на пристрояване в УПИ II-34, кв.4, целият с площ 5810 кв.м., актуван с АЧДС № 9635/10.09.2019г. за изграждане на „Пристройка към съществуваща сграда – хлебозавод“ със застроена площ 114 кв.м., съгласно действащия ПУП-ПЗ на гр. Карнобат, ПЗ „Север“

2. ОПРЕДЕЛЯМ дължимата цена за учредяване правото на пристрояване в УПИ II-34, кв.4 по плана на гр. Карнобат ПЗ „Север“ в размер на 7800 лв. (седем хиляди и осемстотин лева ).

3. ЗАДЪЛЖАВАМ „ДЕСИЙ“ ЕООД в 14 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми:

: 6800 лв. (шест хиляди и осемстотин лева) съставляващи разликата между определената цена, посочена в т.2 и внесеният депозит за участие в търга в размер на 1000 /хиляда/ лева, вносим по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД;

: 2 % режийни разноски по § 3, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ППЗДС с включен ДДС върху определената в т. 2 стойност, в размер 187,20 (сто осемдесет и седем лева и двадесет стотинки) лева по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД ;

: 2 % местен данък в размер на 156  (сто петдесет и шест) лева по съответната банкова сметка на община Карнобат.

За изграждането на „Пристройка към съществуваща сграда – хлебозавод“ със застроена площ от 114 кв.м., съгласно действащия ПУП – ПЗ на гр. Карнобат, ПЗ „Север“ не е издадено разрешение за строеж към настоящия момент.

На основание чл.45, ал. 1 и ал.2 от ЗДДС за учредяване право на пристрояване не се начислява ДДС.

 Документи за извършените плащания се представят в отдел „ТУДС“.

Въз основа на извършените плащания по влязлата в сила заповед да се подготви договор за учредяване право на пристрояване .

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация – Бургас, интернет страницата на Областна администрация – www.bs.government.bg, на участника в търга по реда на АПК, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

             Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен срок от обявяването й, пред Административния съд – гр.Бургас.

            Заповедта да се връчи на „ДЕСИЙ“ ЕООД, началник отдел ТУДС и началник отдел АФСД за сведение и изпълнение.

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (п)

Областен управител на област Бургас

Добавено : петък, 18 декември 2020 13:23 горе назад 306