Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-1/05.01.2021г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

                                              

З А П О В Е Д       извлечение

 

          № РД – 09 – 1

   

     Бургас,05.01.2021 год.

 

    

Със Заповед № РД-10-202/20.10.2020г. на областен управител на област Бургас е открита процедура по провеждане на електронен търг за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.611.224.1.6 с площ 104,34 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ул. „Софроний“ № 12, брой нива на обекта: 2, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, ведно с избено помещение под самостоятелния обект и съответните идеални части от общите части на сградата, актуван с АЧДС № 9376/03.04.2019г. 

Условията на търга, определени в заповедта са публикувани на Електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, на адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public на 21.10.2020г.

Установена е грешка в електронната платформа относно срока за регистрация за участие в електронния търг. Видно от Справка „Регистрирани кандидати“ в електронната платформа, първият кандидат е регистриран на 14.12.2020г. В електронната платформа е генериран краен срок за подаване на документи 02.01.2021г. Съгласно чл.54а, ал.3 от ППЗДС от регистрацията на първия кандидат започва да тече срокът от 12 работни дни, в който могат да се регистрират за същия търг всички други кандидати. С оглед посочената разпоредба срокът за регистрация изтича на 05.01.2021г., а не на 02.01.2021г., както е посочено в платформата.  С писмо вх.№ 12-00-1(1)/04.01.2021г. от Агенция за публични предприятия и контрол ни уведомяват, че поради технически причини, свързани с работата на Електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, практически е невъзможно да бъде сменена датата и предлагат да бъдат предприети действия за отмяна на търга

С оглед на изложеното, на основание чл.46 от ППЗДС и протокол на тръжната комисия № 80-00-1/05.01.2021г.,

      

З А П О В Я Д В А М:

 

 

ПРЕКРАТЯВАМ откритата с моя Заповед № РД-10-202/20.10.2020г., процедура по провеждане на електронен търг за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.611.224.1.6 с площ 104,34 кв.м. по КККР на гр. Бургас, ул. „Софроний“ № 12, брой нива на обекта: 2, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, ведно с избено помещение под самостоятелния обект и съответните идеални части от общите части на сградата, актуван с АЧДС № 9376/03.04.2019г.

Заповедта да се публикува на електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост на интернет страницата на АППК на адрес: https://admin.estate-sales.uslugi.io, да се постави на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация Бургас, както и на интернет страницата на Областна администрация Бургас - www.bs.government.bg,

Заповедта да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас (съгласно писмо изх. 1579/09.04.2008 г.).

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Препис от настоящата ми заповед да се връчи на членовете на комисията, на началник на отдел „ТУДС“ и началник на отдел „АФСД“ за сведение и изпълнение.

Препис от заповедта да се връчи на всички регистрирани за участие в търга потребители.

Настоящата заповед подлежи на оспорване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

        

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (п)

Областен управител на област Бургас                                           

Добавено : сряда, 06 януари 2021 11:26 горе назад 490