Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-221/04.12.2020г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

     З А П О В Е Д

 

№ РД -10-221

Бургас, 04.12.2020год.

Във връзка с постъпило писмо вх.№ 68-00-2/31.01.2020г. от Мирослав Славов – председател на Фондация „Приморско 2004“, седалище и адрес на управление гр. Приморско, ул. „Русалка“ № 11А, относно учредяване право на пристрояване в ПИ 67800.501.403 за изграждане на сутерен и асансьор, предназначен за хора в неравностойно положение, в съществуващата в имота сграда, собственост на заявителя и Фондация „Созопол“, и като взех предвид становище на комисия, назначена с моя Заповед № РД-10-216/28.11.2017г., изм. със Заповед №РД-10-209/18.12.2018г., изразено в протокол № 80-00-442/15.10.2020г.  и становище на комисия, назначена със Заповед №  РД-10-218/28.11.2017г., изм. със Заповед № РД-10-211/18.12.2018г., изразено в протокол № 80-00-486/05.11.2020г., на основание с чл.60 от ППЗДС във вр. с чл.59, ал.1 и чл.58, ал.2 от Закон за държавната собственост и чл.45, ал. 7 от ЗДДС,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

      Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за учредяване право на пристрояване за изграждане на сутеренен етаж и асансьор  за хора в неравностойно положение, със застроена площ 166,45 кв.м. в съществуваща в имота сграда 67800.501.403.1, собственост на трети лица, в недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ ПИ 67800.501.403 по КК на гр. Созопол, ул. „Кулата“ № 9, актуван с АЧДС № 4858/25.02.2010г. и Акт за поправка № 7512/27.08.2015г.

Първоначална тръжна цена – 42 780 лв. (четиридесет и две хиляди седемстотин и осемдесет) без ДДС.

   Търгът да се проведе на 12.01.2021г. от 10.30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Бургас, ул.”Цар Петър” № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

   Определям депозит за участие в търга в размер на 3000 лв. (три хиляди лева), вносим по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 11.01.2021 г.

 Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи – съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация.

            Не се допускат до участие като самостоятелни кандидати свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Договор за учредяване право на пристрояване не се сключва с участник, за който по служебен път компетентният орган е удостоверил, че има задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, както и с участник, който има задължения към Областна администрация – Бургас.

    УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота както следва:

- акт за частна държавна собственост № 4858/25.02.2010г. и Акт за поправка № 7512/27.08.2015г.

- образец – заявление за участие в търга

- тръжни условия и необходими документи

- проект на договор за отстъпено право на строеж

- декларация за оглед

- декларация свързани лица на основание чл.48б от ЗДС

- декларация за липса на задължения към Областна администрация

- декларация по чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК

- образец предлагана цена

- инвестиционен проект – извлечение

- скица на имота.

Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лева, с включен ДДС, платени в деловодството на 1- ви етаж в сградата на Областна администрация  гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава на 3-ти етаж, стая № 27.

 Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация  и след предварителна заявка в Областна администрация до 11.01.2021 г.

Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

   Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17,30 часа на 11.01.2021г.

                   

За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, взели участие в работата й, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

            Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация, в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - www.bs.government.bg, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

            Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

            Препис от настоящата ми заповед да се връчи на членовете на комисията, началник отдел „ТУДС“ и началник отдел “АФСД ” за сведение и изпълнение.

 

 

ВЛАДИМИР КРУМОВ

За Областен управител на област Бургас

Заповед № РД-10-220/27.11.2020г.                                          

Добавено : понеделник, 07 декември 2020 10:49 горе назад 530