Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-10-213/30.10.2020г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д

     

  № РД-10-213

          Бургас,  30.10.2020  год.

Във връзка със заявен инвестиционен интерес относно учредяване право на пристрояване в недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ УПИ II-34, кв.4 по плана на ПЗ „Север“, гр. Карнобат, актуван с АЧДС № 9635/10.09.2019г. за изграждане на „Пристройка към съществуваща сграда – хлебозавод“, като взех предвид становище на комисия, назначена със Заповед № РД-10-209/18.12.2019г., изразено в протокол 80-00-344/24.07.2020г. и становище на комисия, назначена със Заповед № РД-10-211/18.12.2019г., изразено в протокол 80-00-437/08.10.2020г.  и на основание чл.59, ал.1 във вр. с чл.58, ал.1 и ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл.60 във вр. с чл.43, ал.1 от ППЗДС,

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

      Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за възмездно учредяване на безсрочно право на пристрояване в УПИ II – 34, кв.4, целият с площ 5810 кв.м., актуван с АЧДС № 9635/10.09.2019г. за изграждане на „Пристройка към съществуваща сграда – хлебозавод“  със застр. площ 114 кв.м., съгласно действащия ПУП – ПЗ на гр. Карнобат, ПЗ „Север“.

Първоначална тръжна цена – 7794 лв. (седем хиляди седемстотин деветдесет и четири лева).

На основание чл.45, ал.1 и ал.2 от ЗДДС за учредяването на правото на пристрояване не се начислява ДДС.

   Търгът да се проведе на 15.12.2020г. от 10.30 часа, в сградата на Областна администрация гр. Бургас, ул.”Цар Петър” № 1, в малката зала на 2-ри етаж.

   Определям депозит за участие в търга в размер на 1000 лв. (хиляда лева), вносим по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 14.12.2020 г.

 Ред, начин, условия за провеждане на търга и необходими документи – съобразно условията, посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация.

            Не се допускат до участие като самостоятелни кандидати свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Договор за учредяване право на пристрояване не се сключва с участник, за който по служебен път компетентният орган е удостоверил, че има задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, както и с участник, който има задължения към Областна администрация – Бургас.

 УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация за имота както следва:

- акт за частна държавна собственост

- образец – заявление за участие в търга

- тръжни условия и необходими документи

- проект на договор учредяване право на пристрояване

- копие на ПУП-ПЗ

- обяснителна записка

- скица

- декларация за оглед

- декларация за липса на задължения към Областна администрация

- декларация по чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК

- образец предлагана цена

- извлечение от експертна оценка

-декларация по чл.48б ЗДС, че кандидатът не е свързано лице с друг участник в процедурата

- НА № 156, т. VII, рег.№ 4019, дело № 802/27.06.2011г.

Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лева, с включен ДДС, платени в деловодството на 1-ви етаж в сградата на Областна администрация  гр. Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, а документацията се получава на 3-ти етаж, стая № 27.

 Оглед на имота може да се извършва на място след закупуване на тръжна документация  и след предварителна заявка в Областна администрация до 14.12.2020г.

Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване.

   Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 17,30 часа на 14.12.2020г.

 За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всичките членове на тръжната комисия, взели участие в работата й, който да ми бъде представен в тридневен срок от провеждане на търга.

            Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията за провеждане на търга, да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация, в 3 - дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация - www.bs.government.bg, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./.

             Възлагам на старши експерт в отдел “ТУДС” да организира съвместно с експерт връзки с обществеността, съгласно чл. 44 от ППЗДС, както и всички необходими действия по провеждането на търга.

            Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

            Препис от настоящата ми заповед да се връчи на членовете на комисията, на началник отдел „ТУДС“  и началник отдел “АФСД ” за сведение и изпълнение.

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ (п)

Областен управител на област Бургас                                           

Добавено : петък, 30 октомври 2020 14:19 горе назад 369