Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
РД-09-140/09.10.2020г.

Р е п у б л и к а   Б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-09-140

 

Бургас, 09.10.2020 год.

 

 

      

      

Постъпило е заявление с вх. № 26-00-611/07.10.2020 год. от  „Водоснабдяване и анализация“ЕАД с адрес гр.Бургас, кв.“Победа“, ул.“Ген.Владимир Заимов“ №3 чрез Деян Райков, упълномощен представител (пълномощно с рег. № 1713 от 30.09.2020 год.) за разрешаване изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на обект „Главен водопровод от ПС „Порой“ в ПИ с идентификатор 53822.19.13 по КК на с.Оризаре, община Несебър до съществуваща шахта  от Деривация „Камчия“ в ПИ с идентификатор 47651.11.156 по КК на с. Медово, община Поморие “.

Представени са: задание за проектиране на ПУП-ПП съставено от възложителя, проектно трасе на обекта с регистри на засегнатите имоти, становище на Министерството на околната среда и водите с изходящ № ПД-1622(1),1623(2),1624(3) от 03.09.2020 г., предварителни съгласия по реда на чл. 29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи от общински съвет Несебър (Решение № 235 от протокол № 11/01.10.2020 г.) и от общински съвет Поморие (Решение № 266 от протокол № 12/03.09.2020 г.).

На основание чл.124а, ал.3 и ал.9 и чл.124б от Закона за устройство на територията

Р А З Р Е Ш А В А М:

Да се изработи подробен устройствен план – парцеларен план като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за трасе на обект „Главен водопровод от ПС „Порой“ в ПИ с идентификатор 53822.19.13 по КК на с.Оризаре, община Несебър до съществуваща шахта  от Деривация „Камчия“ в ПИ с идентификатор 47651.11.156 по КК на с. Медово, община Поморие “, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори:

землище на с.Тънково, община Несебър:

73571.28.12, 73571.28.26, 73571.28.210, 73571.28.211, 73571.28.212;

землище на с.Оризаре, община Несебър:

53822.19.12, 53822.19.13, 53822.19.14, 53822.19.126, 53822.19.127, 53822.19.253, 53822.19.254, 53822.19.255, 53822.19.256;

землище на с.Медово, община Поморие:

47651.9.21, 47651.9.75, 47651.9.76, 47651.9.77, 47651.11.4, 47651.11.108, 47651.11.110, 47651.11.111, 47651.11.123, 47651.11.154, 47651.11.155, 47651.11.156, 47651.13.112, 47651.143.4, 47651.143.5, 47651.143.6, 47651.143.7, 47651.152.20, 47651.152.22, 47651.152.23, 47651.152.24, 47651.152.33, 47651.243.23, 47651.243.24;

землище на с.Александрово, община Поморие:

00271.1.3, 00271.1.5, 00271.1.29, 00271.1.33, 00271.1.34, 00271.1.44, 00271.1.53, 00271.1.69, 00271.1.70, 00271.1.136, 00271.1.137, 00271.1.138, 00271.1.139 00271.1.142, 00271.1.156,  00271.1.157, 1.00271.2.58, 00271.2.114, 00271.2.126, 00271.2.127,  00271.2.192 00271.2.207, 00271.2.212, 00271.2.213, 00271.2.225, 00271.3.144, 00271.8.6, 00271.8.10, 00271.8.23,  00271.8.24,  00271.8.50,  00271.8.57,  00271.8.58, 00271.8.59, 00271.8.60, 00271.8.62, 00271.8.64.

 

Одобрявам представеното задание за проектиране на ПУП-ПП.

 

ПУП-ПП да бъде изработен и окомплектован съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001 год. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и заданието за проектиране.

Възложителят да съгласува проекта за ПУП-ПП преди внасянето му за приемане и одобряване със заинтересованите централни и териториални администрации и специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.127, ал.2 във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.3 от ЗУТ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на областна администрация и да се изпрати на община Несебър и община Поморие за разгласяване по реда на чл. 124б, ал.2 от същия закон.

Заповедта да се впише в Регистъра на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения, издадени от областния управител на област Бургас и да се публикува в отворен формат на Портала за отворени данни.

 

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

областен управител на област Бургас 

Добавено : понеделник, 12 октомври 2020 09:56 горе назад 325